Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sự Kêu Gọi Làm Một Dân Thánh

Ngày 18 – Sự Kêu Gọi Làm Một Dân Thánh

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên sống một đời sống thánh khiết, và Ngài còn ra lệnh cho họ có lòng thương xót đối với những người kiều ngụ ngoại quốc, những người góa bụa và những trẻ mồ côi, giống như Ngài đã nhân từ với họ khi họ còn là dân kiều ngụ ở Ai Cập.

Xuất Ai Cập Ký 22:16-31 

16 Khi một người dụ dỗ một trinh nữ chưa đính hôn và nằm với nàng, thì kẻ đó phải nộp sính lễ và cưới nàng làm vợ. 17 Nếu cha nàng cương quyết không gả thì kẻ đó phải nộp một số tiền tương đương với sính lễ dành cho các trinh nữ. 18 Không được tha mạng cho các mụ phù thủy. 19 Kẻ nào nằm với một con vật sẽ bị tử hình. 20 Kẻ nào dâng sinh tế cho các thần khác ngoài Đức Giê-hô-va sẽ bị tận diệt. 21 Con chớ nên bạc đãi hay áp bức người tha hương vì các con đã từng là kẻ tha hương trên đất Ai Cập. 22 Các con chớ ức hiếp bất cứ một bà góa hay một trẻ mồ côi nào. 23 Nếu cứ ức hiếp họ, và họ kêu van Ta, Ta chắc chắn sẽ nghe tiếng kêu của họ; 24 cơn giận của Ta sẽ bừng lên, Ta sẽ dùng gươm giết các con; vợ các con sẽ trở nên góa bụa và con các con sẽ mồ côi. 25 Nếu con cho bất cứ ai trong dân Ta, là những người nghèo khó ở giữa con, mượn tiền thì đừng đối xử với họ như chủ nợ, và cũng đừng bắt họ chịu lời. 26 Nếu con giữ áo choàng của người lân cận mình làm vật thế chấp thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn; 27 vì đó là tấm đắp duy nhất của họ, là chiếc áo khoác che thân; lấy đi người ấy lấy gì mà ngủ? Nếu nó kêu van với Ta, thì Ta sẽ lắng nghe, vì Ta là Đấng nhân từ. 28 Con không được phạm thượng với Đức Chúa Trời, cũng đừng rủa sả người lãnh đạo dân tộc mình. 29 Con đừng chậm trễ trong việc dâng hiến những sản phẩm đầu mùa và rượu của con. Con cũng phải dâng cho Ta các con trai đầu lòng của con. 30 Con cũng phải làm như thế với chiên và bò của con. Hãy để con đầu lòng ở với mẹ nó trong bảy ngày, đến ngày thứ tám con hãy dâng nó cho Ta. 31 Các con là người thánh của Ta, vì vậy không được ăn thịt của con vật bị thú rừng cắn xé ở ngoài đồng; hãy ném nó cho chó ăn.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời mong muốn dân Y-sơ-ra-ên trở thành một cộng đồng trong sạch và thánh khiết. Vì lý do này, Ngài nghiêm cấm những quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, và việc ăn những thức ăn không tinh sạch. Ngài cũng truyền lệnh rằng những người làm phép thuật, những việc có thú tính, hoặc thờ lạy hình tượng phải chết (c.16-20).Đức Chúa Trời cũng khao khát dân Y-sơ-ra-ên trở nên một cộng đồng đầy lòng thương xót. Bởi vì điều này, Ngài truyền lệnh cho họ phải nhân từ với, và tích cực chăm sóc, những khách kiều ngụ ngoại quốc, những trẻ mồ côi và những người góa bụa, những người bị áp bức trong xã hội thời đó (c.21-30).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21-24 Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng trên những kẻ xử tệ với những người yếu đuối. Điều này là bởi vì việc xử tệ hoặc sự thờ ơ đối với những thành viên yếu đuối của xã hội cũng giống như việc vô ơn đối với ân điển của Đức Chúa Trời. Cộng đồng dân sự của Đức Chúa Trời không được cách ly bất cứ ai, nhưng thay vào đó phải chăm sóc lẫn nhau và mọi người một cách công bằng. Liệu có những thành viên của xã hội bị thiệt thòi, mà chúng ta đang xa lánh hay không? Liệu chúng ta có đối xử với những công nhân và người định cư nước ngoài một cách không định kiến hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.28-31 Dân sự của Vương quốc Đức Chúa Trời công nhận uy quyền và quyền sở hữu của Đức Chúa Trời. Vì thế, họ không lăng mạ hoặc nguyền rủa những vị quan tòa hoặc những nhà lãnh đạo Đức Chúa Trời dấy lên, và không keo kiệt về việc dâng sản vật của họ cho Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

22:18-20 Một một trong các luật này thực hiện hình phạt phải chết bởi vì chúng ngược lại với Y-sơ-ra-ên, một dân thánh, những người thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết: sự hiện diện của một người làm phép thuật (c.18; xem Lê-vi Ký 20:26-27), việc sinh hoạt tình dục với một con vật (Xuất 22:1; xem Lê-vi Ký 18:23), và việc dâng các sinh tế cho các thần khác (Xuất 22:20; xem 20:3; 23:13) là tất cả những điều làm cho  Y-sơ-ra-ên bị ô uế và là những lý do Chúa sẽ  phán xét những dân ở Ca-na-an  (xem Lê-vi Ký 20:22-26).

22:22 Qua các tiên tri của Ngài, Chúa sẽ liên tục báo trả việc xử tệ đối với những người góa bụa và trẻ mồ côi ở Y-sơ-ra-ên và Giu-đa (ví dụ, Ê-sai 1:17, 23; Giê-rê-mi 5:28; 7:5-7; 22:3; Xa-cha-ri 7:10).

22:25-27 A-mốt 2:8 kết tội Y-sơ-ra-ên vì công khai (“bên mỗi bàn thờ”) chế nhạo luật này.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài là Đấng yêu thương những người góa bụa và trẻ mồ côi, xin hãy đừng để một ai xung quanh chúng con bị cách ly bởi sự thờ ơ của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 19-21

Bình Luận:

You may also like