Ngày 19 – Những Bộ Xương Khô Sẽ Được Làm Cho Sống Lại

Hoithanh.com - Quang cảnh thay đổi từ một thành phố đầy những con người sống động (36:33-38) đến một thung lũng bị bao phủ bởi bóng của sự chết.

Tin Cậy Chúa Là Tin Cậy Lời Của Ngài

tincayloi chua1HoiThanh.Com - Nhiều người đi trên đường rầy đúng – nhưng đáng lý họ phải đi trên xe lửa thay vì đi bộ. Bạn đang ở trên xe của Chúa hay đi bộ dưới đất?

Ngày 04 – Đất Chiếm Được Và Việc Phân Chia

Hoithanh.com - Giô-suê phân chia tất cả đất đai ở miền đông và miền tây sông Giô-đanh (chương 13-14) và chia chúng cho tất cả các chi phái của Y-sơ-ra-ên, trừ người Lê-vi.

Ngày 16 – Bị Khước Từ, Đức Chúa Jêsus Sai Phái Các Môn Đồ...

Hoithanh.com - Phân đoạn hôm nay cho thấy Đức Chúa Jêsus bị khước từ. Điều này được tiếp theo bằng việc Đức Chúa Jêsus sai phái mười hai môn đồ Ngài đi. Việc này hàm ý rằng các môn đồ, người sẽ theo Đức Chúa Jêsus, cũng sẽ bị mọi người khước từ.

Ngày 20 – Sống Một Đời Sống Xứng Đáng Với Phúc Âm

Hoithanh.com - Sau khi Phao-lô nói về cuộc sống vì Phúc Âm (c12-26), ông khích lệ người Phi-líp sống một cuộc sống xứng đáng với Phúc Âm dù cho sự gian khó có đến trên đời sống của họ.

Ngày 30 – Từ Sự Yên Lặng Này Đến Sự Im Lặng Khác

Hoithanh.com - Đa-vít không thể tiếp tục chấp nhận sự thành công của kẻ ác, và lên tiếng. Ông xưng nhận rằng đời sống là vô ích và ăn năn tội lỗi mình vì quên đi điều đó, và cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu.

Ngày 14: Cầu Nguyện Cho Con Biết Nói Lời Sự Sống – 30 Ngày...

Chúng ta tự tạo ra thế giới của mình do chính lời mình nói ra. Lời nói có sức mạnh, và chúng ta có...

Kính Sợ Chúa – Phần 7: Sự Thánh Khiết Nhận Được Và Sự Thánh...

Ê-sai 6: 1-3 "Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những...

Ngài Là Đích Đến Của Cuộc Đời Tôi

“Phước cho người chịu đựng sự thử thách; vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự...

Đừng Bỏ Cuộc Khi Gặp Trở Ngại! 

“Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.”...