Home Văn Nghệ Nhân Vật Thánh Kinh

Nhân Vật Thánh Kinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

2. A- Bên

“Làn hơi nước” ý nghĩa A-bên,                       
Vì Chúa hết lòng trưởng dưỡng chiên;           
Kẻ ác ghét ganh người tuận đạo,                     
Chết rồi còn nói đến thiên niên.                         

3.Ê – Nót
Đời người “yếu ớt” chóng mau qua,              
Ê-nót  kêu  cầu  Giê-hô-va;                               
Kêu lớn Danh Ngài ta luyện tập,                        
Mọi sự là Chúa cấp ban ta.                               

4.Hê- Nóc
Mười vạn ngày cùng Chúa bước đi,,               
Ơn ban Hê nóc nói tiên tri;                                 
Tên ông có nghĩa là “dâng hiến”,                        
Chúa rước ra đi rất diệu kỳ.                                

5.Nô-Ê
Nô ê, thầy giảng đạo công bình,
Đóng chiếc tàu do Chúa khải minh;
Điều chẳng thấy, lòng tin vững chắc,
Cứu sinh vật với cả nhà mình.

6.Áp-Ra-Ham
Kia Áp-ram là tổ đức tin
Urơ gặp gỡ Đấng quang vinh
Qua bao thử thách càng tăng trưởng,
Xứng đáng Bạn thân của Chúa mình.

7.Y-Sác
Người già sinh nở đáng cười vui
Y-sác kế thừa cha đấy thôi
Yên nghỉ, hưởng vui, không khổ nhọc
Là Christ với các thánh Ngài rồi.

8.Gia-Cốp
Nhiều năm xử lý bởi La-ban
Gia-cốp nên người biến đổi ngoan
Đến lúc Israel tỏa sáng
Trưởng thành tầm thước rất đường hoàng.

9.Giô-Sép
Áo đẹp, con yêu dấu của Cha
Ngôi cao Giô-sép đã thấy qua
Lời Linh thử thách bao năm chịu
Giô-sép trị vì khắp đất xa.

10. Ê-Sau
Dong ruỗi ruộng đồng với kiếm cung
Ê- sau săn bắn thích vô cùng
Quyền con trưởng chẳng hề màng đến
Lúc tỉnh van nài chỉ uổng công

11. Môi-Se
Danh con công chúa đã từ nan
Môi-se xa rời cảnh hiển vang;
Đành chịu khổ đau cùng các thánh
Tạm vui tội lỗi quyết không màng.

12. Sau-Lơ
 Dẫu biết Sau-lơ Chúa bỏ rồi
 Mai đây Đa-vít sẽ lên ngôi
Tận trung chức vụ cùng cha chết
Đáng tiếc Giô-na-than lắm ôi.


Người mẫu Saulơ vượt mọi người
Bệnh ham danh khốn khổ không thôi
Đức tin, yêu Chúa còn non kém
Mà đố kỵ Đa-vít cả đời.

13. Mê-Phi-Bô-Sết
Thân con chó chết có ra chi
Chúa đoái thương yêu rất lạ kỳ
Hưởng yến bàn Ngài cùng trưởng tử
Ơn Ngài hậu đãi khắc tâm ghi.

14. Sam-Sôn
Hàm lừa thô thiển giống Sam-sôn,
Nhằm lúc túng cùng chẳng ai hơn
Chúa cấp năng quyền trừ quân địch
Ngày toàn thắng đến ném sau chơn.

15. A-Cha-Xia
Trong Itx-ra-ên không Chúa sao?
Mà A-cha-xia kiếm thần nào?
Ê-li khiến lửa trừ quân lính
ỏ Chúa qua ông dễ khẩn cầu.

Thật lòng tìm Chúa lúc đăng quang
Ê-xê-chia toàn thắng ngoại bang
Chúa muốn ông qua đời ẩn giấu
Ông đòi sống ích kỷ vẻ vang.

16. Ru-Bên     
Lửa tình dục giống nước đang sôi
Con trưởng Ru-bên phạm lỗi rồi
Quản chế năng quyền hồn thất bại
Nên quyền trưởng tử mất, than ôi!

