Ngày 29 – Chúa Giê-su Là Chúa Ngày Sa-bát

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 12:1-14
sabbath2
Chúa Giê-su, Đấng mời gọi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh đến với sự yên nghỉ của Ngài (11:25-30), bày tỏ chính Ngài là Chủ của ngày Sa-bát.

Ngày 28 – Sự Phán Xét Và Lời Mời Gọi

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 11:20-30
come to me

Phân đoạn hôm nay nói về sự phán xét trên các thành phố không ăn năn khi nghe Tin lành của Chúa Giê-su và một lời mời cho những ai cảm tạ và tiếp nhận Tin lành.

Ngày 27 – Giăng Báp-tít Và Chúa Giê-su

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 11:11-19
john the baptist Sau khi các môn đồ của Giăng Báp-tít lìa khỏi cùng với câu trả lời của Chúa Giê-su, Chúa nói về con người Giăng Báp-tít qua việc đặt vài câu hỏi.

Ngày 26 – Ngài Có Phải Là Đấng Phải Đến?

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 11:1-10

john baptist2

Giăng Báp-tít trong ngục nghe về những điều Đấng Christ đang làm và sai các môn đồ mình đến hỏi Chúa Giê-su xem liệu Ngài có thật là Đấng Mê-si chăng. Chúa Giê-su đưa ra câu trả lời của mình.
 

Ngày 25 – Phân Rẽ Khỏi Thế Gian

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:34-42
island-romance2 Phân đoạn hôm nay là một bài học liên quan đến sứ mạng của Chúa Giê-su sẽ gây ra sự chia rẽ với thế gian, và lòng trung thành của các môn đồ Ngài.
 

Ngày 24 – Đừng Sợ

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:24-33
hang dua
Các môn đồ bị bắt bớ vì họ đi theo Chúa Giê-su. Trong phân đoạn hôm nay, Chúa Giê-su đưa ra một lời tái đảm bảo khích lệ chúng ta đừng sợ hãi.

Ngày 23 – Sự Chống Đối Vì Cớ Đấng Christ

chiukhovichrist0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:16-23

Phân đoạn hôm nay nói về sự bắt bớ và thù nghịch mà các môn đồ Chúa Giê-su sẽ đối diện khi họ rao truyền Phúc Âm.
Một bài học vô cùng quan trọng trong hành trình theo Chúa của bạn!

 

Ngày 22 – Chúa Giê-su Sai Mười Hai Môn Đồ

chuasai12mondo0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:1-15

Chúa Giê-su chỉ dẫn Mười Hai Môn Đệ về những điều họ sẽ đối diện khi họ đi ra rao giảng Tin lành tại Ga-li-lê, và cách nào họ cần phải giải quyết với những hoàn cảnh đó.

Ngày 21 – Chữa Lành Người Mù Và Câm

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 9:27-38
nguoimuvacam0

Chúa Giê-su minh họa về nước Đức Chúa Trời là thể nào qua việc chữa lành người mù và người câm.

Ngày 20 – Chúa Giê-su Đấng Chữa Lành

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 9:14-26
jesushealsthebleedingwoman2Chúa Giê-su công bố đức tin của những người bị xã hội ruồng bỏ thông qua ba sự kiện: gọi Ma-thi-ơ làm môn đồ Ngài, làm sống lại một bé gái đã chết, và chữa lành một người phụ nữ bị băng huyết.