Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Thứ Tự Và Địa Vị Trong Nước Đức Chúa Trời

Ngày 28 – Thứ Tự Và Địa Vị Trong Nước Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 9:30-37

Đức Giê-su Lại Báo Trước Về Sự Thương Khó Của Ngài

30 Từ nơi đó, Đức Giê-su và các môn đệ băng ngang qua xứ Ga-li-lê, Ngài không muốn cho ai biết. 31 Ngài đã dạy các môn đệ rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người ta, sẽ bị giết và sau khi chết ba ngày, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các môn đệ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.

Ai Cao Trọng Hơn Trong Nước Đức Chúa Trời

33 Họ đến thành Ca-pha-na-um, vào nhà rồi, Ngài hỏi họ: “Trên đường, các con tranh luận gì với nhau?” 34 Nhưng họ đều im lặng vì khi đi đường đã tranh luận với nhau ai là người lớn hơn hết. 35 Ngài ngồi xuống, gọi mười hai môn đệ lại và bảo: “Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt và phục dịch mọi người.” 36 Ngài đem một em bé để đứng giữa các môn đệ, rồi ôm nó vào lòng bảo: 37 “Nếu ai vì danh Ta tiếp nhận một đứa trẻ như đứa nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta thì không phải chỉ tiếp Ta nhưng cũng tiếp Đấng đã sai Ta.”

SUY GẪM:

C.33,34 Trong phân đoạn này, các môn đệ, những người đã sợ hãi không dám hỏi về ý nghĩa của thập tự giá, lại tranh luận xem ai là người lớn hơn hết trong Nước Đức Chúa Trời. Điều này trái ngược với điều mà Chúa Giê-su muốn bày tỏ. Nếu mọi người không khát khao vâng phục Lời Chúa, điều này sẽ dẫn chúng ta vào con đường không làm gì cho Nước Đức Chúa Trời. Hãy kiểm tra tấm lòng mình để chắc chắn rằng nó không dẫn chúng ta đi sai lạc.

C.35-37 Thứ tự trong Nước Đức Chúa Trời bày tỏ hoàn toàn trái ngược với những điều các môn đệ trông mong. Địa vị cao trọng chính là sự khiêm nhường thật. Chúa Giê-su đặt một đứa trẻ, được coi là vô giá trị theo tiêu chuẩn đánh giá của thế gian, lên ngang hàng với mình. Ngài cũng nói rằng việc tiếp nhận một đứa trẻ cũng giống như tiếp nhận chính Chúa. Giá trị của chúng ta có phản ánh những giá trị của Vương quốc Chúa qua sự hầu việc, chia sẻ, thua thiệt và cư xử không thiên vị? Ai là người giống như đứa trẻ mà tôi cần phải tiếp đón?

Cầu nguyện Xin giúp con đi theo con đường của Nước Đức Chúa Trời, chứ không theo đường lối, thứ bậc của thế gian.

Bình Luận:

You may also like