Ngày 22 – Những Sự Đóng Góp Cho Đền Thờ

829

Giống như cô dâu và chú rể chuẩn bị phòng tân hôn, nơi họ sẽ ở với nhau, sau khi xác nhận giao ước, Đức Chúa Trời bày tỏ những vật liệu và kích cỡ cụ thể của đền thờ, nơi Ngài sẽ ngự giữa dân sự.

Xuất Ai Cập Ký 25:1-9 

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên dâng lễ vật cho Ta. Các con hãy nhận lễ vật của tất cả những ai thành tâm dâng hiến. 3 Đây là lễ vật các con sẽ nhận từ họ: vàng, bạc, và đồng; 4 chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm; vải gai mịn, lông dê; 5 da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, gỗ si-tim; 6 dầu thắp đèn, các hương liệu để làm dầu xức và hương thơm; 7 mã não và các thứ ngọc khác để gắn vào ê-phót và bảng đeo ngực. 8 Họ sẽ làm cho Ta một Đền Thánh để Ta ngự giữa họ. 9 Các con hãy làm đền đó đúng như kiểu mẫu Đền Tạm và các vật dụng trang trí mà Ta chỉ cho con.”

Suy ngẫm và hiểu

Trong những chương 25-31 của sách Xuất Ai Cập Ký, Đức Chúa Trời dạy Môi-se cách xây dựng đền thờ và Đền Tạm. Đức Chúa Trời, Đấng hiện diện ở mọi nơi, không bị giới hạn bởi bất kỳ nơi chốn cụ thể nào, đã quyết định ở trong một đền thờ, đặc biệt để dành cho dân Y-sơ-ra-ên. Trước tiên, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên đóng góp những vật liệu cần thiết cho ngôi đền thờ. Ngài dành cho họ cơ hội dâng hiến chính mình một cách tình nguyện cho Ngài. Vì thế, bất cứ thứ gì dân sự mang đến, phải được dâng lên từ tấm lòng của họ (c.1-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8 Mục đích của Đức Chúa Trời giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ai Cập và khiến họ là dân sự của Ngài là để Ngài ngự giữa họ và tương giao với họ. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời lên kế hoạch xây dựng một ngôi đền thờ, nơi Ngài có thể giữa dân Y-sơ-ra-ên. Bây giờ, Đức Chúa Trời ngự giữa chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ. Hãy đến trước Đức Chúa Trời, bằng mối tương giao sâu sắc hơn, qua lời và Đức Thánh Linh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-7 Những vật liệu cho ngôi đền thờ bao gồm không chỉ những đồ trang sức có giá trị, nhưng còn cả những vật liệu dân Y-sơ-ra-ên sử dụng trong đời sống hàng ngày của họ. Điều này mở ra một con đường cho bất cứ ai với tấm lòng làm như vậy để tham gia vào việc xây dựng đền thờ. Công việc chúng ta làm hôm nay cho Hội Thánh (thân thể của Chúa), nơi Đức Chúa Trời ngự, là gì? Hãy đáp ứng với Chúa, Đấng mong muốn tấm lòng của chúng ta trước tiên.

Tham khảo   

25:8 Một ngôi đền thờ là một “nơi thánh”, giống như đất tại nơi bụi gai cháy, được khiến nên thánh bởi sự hiện diện của Chúa (3:5). Sự hiện diện của Chúa ở giữa Y-sơ-ra-ên sẽ hỗ trợ cho việc đóng trại xung quanh ngôi Đền Tạm (xem Dân Số Ký 2:1-34).

25:9 Y-sơ-ra-ên phải tuân theo mẫu đền thờ một cách chính xác như Chúa đã chỉ cho Môi-se (cả c.40; 26:30; 27:8) vừa bởi vì sự kính sợ Chúa được bày tỏ qua lòng trung thành với những gì Ngài truyền lệnh và vừa bởi vì những chi tiết cụ thể của ngôi đền thờ là để dạy cho dân sự có một Đức Chúa Trời thánh khiết ở giữa họ thì có ý nghĩa gì.

Cầu nguyện: Chúa ôi, vì chúng con thuộc về Ngài, xin hãy sử dụng tất cả những gì chúng con có để làm nơi ngự của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Truyền Đạo 1-3

Bình Luận: