Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Giao Ước Được Xác Nhận

Ngày 21 – Giao Ước Được Xác Nhận

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi dân Y-sơ-ra-ên thề vâng theo những điều kiện của giao ước và giữ một nghi lễ, Đức Chúa Trời đã xác nhận giao ước.

Xuất Ai Cập Ký 24:1-18

1 Đức Chúa Trời phán với Môi-se: “Con và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy lên với Đức Giê-hô-va, và đứng đằng xa mà thờ phượng. 2 Chỉ một mình con là Môi-se được đến gần Đức Giê-hô-va; những người khác không được đến gần. Dân chúng không được theo con lên núi.” 3 Khi Môi-se đến và thuật lại cho dân chúng mọi lời phán và các luật lệ của Đức Giê-hô-va, dân chúng đồng thanh đáp rằng: “Chúng tôi sẽ thi hành mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán truyền.” 4 Môi-se ghi lại mọi lời của Đức Giê-hô-va. Ông dậy sớm, xây một bàn thờ ở chân núi và dựng mười hai trụ đá tượng trưng cho mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên. 5 Ông sai các thanh niên Y-sơ-ra-ên dâng tế lễ thiêu và sinh tế bằng bò tơ, tức là tế lễ bình an lên Đức Giê-hô-va. 6 Môi-se lấy một nửa máu đựng trong các chậu, còn nửa kia thì rảy trên bàn thờ. 7 Ông cầm quyển sách giao ước và đọc cho dân chúng nghe. Họ nói: “Chúng tôi sẽ làm theo và tuân giữ mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán truyền.” 8 Môi-se lấy máu rảy trên dân chúng và nói: “Đây là máu của giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập với anh em dựa trên mọi lời nầy.” 9 Sau đó, Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên lên núi; 10 họ trông thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Dưới chân Ngài có một vật gì giống như cái bệ bằng bích ngọc trong suốt như bầu trời xanh. 11 Ngài không đưa tay hành hại các nhà lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên; họ đã nhìn thấy Đức Chúa Trời rồi sau đó ăn uống. 12 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy lên núi, đến với Ta và đợi Ta tại đó. Ta sẽ ban cho con các bảng đá mà trên đó Ta đã viết luật pháp và điều răn để dạy dỗ dân chúng.” 13 Môi-se cùng với Giô-suê, người trợ lý của mình, đứng dậy rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời. 14 Ông nói với các trưởng lão: “Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến khi chúng tôi trở lại. Nầy, A-rôn và Hu-rơ sẽ ở lại với các ông; ai cần việc gì có thể đến với họ.” 15 Môi-se lên núi, và mây bao phủ núi. 16 Vinh quang của Đức Giê-hô-va ngự trên núi Si-na-i. Trong sáu ngày, mây bao phủ núi; sang ngày thứ bảy Đức Giê-hô-va gọi Môi-se từ giữa đám mây. 17 Vinh quang của Đức Giê-hô-va tỏa ra như một đám lửa đang bừng cháy trên đỉnh núi trước mắt dân Y-sơ-ra-ên. 18 Môi-se bước vào giữa đám mây và đi lên núi. Môi-se ở trên núi bốn mươi ngày bốn mươi đêm.

 Suy ngẫm và hiểu

Khi Môi-se nói với dân sự tất cả những lời của Chúa (chương 20-23), dân Y-sơ-ra-ên đã đồng thanh nói lên ý định của họ giữ tất cả những điều Chúa đã phán.  Sau đó Môi-se lấy huyết của các con sinh tế, và rảy một nửa nơi bàn thờ. Ông rảy nửa còn lại lên dân sự. Điều này nhằm bày tỏ rằng nếu dân Y-sơ-ra-ên không giữ giao ước, họ sẽ chết như những con sinh tế (c.1-8).

Sau khi giao ước được xác nhận, Môi-se và Giô-suê đi cùng nhau lên đỉnh núi để nhận luật pháp của Đức Chúa Trời. Môi-se vẫn tiếp tục ở đó trong mối tương giao sâu sắc với Đức Chúa Trời trong bốn mươi ngày (c.9-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Khi đi đến trước Đức Chúa Trời, Môi-se có thể đi lên đỉnh núi. A-rôn và các trưởng lão chỉ đi lên núi một đoạn, và dân Y-sơ-ra-ên chỉ có thể đi đến chân núi. Tuy vậy, bởi vì những sự phân biệt rõ ràng này đã mất đi trong Đức Chúa Jêsus, bây giờ bất cứ ai cũng có thể đi đến trước Cha và có mối tương giao một cách bình đẳng như anh chị em.

C.9-11 Những người đại diện cho Y-sơ-ra-ên ăn và uống khi họ ngắm nhìn Đức Chúa Trời. Cho dù con người bản tính tội lỗi, không thể tương giao với Đức Chúa Trời thánh khiết, bây giờ họ có thể tương giao với Ngài, bởi vì sau khi giao ước đã được Đức Chúa Trời xác nhận bằng huyết. Tương tự, ngày nay chúng ta có thể tương giao với Đức Chúa Trời qua huyết của Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo   

24:1-2 Sự phân biệt được giải thích trong mối liên hệ với sự hiện diện của Chúa trên núi Si-nai đang chuẩn bị Y-sơ-ra-ên cho đền tạm. Ba nhóm người đại diện cho ba mức độ về khoảng cách khác nhau đối với sự hiện diện của Chúa: (1) dân sự không được đi lên (c.2); (2) Môi-se, A-rôn và các con trai ông, và các trưởng lão sẽ thờ phượng từ xa (c.1); và (3) một mình Môi-se sẽ đến gần Chúa (c.2).

24:17-18 như đám lửa thiêu đốt. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời thường được biểu thị trong sách Xuất Ai Cập Ký bằng lửa (xem cả 3:2; 13:21-22; 19:18; 40:38; so sánh Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:24; 9:3). Môi-se vào đám mây như một người mà Chúa chọn để gặp gỡ, và vì thế ông không bị hủy diệt (xem Xuất Ai Cập Ký 24:9-11).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trung tín tuân theo lời Ngài và đến bàn ăn thân mật mà Ngài kêu gọi chúng con mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 28-31

Bình Luận:

You may also like