Thánh Thi 7: Xin CHÚA Bày Tỏ Sự Công Bình của Ngài

Bài ca của Ða-vít theo điệu Si-gai, ông hát bài nầy cho Chúa về vụ Cút, người Bên-gia-minĐa-vít vừa...

Ngày 14 – Những Quy Định Của Lễ Vượt Qua Và Tiệc Bánh Không...

Hoithanh.com - Sau khi công bố rằng tất cả các con đầu lòng trên đất Ai Cập sẽ chết, Đức Chúa Trời bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên một cách để tránh tai vạ này.

Căng thẳng và Tầm Nhìn

“Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi...

Ngày 10 – Đa-Vít Cứu Sau-Lơ

Mặc dù Đa-vít đã có cơ hội để giết Sau-lơ trong hang đá ở nơi hoang mạc Ên-ghê-đi, nhưng ông chỉ đơn giản cố...

Ngày 28 – Đất Thánh

Hoithanh.com - Khi họ đang sống lưu đày, sứ điệp của Ê-xê-chi-ên về việc chia xứ là một sứ điệp về niềm hy vọng đối với dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng Ê-xê-chi-ên đi xa hơn niềm hy vọng đó và đã đặt vào tâm trí họ ý tưởng về vùng Đất Hứa lúc ban đầu. Đất Hứa sẽ là xứ mà Đức Chúa Trời sẽ ngự ở giữa.

Ngày 27 – Khi Họ Trông Cậy Đức Chúa Trời

Hoithanh.com – A-bi-gia, người trở thành vua sau Giê-rô-bô-am, bị Giê-rô-bô-am tấn công (Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc), nhưng chỉ có khả năng chiến thắng khi ông ta trông cậy Đức Chúa Trời.

Tên Gọi Yêu Thích Nhất Của Chúa Là “Cha”

Trong tất cả các tên gọi của Ngài, “Cha” là tên gọi được Đức Chúa Trời ưa thích nhất.Chúng ta biết Ngài yêu cách...

Ngày 18 – Giao Ước Của Phép Cắt Bì

Hoithanh.com - Sau 13 năm, Đức Chúa Trời lại hiện ra với Áp-ram. Vào thời điểm đó, Ngài đã đổi tên của Áp-ram thành ‘Áp-ra-ham’ và ban cho ông dấu hiệu của giao ước của phép cắt bì để xác nhận ý định của Ngài.

Ngày 12 – Sự Không May Của Việc Không Được Hưởng Của Cải

Nhà truyền đạo nói rằng việc không thể vui hưởng được của cải và sự giàu có kiếm được trong đời của một người,...

Ngày 06 – Sự Đoán Phạt Trên Ba-By-Lôn

Hoithanh.com - Khi Y-sơ-ra-ên bất tuân, Đức Chúa Trời sử dụng Ba-by-lôn như một công cụ sửa phạt. Tuy nhiên, sau khi sự sửa phạt kết thúc, Đức Chúa Trời khiến Ba-by-lôn kiêu hãnh sụp đổ.