Làm Thế Nào Để Tin Cậy Chúa Hết Lòng Khi Cuộc Đời Đầy Đau...

Đã bao nhiêu lần trong đời bạn bị tổn thương bởi những sự lừa dối, mâu thuẫn, tranh cạnh…? Bạn đặt sự tin tưởng...

Thi thiên 131; Giăng 15:1-8 – Duy Trì Đức Tin

“... Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.” (Giăng 15:2) Cứ mỗi độ...

Bốn Phẩm Chất Tốt Đẹp Của Một Người Nữ Tin Kính Chúa

Một người nữ trong nhà Chúa mang trong mình cơ hội trở thành người đem lại tầm ảnh hưởng vô cùng lớn cho gia...

Ngoài Chúa Ra Chúng Ta Chẳng Còn Nơi Nương Dựa Nào Khác

Cảm tác theo II Sử ký 20 Quân Am-môn kéo đến ngày một đông, rất hung dữ, đến đánh...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 81: Chúa của ngày Sa-bát

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 12:6-86 Vả lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ....

ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI

Mỗi một người khi đã trưởng thành đều có một nghề nghiệp tương xứng với năng lực của mình. Định hướng cho...

Cách Để Phát Triển Đức Tin Vững Mạnh

“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến… Ngày nay Đức Giê-hô-va...

Tình Yêu Của Chúa – Phần 6: Tình Yêu Thương & Đức Tin

Đức tin về cơ bản là mối quan hệ tin cậy lẫn nhau chứ không chỉ là một nguyên tắc. Đó là...

Điều Gì Cản Trở Đức Tin Vững Mạnh

“Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu...

Thi-thiên 23 — Đấng Chăn Giữ Tôi

“Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” (Thi-thiên 23:2) Sâu...