Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Mười Hai Môn Đồ Được Kêu Gọi

Ngày 09 – Mười Hai Môn Đồ Được Kêu Gọi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 9:35-10:4

35 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. 36 Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. 37 Ngài phán với các môn đồ rằng: “Mùa gặt thì thật trúng nhưng thợ gặt thì ít. 38 Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài.”

10

1 Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh, và chữa lành mọi bệnh tật, yếu đau. 2 Đây là tên mười hai sứ đồ: Trước nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê, em người; Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và Giăng, em người; 3 Phi-líp và Ba-thê-lê-my; Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế; Gia-cơ, con của A-phê, và Tha-đê; 4 Si-môn, người thuộc nhóm Ca-na-nê-an,) và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus đi qua các thành và các làng rao giảng Phúc Âm của Thiên đàng và chữa lành mọi thứ tật bệnh và đau ốm. Bất cứ nơi nào Đức Chúa Jêsus đến, một đám đông lớn tụ tập lại. Đức Chúa Jêsus thương xót họ như những con chiên không có người chăn (9:35-38).

Đức Chúa Jêsus kêu gọi mười hai môn đồ, và ban cho thẩm quyền chữa lành bệnh tật và đuổi quỷ. Điều này bày tỏ rằng nhiệm vụ của các môn đồ cũng giống như của Đức Chúa Jêsus (10:1-10:4).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

10:1 Đức Chúa Jêsus kêu gọi mười hai môn đồ và ban cho họ tất cả quyền phép của Thiên đàng. Lý do Đức Chúa Jêsus ban cho các môn đồ những nguồn lực như vậy là để cho họ chăm sóc đến những người của Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Jêsus cũng ban thẩm quyền cho cộng đồng của chúng ta (các Hội Thánh) như Ngài đã ban cho các môn đồ. Cộng đồng của chúng ta chăm sóc đến các dân tộc với thẩm quyền Thiên đàng như thế nào? 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

9:37-38 “Mùa gặt” là biểu tượng một sự đoán phạt trong Cựu ước. Nhưng ở đây, nó tượng trưng cho chức vụ rao truyền Phúc Âm. Có nhiều linh hồn trên thế giới này bị những người lãnh đạo thuộc linh lờ đi, nhưng chỉ có ít người sẽ đi và thu hoạch họ về Vương quốc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán hỏi thậm chí ngày nay rằng “Ai sẽ đi cho chúng ta?” Chúng ta đáp lại Ngài như thế nào?

Tham khảo

10:1 Việc Đức Chúa Jêsus gọi các môn đồ đến với Ngài như một sự đáp lời đầu tiên cho lời cầu xin Chúa sai các con gặt (9:38). Mười hai. Có thể suy nghĩ đến 12 chi phái Y-sơ-ra-ên và là biểu tượng của sự tiếp tục kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Các môn đồ sẽ có thẩm quyền… chữa lành mọi thứ tật bệnh như Đức Chúa Jêsus đã làm (ví dụ 4:23; 9:35).

10:3-4 Có một sự đa dạng ấn tượng trong giữa 12 sứ đồ, bao gồm các ngư dân, một người thu thuế, (Ma-thi-ơ), và một người muốn làm cách mạng (Si-môn Xê-lốt). Giu-đa Ích-ca-ri-ốt luôn luôn được liệt kê cuối cùng; “Ích-ca-ri-ốt” rất có thể có nghĩa là ông ta đã từng làm gì. Ông ta là người giữ tiền cho nhóm  (Giăng 12:6) và là người phản bội Đức Chúa Jêsus.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp cộng đồng chúng con mang sứ mạng rao truyền Phúc âm của Vương quốc Đức Chúa Trời đến thế giới.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân số ký 11-14

Bình Luận:

You may also like