Home Dưỡng Linh Ngày 24 – Cuộc Xâm Lược Của San-Chê-Ríp

Ngày 24 – Cuộc Xâm Lược Của San-Chê-Ríp

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 32:1-19

1 Sau các việc nầy và những hành động trung tín của Ê-xê-chia thì San-chê-ríp, vua A-si-ri, kéo quân đến xâm lăng xứ Giu-đa, đóng trại trước các thành kiên cố và ra lệnh đánh phá chúng. 2 Khi Ê-xê-chia thấy San-chê-ríp đến và chuẩn bị tấn công Giê-ru-sa-lem, 3 vua hội ý với các thủ lĩnh và những dũng sĩ để ngăn chặn các nguồn nước ở ngoài thành. Họ đều ủng hộ vua. 4 Đông đảo dân chúng tụ họp lại, ngăn các suối nước và các khe chảy qua vùng đất ấy. Họ bảo nhau: “Tại sao chúng ta lại để cho các vua A-si-ri đến đây và tìm được nhiều nước?” 5 Vua kiên quyết hành động, xây lại tất cả tường thành đổ nát, xây các tháp canh cao lên, và xây một tường thành khác ở bên ngoài. Vua còn củng cố Mi-lô trong thành Đa-vít, và chế tạo nhiều lao và khiên. 6 Vua bổ nhiệm các tướng chỉ huy quân đội, rồi triệu tập họ đến quảng trường nơi cổng thành phố và khích lệ họ: 7 “Hãy mạnh dạn và can đảm lên! Đừng sợ hãi, đừng kinh khiếp trước mặt vua A-si-ri và đám quân đông đảo theo vua ấy, vì Đấng ở cùng chúng ta mạnh hơn kẻ ở với vua ấy; 8 vua ấy chỉ có cánh tay phàm nhân, còn chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở với chúng ta để giúp đỡ và chiến đấu thay chúng ta.” Dân chúng được khích lệ nhờ lời của Ê-xê-chia, vua Giu-đa.

9 Sau việc ấy, San-chê-ríp, vua A-si-ri, cùng cả đạo quân của vua vẫn còn bao vây La-ki. Vua sai các thuộc hạ đến gặp Ê-xê-chia và dân Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem và nói: 10 “San-chê-ríp, vua A-si-ri, nói thế nầy: Các ngươi nương cậy điều gì mà cứ ở mãi trong thành Giê-ru-sa-lem bị bao vây như thế? 11 Chẳng phải Ê-xê-chia đã lừa dối các ngươi để các ngươi chết đói chết khát khi nói rằng: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua A-si-ri’ đó sao? 12 Chẳng phải chính Ê-xê-chia đã dẹp bỏ những nơi cao và bàn thờ của Ngài, rồi bảo dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Các ngươi chỉ thờ lạy trước một bàn thờ và chỉ xông hương trên đó mà thôi’ sao? 13 Các ngươi chẳng biết ta và tổ phụ ta đã từng làm gì cho các dân thiên hạ sao? Các thần của những dân tộc ấy có giải cứu xứ của chúng khỏi tay ta được chăng? 14 Trong số các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã tận diệt, có thần nào giải cứu dân mình khỏi tay ta chăng? Thế thì thần của các ngươi có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta chăng? 15 Vậy bây giờ, đừng để Ê-xê-chia lừa dối và phỉnh gạt các ngươi như thế. Các ngươi đừng tin ông ta, vì chẳng có thần của dân tộc nào hay nước nào giải cứu dân mình khỏi tay ta hay tổ phụ ta, thì làm sao Đức Chúa Trời các ngươi có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta được!” 16 Các thuộc hạ của San-chê-ríp còn xúc phạm đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và xúc phạm Ê-xê-chia là đầy tớ Ngài. 17 San-chê-ríp cũng viết nhiều thư thóa mạ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và nói phạm đến Ngài rằng: “Thần của các dân thiên hạ chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta, thì thần của Ê-xê-chia cũng chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta được đâu!” 18 Chúng la lớn lên bằng tiếng Giu-đa cho dân Giê-ru-sa-lem ở trên vách thành nghe, làm cho họ hoảng sợ để chiếm lấy thành. 19 Chúng nói về Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem như nói về những thần của các dân thiên hạ, là sản phẩm do tay người làm ra.

Suy ngẫm

C.1-8 Cho dù Ê-xê-chia, người đã hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời, vẫn phải đối mặt với những nỗi khó khăn. San-chê-ríp của A-sy-ri đã xâm chiếm Giu-đa. Ê-xê-chia khích lệ dân Giu-đa, nói rằng Đức Chúa Trời, Đấng lớn hơn vua A-sy-ri, ở với Giu-đa, vì vậy họ không nên sợ đội quân lớn mạnh A-sy-ri.

C.9-19 San-chê-ríp đã sai thuộc hạ lên Giê-ru-sa-lem để nhạo báng Đức Chúa Trời và Ê-xê-chia bằng tiếng Hê-bơ-rơ, cố gắng cho tất cả những người ở Giê-ru-sa-lem đều có thể nghe được sự chế nhạo ông. Qua điều này, San-chê-ríp tìm cách làm dân chúng hoảng sợ và chiếm Giê-ru-sa-lem.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8 Đức Chúa Trời ở với dân Ngài và chiến cự cho họ. Ê-xê-chia tin điều này và khích lệ dân chúngkhông phải sợ, mà phải dạn dĩ lên. Điều này dạy chúng ta thái độ mà chúng ta nên có khi chúng ta đối mặt với nan đề và khó khăn trong đời sống của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-19 San-chê-ríp đã thử tất cả cácthủ đoạn để phân rẽ dân Giu-đa khỏi Đức Chúa Trời và Ê-xê-chia. Ngày hôm nay Sa-tan cũng cám dỗ và nói dối chúng ta để cố phân rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời và đức tin của chúng ta nơi Ngài. Vì thế, chúng ta không được sa vào các trò gian trá của Sa-tan hoặc sợ hãi trong lòng, chúng ta phải sống từng giây phút trong đời sống của mình bằng lời cầu nguyện và có đức tin vào Lời của Ngài.

Cầu nguyện: Xin giúp con không savào các trò bịp bợm của Sa-tan và chỉ kính sợ một mình Đức Chúa Trời mà thôi, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa và Đấng phán xét mọi tạo vật.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 21-23

Bình Luận:

You may also like