Chúa Luôn Luôn Đúng Thời Điểm

“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” (Ga-la-ti 6:9)Trong...

Yêu Thương Không Tìm Tư Lợi

“Tình yêu thương…không tìm tư lợi” – 1 Cô-rinh-tô 13:5 Bản chất của tình yêu thương là ban ra, không phải giữ lại. Khắp thế giới...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 78: Ai biết được bí mật thiên thượng?

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 11:25-2725 Lúc đó, Đức Chúa Jêsus nói rằng: Hỡi Cha! Là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha,...

Được Thánh Linh Hướng Dẫn Và Kiểm Soát

“Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo...

Tình Yêu Của Chúa – Phần 3: Bước Đi Trong Tiềm Năng Trọn Vẹn...

Cô-lô-se 1:19 – “Vì Ðức Chúa Trời đã vui lòng để trọn bản thể của Ngài ngự trong Ðức Chúa Con…” (BD2011)

Tình Yêu Thương Chiến Thắng Và Biến Đổi

“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” – Rô-ma 12:21 Một người phạm tội, gian ác có thể...

Thi Thiên 104:1-18 – Thật là một thế giới tuyệt vời!

“Nhờ các suối ấy hết thảy loài thú đồng được uống; Các lừa rừng giải khát tại đó. Chim trời đều ở...

Đức Tin Bền Bỉ Vượt Trên Cảm Xúc

“Bởi đức tin Môi-se lìa xứ Ai Cập, không sợ vua giận. Ông cứ tiếp tục đi vì ông chăm chú nhìn...

Người Thay Đổi Thế Giới

Vì sao dòng dõi Ca-in, những người rất giỏi dang vậy mà chẳng một ai được cứu trong cơn đại hồng thủy của thời...

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 77: Đừng đánh mất cơ hội và thời...

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 11:23-2423 Còn mầy, Ca-bê-na-um, là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ!  Vì nếu...