Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Việc Cải Cách Tôn Giáo Của Ê-Xê-Chia

Ngày 23 – Việc Cải Cách Tôn Giáo Của Ê-Xê-Chia

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 31:1-21

1 Khi mọi việc ấy đã xong, tất cả những người Y-sơ-ra-ên có mặt tại đó đi ra các thành của Giu-đa đập vỡ những trụ thờ, triệt hạ các tượng thần A-sê-ra, phá hủy những nơi cao và các bàn thờ trong toàn cõi Giu-đa, Bên-gia-min, Ép-ra-im và Ma-na-se, cho đến khi đã phá hủy hoàn toàn. Sau đó, toàn dân Y-sơ-ra-ên ai nấy đều trở về thành mình, nơi sản nghiệp mình.  2 Vua Ê-xê-chia lập lại phiên thứ của các thầy tế lễ và người Lê-vi tùy theo công việc của mỗi người để dâng tế lễ thiêu, tế lễ bình an, và phụng sự, cảm tạ, ca ngợi Chúa nơi các cổng đền của Đức Giê-hô-va. 3 Vua cũng lấy một phần tài sản mình làm tế lễ thiêu buổi sáng và buổi chiều, cùng những tế lễ thiêu trong ngày sa-bát, ngày trăng mới và các ngày lễ đã quy định, đúng như đã chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va. 4 Vua truyền cho dân chúng tại Giê-ru-sa-lem phải cung cấp phần dành cho các thầy tế lễ và người Lê-vi để họ chuyên tâm phụng sự đúng như luật pháp của Đức Giê-hô-va ấn định. 5 Khi chỉ dụ của vua vừa truyền ra thì dân Y-sơ-ra-ên đem đến rất nhiều sản vật đầu mùa gồm ngũ cốc, rượu, dầu, mật và các nông thổ sản khác. Họ cũng nộp một phần mười mọi điều họ có, với số lượng thật nhiều. 6 Dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sống trong các thành của Giu-đa cũng đem đến nộp một phần mười về bò và chiên, cùng với một phần mười về các vật đã biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Các lễ vật được xếp thành từng đống. 7 Vào tháng ba, họ bắt đầu xếp các lễ vật thành từng đống và đến tháng bảy mới kết thúc. 8 Khi Ê-xê-chia cùng các thủ lĩnh đến và thấy các đống lễ vật thì ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. 9 Ê-xê-chia hỏi thăm các thầy tế lễ và người Lê-vi về các đống lễ vật ấy. 10 A-xa-ria, thầy tế lễ cả thuộc dòng Xa-đốc, tâu với vua rằng: “Từ khi dân chúng bắt đầu đem lễ vật dâng vào đền thờ Đức Giê-hô-va thì chẳng những chúng tôi đủ ăn mà còn dư lại rất nhiều, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho dân Ngài. Đây là đống lễ vật còn dư lại.” 11 Ê-xê-chia truyền dọn dẹp các phòng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Khi đã dọn xong, 12 họ trung tín đem vào đó các lễ vật dâng hiến, thuế một phần mười và các vật thánh khác. Cô-na-nia, người Lê-vi, làm trưởng các kho lễ vật ấy; em của ông là Si-mê-i làm phó. 13 Theo lệnh của vua Ê-xê-chia và người cai quản đền thờ Đức Chúa Trời là A-xa-ria, các ông Giê-hi-ên, A-xa-xia, Na-hát, A-sa-ên, Giê-ri-mốt, Giô-sa-bát, Ê-li-ên, Gít-ma-kia, Ma-hát và Bê-na-gia làm nhân viên quản lý dưới quyền của Cô-na-nia và em ông là Si-mê-i. 14 Cô-rê, con trai của Dim-na người Lê-vi, là người giữ cổng phía đông, được giao cho quản lý các lễ vật tự nguyện dâng cho Đức Chúa Trời và phân phát các lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va và các lễ vật chí thánh. 15 Dưới quyền Cô-ra có: Ê-đen, Min-gia-min, Giê-sua, Sê-ma-gia, A-ma-ria và Sê-ca-nia ở trong các thành của thầy tế lễ. Họ phân phối các phẩm vật ấy một cách công bằng cho anh em mình, lớn cũng như nhỏ tùy theo ban của họ. 16 Ngoài những người có tên trong gia phả, họ cũng phân phát cho những người nam từ ba(y) tuổi trở lên, và cho những người theo phiên thứ mình hằng ngày vào đền thờ Đức Giê-hô-va để phụng sự theo chức vụ và ban thứ. 17 Họ cũng phân phát cho các thầy tế lễ đã ghi tên vào gia phả theo tông tộc mình, và cho người Lê-vi từ hai mươi tuổi trở lên theo chức vụ và ban thứ. 18 Những người được phân phát gồm tất cả con nhỏ, vợ, con trai và con gái của họ, tức là cả cộng đồng đã được ghi tên vào gia phả, vì họ trung tín trong việc thánh hóa chính mình. 19 Còn về con cháu A-rôn, tức là những thầy tế lễ ở các đồng cỏ phụ cận các thành của họ, thì trong mỗi thành đều có những người được chỉ định đích danh để phân phát phẩm vật cho tất cả người nam trong số các thầy tế lễ và người Lê-vi đã ghi tên vào gia phả. 20 Vua Ê-xê-chia đã làm như thế trong toàn cõi Giu-đa. Vua làm những điều tốt lành, ngay thẳng và trung tín trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 21 Trong mọi việc vua làm, từ việc phục vụ trong đền thờ Đức Chúa Trời đến việc tuân giữ luật pháp hay điều răn, vua đều hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình nên đều được thành công.

