Thi Thiên 46 – Chúa gọi chúng ta đến nơi nghỉ an và yên...

“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì...

Vì Sao Chúng Ta Cần Có Nhau Trong Những Lúc Khó Khăn?

“Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ, thì điều nầy...

Cầu Nguyện Để Mặc Lấy Khí Giới Của Đức Chúa Trời

“Đừng sợ các nước đó, vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 3:22)

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 28: Việc kín nhiệm tốt lành

Lời ngỏ:Quan điểm sống của một số người dân thiểu số ở miền Thượng có thể kết luận...

Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 2: Khích lệ chúng ta trong Chúa

Trong Giô-suê 1: 9, Chúa truyền dặn cho Giô-suê hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng để đưa...

Những Câu Kinh Thánh Chữa Lành

Châm ngôn 4: 20-22 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy...

Thi Thiên 23 – Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ chúng tôi và dẫn...

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh...

Lo Lắng Chẳng Ích Chi

“Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?” – Ma-thi-ơ 6:27...

Chúng Ta Là Dự Án Đặc Biệt Của Chúa

Phi-líp 1:6: "Tôi tin rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 27: Hãy nên trọn vẹn

Lời ngỏ:Ông bà cha mẹ chúng ta ngày xưa thường khuyên bảo con cháu mình trong lứa tuổi cập...