Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Vì Ngài Đã Định

Ngày 05 – Vì Ngài Đã Định

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 


Sách Lê Vi 27:1-15

Dâng Hiến Cho CHÚA

1 CHÚA phán dạy Môi-se: 2 Con nói với dân Y-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Nếu một người có lời thề nguyện đặc biệt để dâng hiến cho CHÚA theo trị giá người, 3 thì trị giá của một người đàn ông từ hai mươi đến sáu mươi là năm mươi siếc lơ Shekel. Mỗi shekel độ 11gm rưỡi

bạc theo siếc lơ nơi thánh, 4 còn trị giá của một người đàn bà là ba mươi siếc lơ, 5 thanh thiếu niên nam từ năm đến hai mươi tuổi trị giá hai mươi siếc lơ, còn nữ trị giá mười siếc lơ. 6 Một em bé trai từ một tháng đến năm tuổi trị giá năm siếc lơ, em bé gái trị giá ba siếc lơ. 7 Nếu là người cao niên trên sáu mươi tuổi, thì đàn ông trị giá mười lăm siếc lơ, còn đàn bà trị giá mười siếc lơ. 8 Nếu một người có lời thề nguyện nhưng vì nghèo quá không thể đóng số tiền đã ấn định, người ấy phải trình diện với thầy tế lễ, và thầy tế lễ ấn định số phải đóng tuỳ theo khả năng của người có lời thề nguyện.

9 Nếu một người hứa dâng một con vật để làm sinh tế cho CHÚA, con vật đã dâng cho CHÚA sẽ trở nên thánh. 10 Người đã dâng hiến không được phép thay thế hay đổi thay, dù đem con tốt để thay thế con xấu, hay đem con xấu để thay thế con tốt cũng không được. Nếu đem con vật này thay thế con vật khác, cả hai con đó đều trở nên thánh. 11 Nếu con vật người ấy hứa dâng thuộc vào loại không tinh sạch, là loài vật không được chấp nhận để làm sinh tế dâng lên cho CHÚA, người ấy phải đem con vật đến với thầy tế lễ. 12 Thầy tế lễ sẽ lượng giá tùy theo phẩm chất tốt hay xấu và giá thầy tế lễ ấn định là số tiền người chủ con vật phải trả. 13 Nếu người ấy muốn chuộc nó lại thì phải trả thêm một phần năm trị giá con vật.
14
Nếu có ai dâng hiến ngôi nhà của mình làm một vật thánh cho CHÚA, thầy tế lễ sẽ lượng giá tùy theo phẩm chất tốt hay xấu. Trị giá thầy tế lễ ấn định sẽ là giá nhà. 15 Nếu muốn chuộc nhà lại, người đã hiến dâng phải trả thêm một phần năm trị giá đã ấn định, và nhà sẽ thuộc về người ấy trở lại.

SUY GẪM:

Câu 9,10:

Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm trọn sự dâng hiến. Ngài không vui lòng khi tấm lòng hứa dâng lại thay đổi. Tôi có miễn cưỡng dâng hiến sau khi đã hoạch định rằng sẽ dâng chính mình hoặc dâng điều gì đó như một dấu hiệu bày tỏ lòng biết ơn?

Câu 2-8:

Cho dù được dâng lên Chúa, nhưng vì thầy tế lễ hoặc người Lê-vi thực hiện mạng lệnh của Chúa thay cho người đó, nên người được hứa dâng đó cần định giá. Đức Chúa Trời muốn mỗi người dâng hiến tùy theo khả năng của mình. Một người đàn ông trưởng thành tuổi từ 20 đến 60 trị giá 50 siếc-lơ bạc, một người đàn bà trị giá 30 siếc-lơ, thanh thiếu niên nam từ 5 đến 20 tuổi trị giá 20 siếc-lơ, còn nữ trị giá 10 siếc-lơ; một bé trai từ 1 tháng đến 5 tuổi trị giá 5 siếc-lơ, em bé gái trị giá 3 siếc-lơ; nếu người cao niên trên 60 tuổi là đàn ông trị giá 15 siếc-lơ, đàn bà trị giá 10 siếc-lơ. Những liệt kê này cho thấy rằng Chúa có những nhìn nhận khác nhau về hoàn cảnh và tình trạng của mỗi người. Chúa vui lòng nếu có người dâng hiến tự nguyện tùy vào hoàn cảnh và tình trạng của mình. Tôi có giữ lời hứa tận hiến cho Chúa cách mạnh mẽ như khi tôi đã hứa nguyện dâng hiến mà không bận tâm đến khả năng hay hoàn cảnh của mình? Nếu người nghèo không thể đóng được số tiền đã định, thầy tế lễ sẽ ấn định số phải đóng tùy theo khả năng và hoàn cảnh của người đã có lời thề nguyện. Chúa muốn chúng ta thực thi mọi điều càng nhiều càng tốt trong khả năng có thể, chứ không bao giờ bắt làm nhiều hơn khả năng của chúng ta.

Cầu nguyện: Xin khiến con trước hết suy xét cách cẩn thận và sau đó thực hiện theo hoàn cảnh của mình.

Bình Luận:

You may also like