17. Ê-Li-Sê

Nước độc Giê-ri-cô, cổ thành,
Dân cư khổ sở khó mưu sanh,
Do đem muối đựng trong bình mới,
Nước chết ngọt ngon, Chúa sáng danh.

18. Người Điếc
Tai tôi điếc, lưỡi ngọng nguy thay
Bạn hữu đưa tôi đến Chúa rày
Chúa dẫn ra ngoài và chữa bệnh
Tai thì mở, lưỡi tự do hoài.

 19. Phao-Lô
 Trận địa thuộc linh đã đánh xong
 Cuộc đua dân thánh cũng thành công
 Đức tin thuần chánh tôi nắm giữ
 Mão miện công bình Chúa thưởng công.

20. Ê-Sau:
Thiên tánh Êsau kẻ thiện nhân
Ham mê thế tục với tham ăn
Ông không qui hướng yêu thương Chúa
Khinh dể quyền nam tử một lần.

21. Sa-Mu-Ên:
Thuộc về Chúa thánh trước khi sinh
Trưởng dưỡng trong đền Chúa hiển vinh
Người thánh Naxirê tín nghĩa
Nhận nhiều lời Chúa rất phân minh.

22. ĐA-VÍT:
Kiếm tìm, yêu kính Giê-hô-va
Đa-vít vừa lòng Chúa chúng ta
Sư tử, người giềng giàng cũng thắng
Trị vì nước giống buổi mai lòa.

23. ÁP-SA-LÔM:
Dáng đẹp, lời hay, vẻ mặt xinh
Mua lòng dân chúng quá tài tình
Bạo hành, nổi loạn trong vương quốc
Áp-sa-lôm mong giết bố mình.

24. Giô -Áp
Tài năng nổi tiếng giữa ba quân
Kính Chúa thật lòng với thánh dân
Ganh tị người tài là đặc điểm
Tổng binh Giô-áp xấu vô cùng.

25.  Ê-Xê-Chi-Ên:
Lời nói, việc làm mục vụ đây
Đều làm biểu hiệu của lời Ngài
Vợ yêu đã chết gom thêm ý
Cảnh khổ lưu đày Chúa giúp hoài.

26.  Giê-Rê-Mi:
Được làm miệng Chúa nói thay Ngài
Chức vụ lời trong cảnh khổ thay
Thập giá Giê-rê-mi quá lớn
Quyền năng Chúa củng cố lâu dài.

27.  Giê-Hô-Gia-Kim
Nghe lời Chúa phán chẳng sợ chi
Khinh dể lời nên đốt sách đi
Chúa phạt Giê-hô-gia-kim chết
Như con lừa bị kéo thây thi.

28. Sê-Đê-Kia
Sợ các quan, vua bất phục lời
Cả năm lưỡng lự mãi không thôi
Thành tan, nước mất do vua cả
Móc mắt, lưu đày đến mãn đời.

29. Giop

Ghét Gióp, Sa-tan đã cáo gian
 Ông đâu theo Chúa bởi giàu sang.
 Nhà tan, con chết, thân đầy ghẻ
 Mà vẫn tin Ngài không chối ngang.

30. A- Rôn
 A-rôn nói giỏi chẳng ai ngang
 Khéo léo làm xong bò đúc vàng.
 Chúa muốn giết ông về tội ấy,
 Ngài tha làm Thượng tế huy hoàng.

31. Giê-Rô-Bô-Am
 Mười chi phái Chúa đã ban cho
 Giê-rô-bô-am vẫn lạy bò.
 Chận đứng thánh dân hầu việc Chúa
 Chó ăn thi thể cả nhà no.

32. A-Hap
Vượt các hôn quân ông đứng đầu
Rước thần, cưới vợ ác dường bao.
Cướp vườn, lừa bạn, suy vương quốc
Tử trận, chó bu liếm máu đào.

33. Giô-Sa-Phát
Biệt danh người kiếm Chúa từ long
 Giô-sa-phát làm vua rất thông.
 Liên kết thông gia cùng A-háp
 Nên ông khốn đốn biết bao lần.

