Người Nữ Chúa Đẹp Lòng – Phần 6: Tấm lòng vâng phục

"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa" - Ê-phê-sô 5:22 Để bắt đầu cuộc...

Những Gì Mọi Người Không Nói Với Bạn Về Một Nhà Truyền Giáo

Không phải tất cả mọi thứ đều không tốt, tôi hứa với bạn đó. Tôi biết nhiều phương tiện...

Bài thơ: AI ĐANG LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI

Có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng...

Người Nữ Chúa Đẹp Lòng – Phần 5: Tấm lòng phục vụ chồng

"Ta sẽ làm nên một kẻ giúp-đỡ giống như nó" Sáng thế ký 2:18. Nhận mạng lệnh phục vụ

Hãy Để Lòng Ta Cảm Tạ Ơn Thượng Đế

Trên trời có hai vị thiên sứ làm việc cho Chúa, một vị ngồi trong cái phòng màu đỏ và một vị...

Tháng Của Mùa Tạ Ơn!

Hằng năm, cứ vào những ngày cuối của tháng 11 người Mỹ có lễ Tạ ơn. Xuất xứ lễ Tạ ơn của họ...

Lễ Tạ Ơn

Sắp đến ngày Lễ Tạ Ơn, một cô giáo dạy lớp một đã giao cho các em học sinh lớp mình một bài tập...

Bài thơ: Đấng Vĩ Đại Ở Trong Em

Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các...

Người Nữ Chúa Đẹp Lòng – Phần 4: Tấm lòng vâng phục

"Ta đã tìm thấy Đa-vít, con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý-chỉ ta" (Công vụ các...

Cầu Nguyện Như Đa-ni-ên Cho Đất Nước Mình

Đó là năm đầu tiên vua Đa-ri-út lên ngôi, và thời kỳ 70 năm lưu đày của dân Israel sắp mãn. Đa-ni-ên đã...