Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Sự Phạm Thượng Nghịch Cùng Đức Thánh Linh

Ngày 19 – Sự Phạm Thượng Nghịch Cùng Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 12:22-37

22 Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Chúa Jêsus một người bị quỷ ám, mù và câm; Ngài chữa lành, khiến người ấy nói và thấy được. 23 Tất cả dân chúng đều kinh ngạc, nói rằng: “Phải chăng người nầy là con vua Đa-vít?” 24 Nhưng khi nghe vậy những người Pha-ri-si lại bảo: “Người nầy không thể nào đuổi được quỷ, nếu không nhờ quỷ vương Bê-ên-xê-bun.” 25 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng của họ nên phán: “Vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ, một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. 26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, ấy là tự nó chia rẽ; vương quốc nó làm sao đứng vững được? 27 Nếu Ta nhờ Bê-ên-xê-bun mà đuổi quỷ, thế thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. 28 Còn nếu Ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. 29 Hay là, làm thế nào người ta có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản nếu trước hết không trói người ấy lại? Phải trói người ấy lại rồi mới cướp nhà người được. 30 Ai không ở với Ta là chống lại Ta; ai không liên kết với Ta thì tan tác. 31 Vì vậy, Ta nói với các ngươi: Mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người; nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. 32 Ai nói nghịch với Con Người thì sẽ được tha; nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.

33 Nếu là cây lành thì quả cũng lành, nếu là cây độc thì quả cũng độc; vì xem quả thì biết cây. 34 Hỡi dòng dõi rắn độc kia! Các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. 35 Người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh điều thiện; còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh điều ác. 36 Nhưng Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. 37 Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ, những người Pha-ri-si phê phán rằng việc đó được thực hiện bởi Sa-tan (Bê-ên-xê-bun; c. 22-24).

Đáp lại việc này, Đức Chúa Jêsus phán rằng việc đuổi quỷ bằng quyền lực của Sa-tan thì sẽ giống như việc Ngài hủy hoại Vương quốc của Ngài. Đây không phải trường hợp đó (c. 25-30).

Chúa tiếp tục phán rằng nếu người ta coi chức vụ  Đức Chúa Jêsus được thực hiện bởi Sa-tan, chứ không phải là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì đây là sự phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh và sẽ không được tha thứ (c. 31-35).

Sau đó, Đức Chúa Jêsus cảnh báo các môn đồ của Ngài phải cẩn thận về điều họ nói (c. 36-37).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C. 22, 28 Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ ra khỏi người mù và câm. Ngài bắt đầu quyền tể trị tối cao của Ngài trên Vương quốc Đức Chúa Trời. Khi một người bị ma quỷ hãm áp, tất cả các loại ảnh hưởng xấu có thể giáng trên anh ta. Tuy vậy, nếu một người tiếp nhận Đức Chúa Jêsus và được dạy dỗ Lời của Ngài, thì anh ta sẽ sống một đời sống hoàn toàn được phục hồi và chữa lành. Ngày nay, Đức Thánh Linh có đang sống trong chúng ta hay không? Những kết quả của việc tể trị của Ngài (Đức Thánh Linh) có được bày tỏ trong đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta hãy thực sự trải nghiệm Vương quốc Đức Chúa Trời ở trong chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.33 Khi cái cây bày tỏ ý nghĩa của nó qua việc kết trái, thì ý nghĩa của chúng ta cũng phải được bày tỏ trong đời sống của chúng ta qua lời nói và hành động như những con cái của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

12:31-32 sự phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh sẽ không được tha. Tội lỗi là gán cho Sa-tan những gì xảy ra bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, và là điều này thông qua việc chối bỏ Đức Chúa Trời và những công việc của Ngài một cách trắng trợn, có chủ ý và bướng bỉnh. Tội lỗi này ngày nay vẫn phạm do những người không tin, những người cố tình và không ngừng chối bỏ công việc của Đức Thánh Linh kêu gọi họ đến sự cứu rỗi. 12:33-35 đầy dẫy trong lòng. Việc nỗ lực của những người Pha-ri-si cáo buộc Đức Chúa Jêsus phạm thượng (c. 24) tự nó đã là sự phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh. Những lời xấu xa của họ bộc lộ sự ác trong tấm lòng của họ; họ là những cây xấu (c. 33) cần được thay đổi một cách căn bản.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con mở rộng Vương quốc của Ngài bằng cách lệ thuộc vào Đức Thánh Linh và thực hiện những hành động và công việc tốt. 

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Phục truyền luật lệ ký 8-10

Bình Luận:

You may also like