34. Ghê-Ha-Xi
Theo thầy hầu việc bấy nhiêu niên
Ghê-ha-xi còn sống tự nhiên.
 Lừa gạt quan to tìm lễ vật
 Bệnh phung đeo bám kẻ ham tiền.

 35. Giô-Si-A
 Đập hình tượng cả nước thành công
 Giô-si-a tìm Chúa hết lòng.
 Kinh- Luật là nguồn hưng phấn ấy
 Chiến trường ngã chết thật hư không.

36. Ma-Na-Se
Ma-na-se lãng tử ngày xưa
Cai trị quá lâu, chẳng kẻ ưa
Huyết đổ Sa-lem đầy mọi chỗ
 Ngục tù hoán cải, phục ngôi vua.

37. E-Xơ-Ra
Quyết học kinh văn để dạy người
 Hồi hương ông được phép vua rồi
 Lòng luôn nóng cháy vì Nhà Chúa
 Củng cố toàn dân rất thoả vui.

 38. Nê-Hê-Mi
 Mười hai năm tổng trấn không lương
 Lãnh đạo thiên dân rất tinh tường.
 Tái tạo vách thành thật dũng cảm
 Rao lời Chúa cải tạo dân thường

 39.Cô-Rê
 Cô-Rê đội trưởng khiêng rương vàng
 Ganh tị Môi-se đã nói ngang
 Đất nuốt gia đình người phản loạn
 Danh nhơ con cháu phải đành mang.

       40.   Ba-La-Am:
 Nổi tiếng tiên tri xứ ngoại bang
 Ba-la-am quá sức mê vàng
 Mỹ nhân kế hại nhiều người thánh
 Thuật-sĩ mạng vong giữa chiến tràng

 41.  Phi-Nê-A:
 Một nhát giáo đâm kẻ ác gian
 Phi-nê-a nổi tiếng vẻ vang
 Sự ghen tương Chúa giục người đấy
 Giao ước tế tư Chúa cấp ban.

       42.  GIÔ-SUÊ:
 Bốn mươi năm phục sự bên thầy
 Do thám xứ mà chẳng nói sai
 Chúa đã chọn ông làm chủ soái
 Dắt vô Đất Hứa cả dân nầy.

       43.  Ra-Háp

 Nghe đồn về Chúa, thế mà tin
 Cứu thám tử, mà dạ chí tình
 Thành đổ, nhà nàng được cứu sống
 Trở thành tổ mẫu của người tin.

       44.  Nao-Ô-Mi:
 Mười năm bỏ xứ sống lân bang
 Mất hết chồng con, khổ mọi đàng
 Nghe Đấng Toàn Năng thương xứ thánh
 Hồi hương vui sống với dâu ngoan.

       45.  Bô-Ô:
 Bô-ô hào hiệp, sống đàng hoàng
 Tín nghĩa, giàu sang, lẫn hiển vang
 Tiết chế, khiết thanh trong mọi chỗ
 Nổi danh trưởng tộc sống bên nàng.

       46.  Ru-Tơ:
 Ru-tơ gắn bó Na-ô-mi
 Bỏ tượng thần vì Chúa bước đi
 Nàng núp bóng Ngài được chúc phước
 Trở thành bà cố vua quyền uy.

      47.  Ghê-Đê-Ôn
Hình vóc cao to vượt mọi người
Ghê-đê-ôn nhát sợ không thôi
Ba trăm chiến sĩ trừ quân địch
Bốn chục năm toàn xứ nghỉ ngơi.

      48.  A-Bi-Mê -Léc:
Giành được ngôi vua, sống cạnh tranh
A-bi-mê-léc giết các anh
Si-chem phản nghịch cùng vua ấy,
Bể sọ, mạng vong trước cửa thành

49.Ca-In
Đã chẳng nhận mình là tội nhân
Ca in đem thổ sản trình dâng
Giết em, cãi Chúa, sầm gương mặt,
Lãnh án lưu li, chẳng nghỉ chân.

50. SI MÊ ÔN:
Si mê ôn là kẻ giết người
Hê mô, Giô sép nạn nhân rồi
Một năm lao lý tại Ai cập
Con cháu lưu li khắp mọi nơi.

