Home Dưỡng Linh Sức Mạnh Của Tình Yêu Thương

Sức Mạnh Của Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

Năm 1952, một cảnh sát giám định trong thành phố Nữu ước đã cố gắng tìm một tổ chức nào muốn trợ giúp việc nhận con nuôi của một cậu bé 12 tuổi. Tuy đứa nhỏ có xuất xứ tôn giáo, không một giáo phái lớn nào muốn tiếp tay việc nhận con nuôi của cậu. Sau này người cảnh sát này nói, “Trường hợp của đứa nhỏ được báo cáo đến tôi vì nó là một kẻ trốn học. Tôi đã cố gắng cả năm để tìm một cơ sở nào có thể quan tâm đến đứa trẻ cần được giúp đỡ này. Cả các cơ quan của Công giáo, Tin lành, và Do-thái giáo đều không muốn nhận đứa bé bởi vì cậu ta xuất xứ từ một giáo phái mà họ đã không thừa nhận. Tôi không thể làm sự xây dựng nào hơn cho nó được.” Nếu nguyên tắc yêu thương của người tin lành thắng thế tại quận Bronx của Nữu-ước năm 1952, thì có lẽ người ta đã tìm được một mái ấm tốt cho đứa trẻ chưa trưởng thành nầy. Sự thực là, việc cung cấp cho nó một môi trường sống tốt hơn có thể đã thay đổi lịch sử. Như các bạn biết, đứa nhỏ đó là Lee Harvey Oswald người đã ám sát tổng thống Kennedy, tạo ra nỗi sầu thảm cho nước Mỹ và thế giới.

Tình yêu thương là sức mạnh vĩ đại nhất trong vũ trụ. Thiên Chúa thành người trong tình yêu. Kinh thánh nói cho chúng ta biết, “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1 Giăng 4:16), “Tình yêu không hư mất bao giờ” (1 Cô rinh 13:8). Và “Vì đây là lời loan báo mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau.” (1 Giăng 3:11).

Trong sự giao tiếp với người khác của chúng ta, thông thường những gì trải ra cho tình yêu vốn không hơn gì một dịch vụ kinh doanh thu nhỏ. Người ta tử tế với mình nên chúng ta đáp lại họ với sự so đo tương xứng. Khi ai đối xử không phải với chúng ta thì sự đáp ứng tiêu cực của chúng ta sẽ là đúng cho những gì họ đã dấy nên. Mọi sự đều phải là tương đương, rất công bằng, đầy hợp lý với thứ công lý của mắt đền mắt, răng đền răng này. Nhưng tình yêu của người tin theo Christ không bao giờ chỉ ấn định dựa trên những gì hợp lý. Nó dai dẳng trong sự thương xót ban cho cùng với sự công chính. Nó bẻ gãy cái chuỗi của các phản ứng có tính hợp lý.

Tướng Robert E. Lee có lần được hỏi ông nghĩ thế nào về một vị sĩ quan trong Liên-quân Nam Bang, là người đã có một số nhận xét xúc phạm đến ông. Tướng Lee xếp hạng về ông ta là rất được hài lòng. Người phỏng vấn dường như bối rối và nói, Thưa tướng quân, Tôi đoán rằng ông chưa biết đến những gì người ấy đã nói về mình.” “Tôi biết chứ,” Tướng Lee đáp, Nhưng tôi đã được hỏi phần ý nghĩ của mình cho người đó, không phải được hỏi về cái ý nghĩ của người đó đối với mình.

tinhyeuthuong

Nếu bạn là Cơ đốc nhân, bạn phải phản chiếu vinh hiển của Chúa bằng một đời sống yêu thương!

The Power Of Love

Love will last forever (1 Corinthians 13:8, NLT).

A single act of love can have positive and beneficial ripple effects far-reaching beyond our wildest imaginations. Refusing an act of love can have the opposite effect.

In 1952 a probation officer in New York City tried to find an organization that would assist in the adoption of a twelve-year-old boy.  Although the child had a religious background, none of the major denominations would assist in his adoption. Said the officer later, “His case had been reported to me because he had been a truant. I tried for a year to find an agency that would care for this needy youngster. Neither Catholic, Protestant, nor Jewish institutions would take him because he came from a denomination they did not recognize. I could do nothing constructive for him.” If the principles of Christian love had prevailed in the Bronx in 1952, perhaps a good home could have been found for that young, mixed-up lad. In fact, providing a better environment for him might have changed history. For you see, the boy was Lee Harvey Oswald, who later assassinated President John F. Kennedy, causing grief to the nation and the world.

Love is the greatest power in the universe. God is personified in love. “God is love,” the Scripture tells us (1 John 4:16, NIV). And “love never fails” (1 Corinthians 13:8, NIV). “This is the message you heard from the beginning: We should love one another” (1 John 3:11, NIV).

In our relationships with others, often what passes for love is little more than a neat business transaction. People are kind to us, so we repay them with equal consideration. When they treat us unjustly, our negative response is really what they asked for. Everything is so balanced, so fair, so logical with this eye-for-an-eye and tooth-for-a-tooth kind of justice. But Christian love never settles for only what’s reasonable. It insists on giving mercy as well as justice. It breaks the chain of logical reactions.

General Robert E. Lee was asked what he thought of a fellow officer in the Confederate Army who had made some derogatory remarks about him. Lee rated him as being very satisfactory. The person who asked the question seemed perplexed. “General,” he said, “I guess you don’t know what he’s been saying about you.” “I know,” answered Lee. “But I was asked my opinion of him, not his opinion of me!”

Bill Bright  (dch, lt)

Bình Luận:

You may also like