Ngày 26 – Người Ngay Thẳng Sẽ Nhận Được Phúc Ân Của Đức Chúa...

Những câu châm ngôn ngày hôm nay dạy rằng những người bước đi trong sự ngay thẳng thì kính sợ Đức Chúa Trời. Ngược...

Ngày 25 – Nguồn Sự Sống Và Bẫy Của Sự Chết

Những câu châm ngôn ngày hôm nay nói với chúng ta rằng những người rời bỏ các giáo huấn của Đức Chúa Trời sẽ...

Ngày 24 – Các Con Trai Và Các Con Gái Khôn Ngoan

Những câu châm ngôn ngày hôm nay nhấn mạnh đến những người lắng nghe những chỉ dạy của người cha và vâng lời, là...

Ngày 23 – Môi Thật Thà Và Môi Dối Trá

Những câu châm ngôn ngày hôm nay so sánh vai trò của môi lưỡi của kẻ ác với môi lưỡi của người công chính. Châm...

Ngày 21 – Bông Trái Của Người Công Chính

Những câu châm ngôn ngày hôm nay cho thấy những kết quả sống rất khác nhau của đời sống của kẻ gian tà và...

Ngày 20 – Khi Người Công Chính May Mắn, Cả Thành Vui Vẻ

Những câu châm ngôn ngày hôm nay tiếp tục so sánh kết quả đời sống của người công chính và kẻ ác, và đặc...

Ngày 19 – Sự Thịnh Vượng Của Người Công Chính, Sự Hủy Diệt Của...

Những câu châm ngôn ngày hôm nay tập trung vào ảnh hưởng lời của người công chính và của kẻ ác và nhấn mạnh...

Ngày 18 – Miệng Công Chính Là Một Ống Dẫn Sự Sống Của Người...

10:1-22:16 là các sách châm ngôn của cá nhân Sa-lô-môn. Sứ điệp hôm nay so sánh người công bình với kẻ ác, và đặc...

Ngày 17 – Sự Khôn Ngoan Và Người Đàn Bà Ngu Dại

Những người phụ nữ cả thông minh lẫn ngu dại, mỗi người đều dọn bàn mình trên nơi cao nhất của thành và kêu...

Ngày 14 – Đường Lối Của Người Đàn Bà Tà Dâm

Sa-lô-môn miêu tả cảnh một người trai trẻ thiếu ý thức và bị một người phụ nữ bắt gặp, quyến dụ, và cảnh báo...