Ngày 16 – Nước Công Chính Và Bình An

 

Hoithanh.com – Ê-sai nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu Giê-ru-sa-lem khỏi A-si-ri và sẽ sai đến cho Giu-đa một vị vua mới, Đấng sẽ cai trị trong sự công chính.

 

Ngày 28 – Được No Nê Rồi Lại Quên Ta

Dân Y-sơ-ra-ên, những người được no bụng tại Ca-na-an, đã quên Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu họ khỏi Ai Cập và dẫn dắt...

Ngày 16 – Niềm Tin Vô Ích

Hoithanh.com - Phân đoạn này nói về sự quở trách Giu-đa vì đặt niềm tin vào Ai-cập để đề phòng A-si-ri. “Ra-háp” (c. 7) là một tên chỉ về Ai-cập (Thi 87:4; Êxê 29:3) đồng thời có ý nghĩa là một loài thủy quái huyền thoại (Gióp 9:13; 26:12; Thi 89:10).

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 33: Bạn đang đầu tư vào đâu

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 6:19-2119Các ngươi chớ chứa của-cải ở dưới đất, là nơi có sâu-mối, ten-rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch...

Tính Giận Dữ

HoiThanh.Com - Trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu, sau khi nói về đặc tính và ảnh hưởng của người tin Chúa trên trần gian, Chúa Giê-xu nói đến sự công chính hay tiêu chuẩn đạo đức của người tin Chúa. Chúa Giê-xu đưa ra một khuôn mẫu mới và rồi áp dụng vào sáu trường hợp của đời sống con người hôm nay.

Ngày 20 – Con Yêu Ta Hơn Chăng?

Đức Chúa Jêsus chú ý đặc biệt đến Phi-e-rơ, bởi vì Phi-e-rơ đã kinh nghiệm sự thất bại lớn nhất. Khi đó Đức Chúa...

Ngày 10 – Ánh Sáng Của Sự Sống Trên Sự Tối Tăm

Trong hình thức của một bài ai ca, A-mốt đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về sự nghiêm trọng của tội lỗi họ và những...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 21: Phản chiếu ánh sáng cho thế giới

Lời Ngỏ: Dân gian Việt Nam ngoài câu nói: “Đầu năm mua muối” còn có câu tiếp theo “Cuối năm mua dầu”....

Ngày 19 – Sự Đảm Bảo Cho Tương Lai

Hoithanh.com - Người Ru-bên, người Gát, và nửa chi phái Ma-na-se giải thích tại sao họ dựng một bàn thờ bên sông Giô-đanh - để nhấn mạnh rằng họ là người của Đức Chúa Trời, những người có quyền phục vụ Ngài.

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 34: Tầm nhìn thuộc linh

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 6:22-2322Con mắt là đèn của thân-thể. Nếu mắt ngươi sáng-sủa thì cả thân-thể ngươi sẽ được sáng-láng; 23nhưng nếu...