Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Hình Dạng Của Rương Giao Ước

Ngày 23 – Hình Dạng Của Rương Giao Ước

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời tỏ cho biết những vật liệu làm Rương Giao Ước, cũng như hình dạng của nơi thi ân sẽ là nắp của Rương.

Xuất Ai Cập Ký25:10-22

10 “Vậy, hãy bảo chúng đóng một cái hòm bằng gỗ si-tim, dài một trăm mười cen-ti-mét, rộng sáu mươi sáu cen-ti-mét, và cao sáu mươi sáu cen-ti-mét. 11 Con hãy lấy vàng ròng bọc hòm, bọc cả trong lẫn ngoài và chạy đường viền bằng vàng chung quanh hòm. 12 Con cũng đúc bốn khoen bằng vàng gắn vào bốn góc hòm, hai khoen bên nầy và hai khoen bên kia; 13 và làm mấy cây đòn bằng gỗ si-tim bọc vàng; 14 xỏ đòn vào các khoen hai bên để khiêng hòm. 15 Cứ giữ đòn ở luôn trong khoen, không nên rút ra. 16 Con hãy đặt vào trong hòm Bảng Chứng Ước mà Ta sẽ ban cho con.” 17 “Con hãy làm một nắp thi ân bằng vàng ròng, dài một trăm mười cen-ti-mét, rộng sáu mươi sáu cen-ti-mét. 18 Rồi làm hai chê-ru-bim bằng vàng dát mỏng, đặt ở hai đầu nắp thi ân. 19 Hãy làm một chê-rúp ở đầu nầy, một chê-rúp ở đầu kia và gắn liền với hai đầu nắp. 20 Hai chê-ru-bim sẽ xòe rộng đôi cánh che phủ nắp thi ân. Các chê-ru-bim mặt đối mặt, cùng hướng vào nắp thi ân. 21 Con hãy để nắp thi ân trên hòm và đặt vào trong đó Bảng Chứng Ước mà Ta sẽ ban cho con. 22 Ta sẽ gặp con tại đó; từ bên trên nắp thi ân, giữa hai chê-ru-bim nằm trên Hòm Chứng Ước, Ta sẽ truyền cho con mọi mệnh lệnh về dân Y-sơ-ra-ên.”

Suy ngẫm và hiểu

Trước tiên, Đức Chúa Trời hướng dẫn cho dân sự làm cái Rương. Giống như ngôi của Đức Chúa Trời, Vua của Y-sơ-ra-ên, Rương là nơi quan trọng nhất trong đền thờ. Dầu vậy, ngôi này không lớn và xa xỉ như ngôi của các vị vua khác. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời muốn đi cùng dân Y-sơ-ra-ên, những người đi trong hoang mạc (c.10-16).

Tiếp theo, Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự làm nơi thi ân, để làm nắp Rương, có bảng chứng. Sau đó, Ngài hứa gặp Môi-se tại nơi đó và ban cho ông các điều răn cho dân sự (c.17-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22 Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ gặp Môi-se tại Rương, đặc biệt tại nơi thi ân, và ban cho ông các điều răn cho dân Y-sơ-ra-ên. Tương tự, mục đích chính của ngôi đền thờ là để Đức Chúa Trời gặp và tương giao với dân Y-sơ-ra-ên.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-15 Những người Y-sơ-ra-ên phải làm bốn cái khoen bằng vàng cho Rương và xỏ hai cây đòn qua các khoen. Điều  này để cho thấy, cho dù Đức Chúa Trời ở với dân Y-sơ-ra-ên mọi nơi và mọi lúc, họ không được trực tiếp chạm vào Rương, nhưng giữ một khoảng cách với Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, dẫu rằng Đức Chúa Trời đến gần chúng ta, Ngài vẫn là một Đấng đáng kinh sợ, chúng ta không thể sử dụng hay kiểm soát được.

Tham khảo   

25:10-22 Những sự hướng dẫn cho ngôi đền thờ bắt đầu với chiếc Rương (xem 37:1-9), là chính ngôi của Đức Chúa Trời, từ đó Ngài sẽ gặp gỡ và phán với Môi-se. Chức năng đặc biệt của Rương được bày tỏ bằng một số cách: những phần của nó phủ lên nhau và được làm bằng vàng ròng (c.11-14, 17-18); nó sẽ đựng bảng chứng (c.16) mà Chúa sẽ ban cho Môi-se, đó là những bảng Mười Điều Răn; và nó là vật duy nhất ở Nơi Chí Thánh (xem 26:33).

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, Đấng đến và phán với chúng con để gặp và tương giao với chúng con, xin cũng hãy ở cùng chúng con hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Truyền Đạo 4-6

Bình Luận:

You may also like