Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Dâng Hiến Cho Đức Chúa Trời

Ngày 06 – Dâng Hiến Cho Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Sách Lê Vi 27:16-34

16 Nếu có ai dâng hiến một phần đất của gia đình cho CHÚA, việc ấn định trị giá sẽ căn cứ trên số lượng hạt giống có thể gieo trên đất ấy: miếng đất có thể gieo một ô-me Ô-me: dụng cụ đo lường chứa khoảng 221 lúa mạch trị giá năm mươi siếc lơ bạc. 17 Nếu người ấy dâng miếng đất vào năm hoan hỉ, trị giá đó sẽ không thay đổi. 18 Nhưng nếu người ấy dâng miếng đất sau năm hoan hỉ, thầy tế lễ sẽ ước tính trị giá căn cứ trên số năm còn lại cho đến năm hoan hỉ sau, vì vậy giá miếng đất đó sẽ giảm xuống. 19 Nếu người đã dâng miếng đất muốn chuộc lại, người ấy sẽ cộng thêm một phần năm trị giá của miếng đất và đất sẽ lại thuộc về người. 20 Tuy nhiên nếu người ấy không chuộc đất ấy lại hay nếu đã đem đất bán cho người khác, đất đó vĩnh viễn sẽ không thể chuộc lại. 21 Đến năm hoan hỉ là năm đất được hoàn nguyên chủ thì miếng đất đó sẽ trở thành đất thánh vì đã dâng cho CHÚA và sẽ trở thành tài sản của các thầy tế tễ. 22 Nếu ai dâng cho CHÚA một miếng đất mình mua, chớ không phải là tài sản của gia đình, 23 thầy tế lễ sẽ tính giá đất ấy cho đến năm hoan hỉ, và người dâng sẽ nạp số tiền bằng trị giá miếng đất vào ngày hôm đó như là một của dâng thánh cho CHÚA. 24 Đến năm hoan hỉ, miếng đất đó sẽ hoàn nguyên chủ, tức là được trả lại cho người đã bán đất và là người thừa hưởng đất. 25 Việc quy định trị giá phải căn cứ trên siếc lơ nơi thánh, mỗi siếc lơ bằng hai mươi ghê-ra. Ghê-ra: đơn vị trọng lượng nặng khoảng 0.55gm

26 Không ai được hiến dâng con vật đầu lòng, vì con vật đầu lòng này đã thuộc về CHÚA; dù bò hay chiên, con vật đầu lòng thuộc về CHÚA. 27 Nhưng nếu con vật thuộc loại không tinh sạch, người ấy có thể mua lại theo giá quy định cộng thêm một phần năm giá ấy. Nếu người ấy không chuộc nó lại, con vật sẽ được bán theo giá quy định. 28 Nhưng khi một người đã tận hiến một vật mình có cho CHÚA, dù là người, súc vật hay đất đai của gia đình, món này không được đem bán cũng không được chuộc lại, vì bất kỳ món gì đã được tận hiến đều trở nên rất thánh cho CHÚA. 29 Ngay cả người đã bị định phải chết Có thể là những tù binh trong các trận chiến tại Ca-na-an

không thể được chuộc lại, nhưng phải bị xử tử. 30 Tất cả một phần mười thổ sản, dù là ngũ cốc do đồng ruộng sinh sản hay hoa quả của các loại cây trái đều thuộc về CHÚA; các phần mười đều thánh cho CHÚA. 31 Nếu ai muốn chuộc bất kỳ thứ phần mười nào của mình, người ấy phải trả thêm một phần năm trị giá phần mười đó. 32 Tất cả phần mười của bầy bò hay bầy chiên, tức là tất cả các con thứ mười do người chăn dùng gậy đếm, đều là thánh cho CHÚA. 33 Người chủ không được phân biệt tốt xấu và không được đổi các con vật này. Nếu đổi, cả con bị đổi và con đem đến để đổi đều trở nên thánh và không được phép chuộc lại.

SUY GẪM:

Câu 26, 27

Đức Chúa Trời là Chúa tể vạn vật. Kể từ sau Lễ Vượt Qua, hoa quả đầu mùa đại diện cho mọi thứ gồm cả con vật đầu lòng đều đặc biệt thuộc về Chúa. Điều này ngụ ý rằng tất cả mọi thứ đều là của Chúa. Tất cả mọi thứ tôi đang sử dụng hiện nay là những gì Chúa đã cho tôi mượn trong thế gian này. Chính vì thế, chúng ta là những tôi tớ không thể tính toán lợi nhuận với Chúa khi những điều đó đã là của Ngài.

Câu 30-33

Đức Chúa Trời biệt riêng một phần mười là của Ngài. Lễ vật dâng hiến một phần mười là một phần mười tất cả thổ sản và con vật đều được dâng lên Chúa và là cách để xưng nhận rằng mọi thứ đều được ban cho bởi ân sủng của Chúa và mọi thứ đều là của Chúa. Bởi vậy, nếu phân biệt một phần mười thổ sản hay con vật là tốt xấu hay thay đổi những thứ này, điều đó sẽ là sự thờ lạy hình tượng, là dấu hiệu của lòng tham (Cô-lô-se 3:5). Hãy kiểm tra liệu tôi có giả vờ thực hiện dâng hiến, nhưng sự thực là tôi đang thấy tiếc hoặc dâng hiến vì cớ lợi ích cá nhân của mình hay không.

Câu 16-25

Vì người chủ đất sẽ hoàn trả lại cho chủ đất cũ, giá trị của mảnh đất sẽ được định giá căn cứ trên số năm còn lại cho đến Năm Hoan Hỉ. Khi mảnh đất đã được dâng cho Chúa nhưng có thể được chuộc lại, thì giá trị mảnh đất được tính theo số năm kéo dài đến Năm Hoan Hỉ kế tiếp và cộng thêm một phần năm giá trị. Tuy nhiên, nếu người chủ đất không chuộc lại hoặc đất đã bán cho người khác, mảnh đất đó không thể chuộc lại được. Đến Năm Hoan Hỉ sẽ trở thành đất thánh và trở thành tài sản của các thầy tế lễ. Đây là điều quan trọng để làm thay đổi tấm lòng của một người dâng hiến cho Chúa với sự tham lam. Chúng ta cần dâng hiến cho Chúa. Tôi đã thay đổi tấm lòng tư lợi cá nhân hay chưa?

Cầu nguyện: Xin khiến đời sống con bày tỏ lẽ thật rằng Đức Chúa Trời là Chúa của con.

Bình Luận:

You may also like