Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Hãy Nghiêm Khắc Khiển Trách

Ngày 14 – Hãy Nghiêm Khắc Khiển Trách

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tít 1:10-16

10 Vả, có nhiều người, nhứt là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. 11 Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta. 12 Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. 13 Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, 14 chớ nghe truyện huyễn của người Giu-đa, và điều răn của người ta trái với lẽ thật.

15 Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng, cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả; trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. 16 Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.

Suy ngẫm

Cũng có những giáo sư giả tại Cơ-rết và họ không chỉ từ chối quy phục sự dạy dỗ của Phúc Âm, mà họ còn lừa gạt những người khác và khiến họ lạc lối. Lời nói của họ đều dối trá và ý định của họ là để lừa bịp mọi người vì lợi ích riêng của họ. Phao-lô khuyên Tít hãy nghiêm khắc khiển trách các giáo sư giả và những kẻ theo họ để ngăn Hội Thánh khỏi bị ô uế (bại hoại) và giúp các Cơ Đốc nhân theo Phúc Âm của chân lý (c.10-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15 Đức Chúa Trời thanh tẩy mọi sự liên quan đến chúng ta. Chúng ta là những tội nhân không thể tự sạch được, nhưng Đức Chúa Trời đã thanh tẩy chúng ta khỏi mọi gian ác qua Đức Chúa Jêsus (1 Giăng 1:9). Những người được thanh tẩy bằng Phúc Âm thì thanh khiết (Lu-ca 11:41). Nhưng bất kể điều gì chăng nữa, những người không tin vào sự cứu rỗi qua Đấng Christ thì không thể được thanh tẩy, vì họ đã bị ô uế với tâm trí và lương tâm gian ác. Chúng ta hãy ngợi khen ân điển của Đức Chúa Jêsus trong việc cho phép chúng ta thấy Đức Chúa Trời qua tâm hồn và lương tâm trong sạch.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-14 Một Cơ Đốc nhân cần nhận định được những ý định của các giáo sư giả. Họ lừa gạt các Cơ Đốc nhân dẫn đến suy nghĩ rằng những sự dạy dỗ này sẽ dẫn đến hạnh phúc, nhưng thực tế, chúng dẫn đến sự nhầm lẫn và việc các giáo sư giả trục lợi cho riêng mình. Đừng bị lừa gạt bởi những lời dối trá của họ.

Cầu nguyện: Qua Lời Ngài, xin giúp con phân biệt các giáo sư giả là những kẻ cố gắng cám dỗ chúng con bằng mọi cách.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 33-36

Bình Luận:

You may also like