Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Hãy Dạy Điều Phù Hợp Với Giáo Lý Chân Chính

Ngày 15 – Hãy Dạy Điều Phù Hợp Với Giáo Lý Chân Chính

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tít 2:1-15

1 Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. 2 Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. 3 Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo; 4 phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, 5 có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.

6 Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ. 7 Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, 8 nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi.

9 Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi việc, chớ cãi trả, 10 chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, trong mọi đường.

11 Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. 12 Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức, 13 đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, 14 là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

15 Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con.      

Suy ngẫm

Phao-lô khuyên Tít dạy những người đàn ông và những người phụ nữ ở mọi lứa tuổi hãy sống một đời sống theo giáo lý chân chính. Phao-lô nói rằng các cụ ông phải tiết chế và nghiêm trang và các cụ bà phải tin kính để làm gương cho những người phụ nữ trẻ. Ngoài ra, Phao-lô nói thêm rằng những người  phụ nữ trẻ phải được dạy dỗ để yêu chồng và con cái của họ và những người đàn ông trẻ phải được dạy dỗ để hành động một cách khôn ngoan. Cuối cùng, Phao-lô khuyến cáo Tít phải dạy những người đầy tớ phục tùng và trung thành với chủ của họ. Tất cả những sự dạy dỗ này là để rao truyền Đấng Christ trên khắp đất qua những việc làm nhân đức bằng cách vâng theo Phúc Âm như là những người theo Đấng Christ (c.1-15).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11-12 Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển Ngài qua món quà cứu rỗi của Ngài cho tất cả mọi người. Đức Chúa Trời tuôn đổ ân điển cứu chuộc của Ngài trên chúng ta trước khi Ngài tạo dựng thế giới, giờ đây, ân điển dư dật của Ngài được bày tỏ trong Đức Chúa Jêsus Christ. Ân điển này không chỉ cứu chúng ta khỏi tội lỗi, mà còn ban cho chúng ta sức lực để sống đời sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì ân điển lạ lùng mà Ngài ban cho mà không phân biệt đối xử.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Các giáo sư thật không dạy dỗ bất cứ điều gì khác ngoài Lời Chúa. Hãy lắng nghe tiếng Chúa một cách cẩn thận để bạn có thể là một tôi tớ của Đức Chúa Trời, người rao giảng giáo lý chân chính của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một người chỉ dạy những điều mà mọi người muốn nghe.

Cầu nguyện: Xin giúp con sống một đời sống làm gương cho giáo lý chân chính trong cộng đồng của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 37-39 

Bình Luận:

You may also like