Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Lời Hứa Và Những Sự Chỉ Dẫn Của Đức Chúa Trời

Ngày 20 – Lời Hứa Và Những Sự Chỉ Dẫn Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi hứa ban một thiên sứ bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên cho đến khi họ đến xứ Ca-na-an, Đức Chúa Trời ban những sự hướng dẫn cho dân Y-sơ-ra-ên về những việc họ phải làm ở Ca-na-an.

Xuất Ai Cập Ký 23:20-33

20 “Nầy, Ta sai một thiên sứ đi trước con để gìn giữ con trên đường đi và đưa con vào nơi Ta đã chuẩn bị. 21 Trước mặt thiên sứ, hãy cẩn thận và vâng lời người. Chớ nổi loạn chống lại người, vì người sẽ chẳng tha sự phản bội của các con đâu, vì danh Ta ở trong người. 22 Nhưng nếu con chăm chú vâng lời người và làm theo mọi lời Ta truyền phán thì Ta sẽ là kẻ thù của những kẻ thù con, đối thủ của những đối thủ con. 23 Vì thiên sứ Ta sẽ đi trước con, dẫn con vào đất của dân A-mô-rít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Ca-na-an, Hê-vít, và Giê-bu-sít; rồi Ta sẽ xóa sạch chúng. 24 Con chớ quỳ lạy và phục vụ các thần của chúng; đừng bắt chước công việc chúng làm. Con phải phá hủy hoàn toàn các thần và đập vụn các trụ thờ của chúng. 25 Hãy phụng thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con; Ngài sẽ ban phước trên bánh con ăn, trên nước con uống, và đem tật bệnh tránh xa con. 26 Sẽ chẳng có đàn bà sẩy thai hoặc hiếm muộn trong xứ sở con. Ta sẽ cho con được trường thọ. 27 Ta sẽ gieo kinh hoàng và rối loạn trên bất cứ dân tộc nào mà con sắp đến. Ta sẽ làm cho kẻ thù con quay lưng bỏ chạy trước mặt con. 28 Ta sẽ sai ong lỗ đi trước con, chúng sẽ đánh đuổi dân Hê-vít, dân Ca-na-an, dân Hê-tít trước mặt con. 29 Ta sẽ không đuổi chúng đi hết trong một năm đâu, vì nếu vậy thì xứ sở sẽ trở nên hoang vu, và thú rừng sẽ sinh sôi nẩy nở, tác hại đến ngươi. 30 Nhưng Ta sẽ đuổi chúng từ từ khỏi con, cho đến khi con trở nên đông đúc và có thể thừa hưởng đất nầy. 31 Ta sẽ ấn định lãnh thổ con từ Biển Đỏ đến biển Phi-li-tin, từ hoang mạc đến sông cái; vì Ta sẽ trao các cư dân trong đất đó vào tay con, và con sẽ đuổi chúng khuất mắt con. 32 Con đừng kết ước với chúng hoặc với các thần của chúng. 33 Chúng sẽ không được cư ngụ trong xứ sở con vì chúng có thể khiến con phạm tội với Ta mà phục vụ các thần của chúng; điều đó chắc chắn là một cạm bẫy cho con.”

 Suy ngẫm và hiểu

Vị thiên sứ, Đức Chúa Trời hứa sẽ dẫn dắt những người Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an, sẽ có danh của Đức Chúa Trời trong người. Nói cách khác, người sẽ là đại diện của Đức Chúa Trời. Vì thế, dân Y-sơ-ra-ên phải chú ý đến những lời của vị thiên sứ và vâng theo một cách chính xác (c.20-23).

Đức Chúa Trời hứa sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên gia tăng trong xứ Ca-na-an. Tuy nhiên, có một điều kiện đối với lời hứa này: dân Y-sơ-ra-ên phải giữ sự thanh sạch của đức tin cho đến cùng, thậm chí cả khi họ đã vào đất Ca-na-an (c.24-33).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20-22 Đức Chúa Trời đã hứa “sự hướng dẫn bằng lời và sự bảo vệ của Đức Thánh Linh” cho chúng ta, những người giống như những người hành hương trong hoang mạc (Hê-bơ-rơ 3:7-19). Nhưng chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không thể nhận được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh nếu không vâng lời.

C.32-33 Đức Chúa Trời phán bảo dân Y-sơ-ra-ên đuổi đi tất cả những người Ca-na-an, khi đến lúc phải làm như vậy. Điều này là bởi vì, nếu họ không đuổi những người Ca-na-an đi, thì họ sẽ kết giao với chúng, và nếu họ kết bạn với người Ca-na-an, họ sẽ đi đến chỗ thờ lạy các thần tượng của người Ca-na-an. Những ảnh hưởng của người Ca-na-an nào trong chúng ta lấy đi sự tự do của chúng ta và ngăn chặn mối tương giao của chúng ta với Chúa?

Tham khảo   

23:20-33 Chúa hứa ban thiên sứ của Ngài đi trước dân sự vào đất Ca-na-an (c.20, 23) và kêu gọi họ vâng theo đấng ấy bằng cách đuổi các dân đi, bằng cách phá hủy những nơi thờ lạy của chúng, và bằng cách trung tín chỉ phục vụ một mình Ngài.

23:25-26 Trong số các thần tượng được thờ lạy ở cả Ai Cập và Ca-na-an có các thần mà người ta tin có thể kiểm soát được mùa màng, sức khỏe, và sự sinh đẻ. Chúa đã làm rõ qua các dấu lạ ở Ai Cập rằng Ngài có quyền năng trên tất cả sự sống và Ngài kêu gọi Y-sơ-ra-ên chỉ phục vụ một mình Ngài, và hứa ban phước cho dân sự qua những sự cung ứng đồ ăn và sức khỏe (c.25; xem cả 15:26) và hậu duệ (23:26).

Cầu nguyện: Chúng con sẽ có đức tin nơi Chúa, Đấng đi trước chúng con và dẫn dắt chúng con, khi mở những con đường cho chúng con đi theo. Cho dù những con đường của chúng con bị bao bọc bởi sương mù dày đặc, chúng con sẽ bước qua sương mù đó bằng đức tin.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 25-27

Bình Luận:

You may also like