Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 04 – Đức Chúa Trời Muốn Sự Ăn Năn

Ngày 04 – Đức Chúa Trời Muốn Sự Ăn Năn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Sách Lê Vi 26:40-46

40 Nhưng nếu họ xưng tội của họ và tội của tổ tiên họ, tức là tội phản bội và chống nghịch Ta, 41 làm cho Ta chống cự họ, đưa họ vào đất kẻ thù, và nếu tấm lòng không chịu cắt bì của họ biết hạ xuống, chấp nhận các hình phạt do tội họ gây ra, 42 thì Ta sẽ nhớ lại giao ước Ta với Gia-cốp, giao ước Ta với Y-sác và giao ước Ta với Áp-ra-ham và Ta cũng sẽ nhớ đến đất của họ. 43 Đất đã bị họ bỏ hoang và được nghỉ Sa-bát trong thời gian hoang vu không có người ở. Họ phải chịu hình phạt vì khước từ luật pháp Ta và ghê tởm quy luật Ta. 44 Tuy nhiên, khi họ ở trên đất kẻ thù, Ta không khước từ và ghê tởm họ. 45 Ta sẽ vì họ mà nhớ lại giao ước Ta đã lập với tổ tiên họ là những người Ta đem ra khỏi xứ Ai-cập trước mắt các dân tộc để làm Đức Chúa Trời của họ. Ta là CHÚA.

46 Trên đây là các quy luật, sắc lệnh và luật pháp mà CHÚA qua Môi-se thiết lập giữa Ngài với dân Y-sơ-ra-ên tại trên núi Si-nai.

SUY GẪM:

Câu 40-45:

Ngài là Đức Chúa Trời ân điển và khích lệ những ai biết nhận ra tội lỗi mình và ăn năn. Khi Y-sơ-ra-ên ăn năn những tội lỗi của mình và trở lại cùng Chúa, Ngài chào đón họ và ban cho họ ân sủng cứu chuộc. Chúa ban cho họ một cơ hội để trở về khi bất tuân và bị tù đày trong xứ của kẻ thù. Mục đích của sự trừng phạt là làm cho chúng ta hưng thịnh, không phải làm hại mà là ban cho chúng ta niềm hy vọng và tương lai (Giê 29:11). Nếu dân sự bị trừng phạt cách nghiêm khắc nhận ra tội lỗi không vâng lời Chúa và chấp nhận hình phạt sửa trị, Chúa sẽ khích lệ và khôi phục. Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng vinh quang. Tôi có hiểu tình yêu thương của Chúa, Đấng vẫn yêu tôi cho dù tôi tội lỗi? Tôi có khẩn nguyện với sự ăn năn thật?

Câu 41:

Chúng ta phải hiểu rằng sự hoạn nạn và trừng phạt mà chúng ta đang đối mặt là hậu quả của việc chống nghịch Đức Chúa Trời và bất tuân Lời Ngài. Nếu bạn hiểu lẽ thật này, bạn nên hạ mình và chấp nhận sự trừng phạt. Đừng bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin khiến con tiếp nhận Ngài một lần nữa, làm mới lại con và khiến con trở nên vâng phục.

Bình Luận:

You may also like