Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Một Sự Giúp Đỡ Cuối Cùng

Ngày 17 – Một Sự Giúp Đỡ Cuối Cùng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tít 3:8-15

8 Lời nầy là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành: đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người.

9 Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. 10 Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, 11 vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.

12 Đến chừng ta sẽ sai A-tê-ma hoặc Ti-chi-cơ đến cùng con, thì hãy vội vã sang thành Ni-cô-bô-li nhập với ta; vì ta định qua mùa đông tại đó.

13 Hãy lo liệu cho Xê-na, là thầy dạy luật, và A-bô-lô, đừng thiếu đồ chi hết, trong khi họ ra đi. 14 Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng giùm giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái.

15 Hết thảy những người ở cùng ta gởi lời thăm con. Chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tin đạo.

Nguyền xin ân điển ở với anh em hết thảy!

Suy ngẫm

Phao-lô nhấn mạnh rằng những người tin Đức Chúa Trời phải cố gắng hết sức để làm các việc lành. Ông khuyên Tít hãy tránh những cuộc tranh cãi dại dột, những vấn đề về gia phả, và những tranh luận về Luật Môi-se. Nếu có ai tiếp tục tạo ra sự chia rẽ bất chấp những cảnh báo này, Phao-lô nói rằng họ phải bị buộc phải rời khỏi Hội Thánh và hãy lánh xa họ (c.8-11).

Cuối cùng, Phao-lô bảo Tít hãy làm hết sức mình trong các việc lành và giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ. Ông kết thúc bức thư của mình với lời chào thăm đến tất cả những người ở với  Tít (c.12-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-11 Hãy tránh những cuộc tranh cãi vô ích và chẳng có giá trị gì. Hãy tránh nói về điều răn được lập nên bởi con người và hãy tránh những người nói những điều vô ích và xúi giục các sự tranh cãi. Liên quan đến dị giáo, hãy khuyên bảo họ bằng Lời Chúa vài lần (cảnh báo lần đầu và lần thứ hai), và nếu họ vẫn không vâng theo chân lý, hãy cự tuyệt họ. Hãy sốt sắng trong việc giúp đỡ cộng đồng bằng những lời ích lợi và tử tế.

C.14 Phao-lô bảo Tít hãy chăm sóc tốt cho Xê-na và A-bô-lô. Họ có vẻ như là những người mà Phao-lô sai đi để làm công việc Chúa. Phao-lô nói rằng điều này sẽ là một tấm gương về những việc lành cho các Cơ Đốc nhân. Cơ bản là, khi các lãnh đạo trước hết phục vụ những người khác và cũng phục vụ Hội Thánh tốt thì những người khác trong Hội Thánh cũng sẽ học để tận hiến bản thân họ cho các việc lành và cố gắng để phục vụ lẫn nhau.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin giúp con trở thành người hầu việc của chân lý, người sinh trái trong các việc lành bằng Lời của chân lý.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 44-48

Bình Luận:

You may also like