Suy ngẫm

C.1-8 Dân chúng tham dự lễ Vượt Qua đã phá hủy tất cả các thần tượng và bàn thờ của chúng.Điều này là vì họ đã quyết định chỉ hầu việc một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Trong khi đó, Ê-xê-chia khôi phục lại các nhiệm vụ và các trách nhiệm trong đền thờ của các thầy tế lễ và người Lê-vi. Ngoài ra, Ê-xê-chia yêu cầu dân chúng mang những trái đầu mùa và một phần mười của họ đến đền thờ.

C.9-19 Khi Ê-xê-chia truyền lệnh, dân chúng đã mang nhiều sản vật cùng với phần mười của họ và Ê-xê-chia đảm bảo rằng những thứ mà họ mang đến được phân phát đều giữa vòng các thầy tế lễ và người Lê-vi.

C.20-21 Vì Ê-xê-chia hết lòng giữ các điều răn và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời bảo đảm rằng Ê-xê-chia được thịnh vượng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Dân chúng,những người kinh nghiệm niềm vui mừng lớn từ việc dự lễ Vượt Qua, đã dẹp bỏ mọi thần tượng trong xứ. Việc đó chứng minh rằng nước Đức Chúa Trời không nên chỉ ở trong đền thờ, mà còn ở cả trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

C.20-21 Ê-xê-chia đã tìm kiếm Đức Chúa Trời trong mọi nỗ lực và theo đuổi điều lành, sự công chính và chân lý để cải cách cộng đồng Y-sơ-ra-ên, cộng đồng đã từng bị hủy diệt thuộc linh kể từ thời Sa-lô-môn. Nếu bạn muốn sống cho Nước Đức Chúa Trời như Ê-xê-chia, thì hãy nhìn lại để đảm bảo rằng bạn hành động một cách ngay thẳng trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài trước tiên.

Cầu nguyện: Xin giúp chúng con thoát khỏi tất cả những điều là sùng bái thần tượng trong cộng đồng của chúng con, và xin giúp chúng con cải cách thuộc linh vì Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 18-20

Bình Luận:

You may also like