51.CA LÉP:
Bốn mươi năm bám Chúa quyền uy
Sức lực vào ra chẳng giảm suy
Ông kể người giềnh giàng giống bánh
Tuổi già chiếm ngọn núi uy nghi.

52.Ê HÚT:
Một mình một kiếm đến thăm vua
Ê hút thuận tay tả thuở xưa
Lời Chúa cho vua đầy dũng lực
Giết vua, cứu nước sức dư thừa.

53.ĐÊ BÔ RA:
Dưới bóng chà là xét đoán dân
Nữ tiên tri đứng dậy cầm cân
Chúa kêu Ba rác cho linh vụ
Giải phóng thiên dân thoát khổ nàn.

54.BA RÁC:
Nếu bà vắng mặt tôi không đi
Ba rác chấp hành lệnh chỉ huy
Chổi dậy theo lời người dẫn dắt
Đánh tan quân địch rất li kỳ.

55.GIÉP THÊ:
Con ngoài hôn thú đuổi đi thôi
Trưởng lão Ga la át ngỏ lờ
Chuyển động Giép thê Linh Chúa đến
Dân Am môn bại trận tơi bời.

56.GIÊ HÔ GIA ĐA:
Cứu cháu vợ mình khỏi mạng vong
Giê hô gia đa đã thành công
Đỡ nâng ấu chúa dòng Đa vít
Tu bổ đền thờ hết tấm lòng.

57.Ô XIA:
Ô xia tìm Chúa bởi nghe Lời
Cường thịnh, quyền oai Chúa giúp thôi
Ngạo mạn dâng hương, phung nổi trắng
Nhà riêng phải sống đến qua đời.

58. GIÊ CÔ NIA-(GIÊ HÔ GIA KIN):
Mười tám tuổi đày đến xứ xa
Giê cô nia giống bình quăng xa
Lòng khao khát trở về quê cũ
Ba bảy năm sau mới được tha.

59.Ích-ma-ên—Sáng 16:11-12; 20:
Con trưởng Áp-ram chửa cắt bì
Sản sinh do xác thịt tinh vi
Ích-ma-ên sống nơi hoang dã,
Cừu địch anh em quá lạ kì.

60.Solomon
Solomon khoáng thế kỳ tài
Giàu có, khôn ngoan chẳng kém a
Lắm vợ khiến đời ông đốn mạt
Làm cho vương quốc phải chia hai.

61.Rô-bô-am—I Vua 12:
Rô-bô-am ấu trỉ, vô tâm,
Khinh bỏ lời bô lão rất thâm
Tiếp lấy hư ngôn bạn lứa tuổi
Quốc gia chia cắt quá sai lầm.

62. Tiên tri trẻ–I Vua 13:
Đưa tay lên quở trách bàn thờ
Kinh hãi vua tôi đến ngẩn ngơ
Quá thích, tiên tri khai bí mật,
Tiên tri già phá hại không ngờ.

63. Tiên tri già—I Vua 13:
Sống chỗ thờ bò lại nín thinh
Tiên tri già thoái hoá, vô tình
Xảo ngôn hại đấng tiên tri thánh,
Trăn trối với con, xấu hỗ mình!

64. Vua Ba-ê-sa—I Vua 15:1-7
Bắt chước Giê-rô-bô-am hoài
Ba-ê-sa chọc giận Danh Ngài
Chúa tuyên quét sạch vương triều đó,
Chim rỉa, chó ăn gia tộc nầy.

 65.  Vua A-bi-gia
 Trên núi cao làm chứng Chúa Trời
 A-bi-gia uy thế tuyên Lời;
 Chúa trừ quân địch đang vây hãm
 Đất nước Giu đa đứng vững rồi

66.  Vua A-sa
A-sa tìm Chúa lúc lên ngai
Chức vị của bà nội lột ngay
Bắc quốc dân cư tìm đến giúp
Đau chân quên Chúa chết oan thay.

