Ngày 23 – Sự Dâng Hiến Của Một Bà Góa

Hoithanh.com - Sau khi bày tỏ rằng Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng mà vua Đa-vít xưng nhận, Đức Chúa Jêsus dạy về sự dâng hiến thật

Làm Việc Cho Đến Khi Chúa Đến

insideNewjerusalem_156x120HoiThanh.Com - Làm thế nào bạn có thể mở một tài khoản ngân hàng ở Thiên đàng? Bởi sự tự nguyện, dâng hiến thời gian, của cải, tài năng cho Vương quốc của Đấng Christ trước trong khi bạn còn có cơ hội.

Chúa Phục Sinh – Sự Cứu Rỗi Vĩ Đại Cho Chúng Ta

the_empty_tombjpg0HoiThanh.Com - “Nhưng Ngài , vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy”.

Kinh Thánh : Hê-bê-rơ 7: 24 – 25

Ngày 29 – Đức Chúa Trời Cung Cấp Mọi Thứ Chúng Ta Cần

Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus là những người làm việc bằng cách nhận lấy quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa...

Vâng Theo Điều Chúa Phán

Họ đã vượt qua vùng đồng vắng, đã vào xứ hứa, đã trải nghiệm những ngày đầy dẫy quyền năng khi có Đức Giê-hô-va...

Cầu Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ Trước Những Cám Dỗ

 “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ;  tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu...

Ngày 02 – Am-Nôn Giống Cha Anh Ta

Người con trai cả của Đa-vít, Am-nôn, nung nấu sự ham muốn đối với Ta-ma, em gái cùng cha khác mẹ, đã phạm những...

Cầu Nguyện Để Được Mạnh Sức

Đã bao giờ bạn thực sự cần một sức mạnh siêu nhiên để đương đầu với một tình huống bất ngờ ập tới, nhưng...

Thánh Thi 3: Chúa Là Đấng Giải Cứu

 Thánh Thi 3: 1-8“1 CHÚA ơi! Biết bao nhiêu người là kẻ thù tôi. Biết bao nhiêu người nổi dậy chống tôi. 2 Biết bao nhiêu người...

Ngày 20 – Đa-Vít Trở Thành Vua Của Cả Y-Sơ-Ra-Ên

Các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đã đến với Đa-vít và yêu cầu ông làm vua. Đa-vít đã lập giao ước với họ và trở...