Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Gia Đình Thực Sự Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 20 – Gia Đình Thực Sự Của Đức Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 12:38-50

38 Bấy giờ có mấy thầy thông giáo và người Pha-ri-si nói với Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ.” 39 Ngài đáp: “Thế hệ gian ác, dâm loạn nầy tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng nhận được một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ của nhà tiên tri Giô-na. 40 Vì như Giô-na ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng vậy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41 Trong ngày phán xét, người Ni-ni-ve sẽ trỗi dậy cùng thế hệ nầy và kết án nó, vì dân ấy đã nghe lời rao giảng của Giô-na và ăn năn, nhưng tại đây có một người còn cao trọng hơn Giô-na! 42 Trong ngày phán xét, nữ hoàng nam phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ nầy mà lên án nó, vì bà từ đầu cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; nhưng tại đây có người còn cao trọng hơn Sa-lô-môn! 43 Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua những nơi khô cằn, tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được. 44 Rồi nó nói: ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi.’ Khi về đến, thấy nhà trống, quét dọn sạch, sắp đặt ngăn nắp, 45 nó liền đi và đem về bảy quỷ khác dữ hơn, cùng vào ở đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Thế hệ gian ác nầy cũng sẽ như vậy.”

46 Khi Đức Chúa Jêsus còn đang nói với đoàn dân thì mẹ và các em Ngài đến, đứng ở ngoài và tìm cách nói chuyện với Ngài. 47 Có người thưa với Ngài rằng: “Kìa mẹ và các anh em Thầy đang đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Thầy.” 48 Ngài đáp: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” 49 Rồi Ngài chỉ tay về phía các môn đồ và nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta! 50 Vì hễ ai làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy.”

Suy ngẫm và hiểu

Các thầy dạy luật và người Pha-ri-si đã thấy nhiều phép lạ của Đức Chúa Jêsus, nhưng họ vẫn đòi thêm bằng chứng rằng Ngài là Đấng Mê-si-a. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán bảo họ rằng bằng cớ Ngài sẽ ban cho họ là dấu lạ của Giô-na, người đã ở trong bụng con cá lớn ba ngày (sự chết) và đã ra khỏi nó. Điều này tượng trưng cho sự chết và sự phục sinh của chính Ngài.  Đức Chúa Jêsus phán rằng những người vẫn không tin, khi họ thấy dấu lạ của sự phục sinh, thì sẽ bị đoán xét vào ngày cuối cùng (c. 38-45).

Trong khi đó, Đức Chúa Jêsus phán rằng chỉ những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha thì mới là gia đình thực sự của Ngài (c. 46-50).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 43-45 Khi một uế linh (quỷ) rời khỏi một người, mà tấm lòng của người đó vẫn còn trống không. Khi đó, quỷ sẽ mang đến nhiều quỷ hơn. Tương tự như vậy, nếu người ta không tiếp nhận Đức Chúa Jêsus làm Chúa, thì thậm chí khi họ sống trong một thế giới Đức Chúa Jêsus đã giải phóng họ ra khỏi quyền lực của Sa-tan, thì họ sẽ ở trong một tình trạng khốn khổ hơn. Đức Chúa Jêsus có đang làm Chúa trong tấm lòng của chúng ta hay không? Nếu không, hãy đừng trì hoãn nữa và hãy tiếp nhận Đức Chúa Jêsus ngay bây giờ làm Chúa của bạn!

C. 46-50 Chỉ những người nào tìm kiếm việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới là gia đình thực sự của Đức Chúa Jêsus. Nói cách khác, một bằng chứng là chúng ta là gia đình thực sự của Đức Chúa Jêsus không chỉ là việc ghi tên vào một Hội Thánh, nhưng mà là sống một cuộc sống lắng nghe và sống theo Lời của Ngài.

Tham khảo

12:40 Ba ngày và ba đêm trong suy nghĩ của người Do Thái có ý nghĩa không hơn gì ba ngày hay gộp ba ngày lại. Đức Chúa Jêsus được khiến sống lại “sau ba ngày”, dẫu rằng Ngài đã bị chôn chiều thứ Sáu và phục sinh vào sáng Chúa nhật (nghĩa là một buổi của ngày thứ Sáu là ngày thứ nhất, cả ngày thứ Bảy là ngày thứ hai, và một phần của ngày Chúa nhật là ngày thứ ba).

12:49 Đây là mẹ Ta và anh chị em Ta. Sứ mạng Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Jêsus ưu tiên trước hết cho các bổn phận về gia đình. Thay vì phủ định tầm quan trọng của một gia đình theo huyết thống của một người (so sánh 15:3-9),Đức Chúa Jêsus bày tỏ sự ưu tiên của sự cam kết của một người đối với Ngài và với Vương quốc Thiên đàng.

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con đi theo Đức Chúa Jêsus là Chúa của chúng con và hành động hoàn toàn trong ý muốn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục truyền luật lệ ký 11-14

Bình Luận:

You may also like