67.  Vua Giô Ram
Giô-ram Nam quốc ác gian thay
Tàn nhẫn giết huynh đệ thuở nay
Cai trị theo lời khuyên bố vợ
Ruột gan rớt chết chẳng toàn thây.

68. A-tha-li
A-tha-li, nữ chúa miền nam
Hiễm độc, điêu ngao, lẫn ác gian;
Cố giết cả dòng vua được chọn,
Sáu năm cai trị cũng suy tàn.

69. Ti-mô-thê
Thơ ấu ngoại truyền cho đức tin
Theo Phao-lô quá đỗi chân tình
Anh em làm chứng là người tốt
Giữ đức tin thuần chánh của mình.

 

70. Phi-e-rơ
Thánh Linh đầy dẫy kẻ ăn năn
Bài giảng đơn sơ động thế nhân
Cầu nguyện năng quyền tuôn khóa ngục,
Lan tràn đạo Chúa cứu người dân.

71. Banaba
Ai thật xứng danh bậc thánh nhân,
Bán điền sản thánh hiến ân cần,
Xứ Giu đê trọn tình lo giúp,
Hội thánh An-ti-ốt nhớ ân.

72. Giăng:
Yêu Chúa tận trung hiến cả đời,
Dựa vào ngực Chúa thấm nhuần Lời
Giăng chăm sóc mẹ thay cho Chúa,
Hoang đảo khổ sai thấy cảnh trời.

73. Ma ri ở Bê-tha-ni

Dầu quí, tóc mây chẳng tiếc chi
 Lau chân Cứu Chúa ứng tiên tri;
 Ngàn năm lưu lại gương nhi nữ,
 Người biết phúc âm ắt nể vì.

74.  Ma ri, mẹ Chúa
Người nữ được ơn Đức Chúa Trời
Jesus sanh hạ chẳng do người
Theo chân Con Trẻ lên Đồi Sọ
Lệ nhỏ theo dòng huyết báu rơi.

75.  Sa phi ra
Đồng ý, đồng mưu dối Thánh Linh
Vợ cùng chồng ngã chết thình lình
Tấm gương gian dối còn ghi sử
Chúa Sống sao người lại dám khinh?

76.  La xa rơ
Lịch sử hồi sinh cũng có chàng
Bạn vàng Chúa khóc lệ hai hàng
Còn nguyên vải liệm bước ra mộ
Danh Chúa tôn vinh thật vẻ vang.

77.  Li đi
 Lòng quyết tín trung giúp sứ đồ
 Buôn hàng sắc tía, mở nhà cho
 Hằng ngày nhóm họp nghe Lời Chúa
 Nuôi tín nhân, xây hội thánh to.

78.  Tabitha
Tiếp nhận Chúa rồi, sống mến thương
Xa gần đều ngửi biết mùi hương
Quyền năng cầu nguyện làm sống lại
Người nữ gieo ra ái đức luôn

79.  Gian-nơ-Giăng 4:46-53; Lu ca 8:1-3
Yêu Chúa, yêu người, yêu kẻ chăn
Yêu chồng gom góp của trình dâng
Tạo nguồn cấp dưỡng nuôi môn đệ
Nhi nữ mấy ai được sánh bằng?

80.  Giăng Báp tít-Mathio 3:11, Giăng 1:29-34
Đến trước khai quang đường lối Ngài
Khiêm nhu nhận phận mở dây giày
Báp têm bằng nước, chờ Chân Chúa
Là Đấng Báp-têm Linh chẳng sai!

81.  Ni cô đem—Giăng 3:1-13
Đêm tối đến tìm Chúa hỏi Kinh
“Làm sao người lớn lại tân sinh?”
Chúa rằng: “cần phải báp- têm nước,
Và được Thánh Linh sinh sản linh”

82. Lu ca
Bác sĩ đồng công với sứ đồ
Trung thành làm chứng chuyện Phao Lô
Buổi đầu, Hội Thánh nhiều công tác
Viết sử thuộc linh hướng vĩ mô.

83.  Mác—Mac 14:51-52, Sứ 12:25; 13:5
Vuột thoát lính canh vườn Ghết Sê
Thiên ân thay đổi Mác nhiều bề
Thừa sai cho sứ đồ rao giản
Thụ huấn Ba Na Ba thỏa thuê.

