Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Đó Là Luật Pháp Hay Lời Hứa?

Ngày 06 – Đó Là Luật Pháp Hay Lời Hứa?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-phê-sô 3:14-21

14 Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha; 15 nhờ Ngài mà mọi gia đình trên trời, dưới đất được đặt tên. 16 Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ; 17 và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em. Tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương; 18 để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, 19 và biết được tình yêu thương của Đấng Christ, là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.

20 Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. 21 Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jêsus trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.

Suy ngẫm

C.10-14 Luật pháp đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng là loài người tội lỗi, chúng ta không có khả năng thực hiện điều này và do đó, tất cả những người tìm kiếm sự cứu rỗi qua việc làm của luật pháp ở dưới sự rủa sả. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đòi hỏi chúng ta chỉ cần có đức tin nơi Ngài và vì thế, hễ ai tin Ngài, thì sẽ được thoát khỏi sự rủa sả và sống đúng như dân của Đức Chúa Trời.

C.15-18 “Việc hưởng cơ nghiệp”(c. 18) không phải là luật pháp, mà dựa trên lời hứa được ban cho Áp-ra-ham và con cháu của ông. Vì chúng ta hy vọng được công chính qua đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ, nên luật pháp không thể hủy bỏ được lời hứa này,

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời thành tín với lời hứa của Ngài. Ngài giữ lời hứa mà Ngài đã lập với Áp-ra-ham. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời cũng sẽ giữ lời hứa mà Ngài đã lập với chúng ta. Hãy mở Kinh Thánh ra và nắm chặt lấy những lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong đó. Sau đó, ngay lập tức, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu hành động để thực hiện điều Ngài hứa với chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúng ta không thể được xưng công chính bởi luật pháp. Bạn có bị nhẫm lẫn rằng bạn được công chính hơn những người khác, vì bạn đặt sự công chính của mình trên việc làm của luật pháp và tôn giáo hay không? Hãy nhớ sự thật là bạn chỉ có thể được công chính bởi đức tin và chúng ta chỉ có thể sống một đời sống công chính qua đức tin mà thôi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nắm chặt lấy lời hứa về sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho con qua Đấng Christ

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 132-135 

Bình Luận:

You may also like