Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Đó Là Luật Pháp Hay Đức Tin?

Ngày 05 – Đó Là Luật Pháp Hay Đức Tin?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-phê-sô 3:1-13

1 Bởi lý do đó mà tôi, Phao-lô, làm tù nhân của Đấng Christ Jêsus, vì cớ anh em là những người ngoại. 2 Chắc hẳn anh em đã nghe rằng việc quản trị ân điển của Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để lo cho anh em, 3 và Ngài đã mặc khải cho tôi biết lẽ mầu nhiệm như thế nào, như tôi đã viết vắn tắt cho anh em. 4 Khi đọc đến điều đó, anh em có thể nhận thức được sự hiểu biết của tôi về mầu nhiệm của Đấng Christ, 5 là điều chưa từng tiết lộ cho con cái loài người trong các thế hệ trước, nhưng bây giờ được Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các nhà tiên tri của Ngài. 6 Sự mầu nhiệm đó là: Nhờ Tin Lành, dân ngoại được trở nên những người thừa kế, những chi thể của cùng một thân, và những người cùng chia sẻ lời hứa trong Đấng Christ Jêsus. 7 Tôi được trở nên người phục vụ Tin Lành bởi quà tặng ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi qua sự vận hành của quyền năng Ngài. 8 Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển ấy cũng được ban cho tôi để rao giảng cho dân ngoại sự phong phú vô hạn của Đấng Christ, 9 và bày tỏ cho mọi người thấy kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng muôn vật. 10 Bây giờ, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời, 11 theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta. 12 Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời. 13 Cho nên, tôi xin anh em chớ ngã lòng vì những hoạn nạn tôi đang chịu vì anh em; đó chính là vinh quang của anh em.         

Suy ngẫm

C.1-5 Phao-lô truyền rao rằng Chúa Jêsus, Đấng đã chết trên thập tự giá, và người Ga-la-ti đã nhận lãnh Đức Thánh Linh bằng cách “nghe bởi đức tin”. Mặc dù được hưởng ân điển này, nhưng hội thánh tại Ga-la-ti vẫn bị mù lòa bởi sự dạy dỗ sai trật, và đặt niềm hy vọng của họ nơi sự trọn vẹn của xác thịt, như là phép cắt bì, hơn là một đời sống nhờ Thánh Linh.

C.6-9 Có lần Phao-lô một lần nữa nhấn mạnh ‘sự công chính bởi đức tin’ và đưa đưa ra tấm gương của Áp-ra-ham. Vì Áp-ra-ham được xưng công chính bởi đức tin, chứ không phải bởi luật pháp, con cháu của ông cũng là những người được xưng công chính bởi đức tin nơi Chúa Jêsus, và chỉ có những người này mới có thể hưởng phước với Áp-ra-ham.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời là Cha của ân điển, Đấng ‘xưng công chính’ những ai tin nơi Đấng Christ. Áp-ra-ham đã không được ‘xưng công bình’ bởi việc làm của luật pháp, mà ông được Đức Chúa Trời chấp thuận vì đức tin của ông. Chúng ta có thể hưởng phước Đức Chúa Trời hứa ban qua Đấng Christ, nếu chúng ta có mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời bằng đức tin.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời trong hy vọng, dù không còn lý do gì để hy vọng và đã trở nên nguồn phước cho tất cả những người tin (Rô-ma 4:18). Tương tự như vậy, nếu một người là Cơ-đốc nhân, họ cũng phải trở thành ống dẫn của Đức Chúa Trời để chia sẻ phước hạnh này cho những người khác.

Cầu nguyện: Xin hãy để con phục vụ những người lân cận của con như là ống dẫn phước mà Ngài đã ban cho con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 128-131

Bình Luận:

You may also like