84.  Mari ở Jerusalem

Dâng con, dâng của, hiến phòng cao
Mẹ cậu ấm cao quý biết bao!
Linh Chúa dẫy đầy mỗi buổi nhóm,
Sa lem Hội thánh phát lên mau.

85.  Tít—Tít 1:4-5; Gal. 2:1-3.

Con của đức tin xứng nối giòng
Phao Lô dạy dỗ để trông mong
Đảo Cơ rết quản cai nhà Chúa
Tuân thủ việc chung thật hết lòng.

86.   Phi lê môn
Ân điển Chúa ban đức nhân từ
Nhận người nô lệ, sống khoan nhu
Phi-lê-môn, trưởng lão tin kính
Ô nê Sim ra khỏi khám tù.

87.. A bô lô—Sứ 18:24-28;I Cor. 3:5-6
Danh nổi như cồn, giảng được ơn
Hết lòng thụ huấn đạo nhiều hơn
Thánh Linh hành động lòng dân thánh
Người tưới nước còn hiệu quả luôn

88.Ma thia—Sứ 1:25-26
Cầu nguyện phòng cao với sứ đồ,
Được anh em cử với Giút Tu,
Thế Giu Đa đủ số mười hai vị,
Chức vụ sung vào chẳng kẻ so.

89. Giu Đa Ích-ca-ri-ốt
Đáng tiếc thay! Tay đã nhúng chàm,
Ba mươi miếng bạc kết mưu gian,
Bán Thầy, hôn Chúa,  tình gian xảo,
Hối hận, treo thân đã muộn màng.

90.  A-na-nia: Công vụ 9:10-18
Tuân ý  Chúa, tìm kiếm Sau Lơ,
Đặt tay cầu nguyện, mắt không mờ,
Báp Têm anh ấy dẫy đầy Chúa,
Gây dựng trở nên vị sứ đồ.

91. Đội trưởng Cọt- Nây
Nhớ lời thiên sứ, kiếm Si Môn
Bạn hữu quây quần với vợ con
Đông đủ cả nhà đang ngóng đợi.
Nghe lời Chúa cứu rỗi linh hồn!

92. Thô-Ma: Giăng 20:24-30
Bén gót chân Thầy đã bấy năm
Chúa tiên tri lại hiểu sai lầm
Nghe tin Thầy sống lòng nghi hoặc
Rờ dấu đinh tay mới vững tâm.

93.  Mari ở Bê-tha-ni
Chị lo phục vụ uống và ăn
Bên Chúa em ngồi thật rất cần
Yên lặng lắng nghe lời dạy dỗ
Chúa khen điều tốt nhất chia phần.

94.  Ê Tiên: Công vụ 6&7
Đầy dẫy Thánh Linh, mặt sáng ngời.
Rao truyền Lời  Sự Sống cho đời
Thấy người quắc mắt không nao núng
Tử đạo dưới mưa đá ngất trời.

95.  Chấp sự Phi Líp: Công vụ 8:5-13
Rao giảng Jesus, Đấng nhiệm mầu
Cặp theo phép lạ, lời thêm sâu
Nhiều người tin, cả luôn thầy pháp
Quan hoạn báp têm, thật đáng yêu.

96. Bà Phê Bê: Rôma 16:1-2
Phê-bê hầu việc Chúa tận trung
Thánh Phao Lô tin tưởng hết long
Chấp sự chức phần tròn trọng trách
Giúp đỡ bạn hữu với đồng công.

97. Ma thi ơ: Luca 5:27-29
Nghe Chúa gọi mời liền bước theo
Bỏ nghề thâu thuế giảng lời cao
Tiệc vui đãi Chúa, rời bè bạn
Làm sứ đồ, ô phước biết bao!

98. Giô- sép: Mathio 1:28-21
Tưởng rằng vợ hứa có thai hoang
Kín đáo từ hôn chuyện của nàng
Thiên Sứ hiện ra truyền lời Chúa:
” Ấy là con Thánh, hãy cưu mang”

Minh Khải cảm tác-2013

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like