Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Đức Chúa Jêsus Sai Mười Hai Môn Đồ Đi Ra

Ngày 10 – Đức Chúa Jêsus Sai Mười Hai Môn Đồ Đi Ra

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 10:5-15

5 Đức Chúa Jêsus sai mười hai sứ đồ nầy đi và dặn rằng: “Đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri; 6 nhưng tốt hơn, hãy đến với những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: ‘Vương quốc thiên đàng đã đến gần.’ 8 Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi, và đuổi quỷ. Các con đã nhận không, thì hãy cho không. 9 Đừng đem vàng, bạc, hoặc tiền trong thắt lưng; 10 cũng đừng đem túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn. 11 Khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, hãy dò hỏi ở đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại nơi ấy cho đến lúc đi. 12 Hễ vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy; 13 nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với họ; bằng không, sự bình an của các con sẽ trở về với các con. 14 Nếu ai không đón tiếp, hoặc không nghe lời các con thì lúc rời nhà hoặc thành ấy, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con. 15 Thật, Ta bảo các con, đến ngày phán xét, đất Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán bảo các môn đồ đi đến những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên, nhưng không đến với các dân ngoại hoặc người Sa-ma-ri. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Đức Chúa Jêsus cấm rao truyền Phúc Âm cho người ngoại và người Sa-ma-ri. Đó là một phương pháp có tính chiến lược để rao giảng Phúc âm cho người Y-sơ-ra-ên trước (c. 5-8).

Đức Chúa Jêsus phán dặn các môn đồ không mang chút tiền bạc hay các dụng cụ nào cả trên hành trình truyền giáo của họ. Điều này là bởi vì Đức Chúa Jêsus muốn các môn đồ của Ngài học được cách làm thế nào để hoàn toàn nương dựa nơi Đức Chúa Trời. Ngài muốn họ trải nghiệm Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cung ứng tất cả những điều họ cần (c. 9-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 7-8 Bởi vì Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ ý nghĩa của Vương quốc Đức Chúa Trời qua chức vụ của Ngài, các môn đồ cũng phải bày tỏ ra Vương quốc Đức Chúa Trời qua chức vụ của họ. Nói cách khác, trong chức vụ của các môn đồ, những người có tội phải được thay đổi và  người chết phải được hồi phục lại qua Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có phải là những môn đồ vì Chúa hay không? Nếu như vậy, người ta phải được phục hồi qua Lời của Đức Chúa Trời và được thay đổi trong cộng đồng chúng ta.

C. 9-10 Đức Chúa Jêsus không cho phép các môn đồ mang theo tiền bạc hoặc các dụng cụ cho hành trình của họ, khi họ sai phái họ đi ra. Ngài muốn các môn đồ của Ngài hoàn toàn trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Jêsus vẫn muốn chúng ta (các Cơ Đốc nhân) trông cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ xem điều gì có ý nghĩa đối với bạn để có thể trông cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời trong đời sống hàng ngày của bạn, và hãy thực hành điều bạn phát hiện được.

Tham khảo

10:5  Đừng đi vào vùng dân ngoại, cùng đừng vào một thành nào của người Sa-ma-ri. Nhiệm vụ giới hạn đối với người Do Thái ở Ga-li-lê, nơi bị vây quanh mọi phía bởi các vùng của người ngoại, trừ vùng Sa-ma-ri ở phía nam. Dẫu rằng Phúc Âm sau này cũng đến khắp thế giới (xem Công vụ 1:8), chức vụ ban đầu của Đức Chúa Jêsus là dành cho người Do Thái.

10:11 Xứng đáng chỉ ra ai đó đáp ứng một cách tích cực đối với sứ điệp của các môn đồ. 10:14 hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con. Một dấu hiệu người Do Thái sử dụng sau khi rời một vùng của người ngoại. Đối với các giáo sĩ đây là một dấu hiệu của sự đoán xét đối với những người khước từ Phúc Âm (so sánh Công vụ 13:51).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy ban cho Hội Thánh chúng con quyền năng để chúng con có thể công bố Phúc Âm của Vương quốc Đức Chúa Trời bằng quyền năng của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 15-17

Bình Luận:

You may also like