Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Năm Chiếc Bánh Lúa Mạch Và Hai Con Cá

Ngày 15 – Năm Chiếc Bánh Lúa Mạch Và Hai Con Cá

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 6:1-15

1 Sau đó, Đức Chúa Jêsus đi qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, tức là biển Ti-bê-ri-át. 2 Một đoàn người rất đông đi theo Ngài, vì họ đã từng thấy các dấu lạ Ngài làm cho những người bệnh. 3 Đức Chúa Jêsus lên núi và ngồi đó với các môn đồ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của dân Do Thái. 5 Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn người rất đông đến với Ngài, Ngài nói với Phi-líp: “Chúng ta phải mua bánh ở đâu để cho những người nầy ăn?” 6 Ngài nói như vậy để thử Phi-líp chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi. 7 Phi-líp thưa: “Hai trăm đơ-ni-ê bánh cũng không đủ cho mỗi người một ít.” 8 Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, một trong các môn đồ, thưa rằng: 9 “Có một cậu bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng đông người như thế nầy thì ngần ấy có thấm vào đâu?” 10 Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy truyền cho mọi người ngồi xuống.” Chỗ nầy có nhiều cỏ. Vậy dân chúng ngồi xuống, số lượng ước chừng năm nghìn. 11 Đức Chúa Jêsus cầm bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người đã ngồi, cá cũng được phân phát như vậy, ai muốn bao nhiêu tùy ý. 12 Khi họ ăn đã no, Ngài bảo các môn đồ: “Hãy thu nhặt lại những miếng bánh thừa để không bị mất chút nào.” 13 Vậy, họ thu nhặt hết những miếng vụn của năm chiếc bánh lúa mạch mà người ta ăn còn thừa, chứa đầy mười hai giỏ. 14 Những người thấy dấu lạ Đức Chúa Jêsus đã làm thì nói: “Đây chính là Đấng tiên tri phải đến thế gian.” 15 Đức Chúa Jêsus nhận biết rằng họ sắp đến bắt ép Ngài làm vua nên lánh lên núi một mình.

SUY GẪM

C.1-15 Việc cho đám đông ăn (được ghi lại trong bốn sách Phúc Âm, Ma-thi-ơ 14:13-21, Mác 6:30-44; Lu-ca 9:10-17) là một trong “những dấu hiệu” khác về Ðấng Cứu Thế Jêsus. Dấu hiệu này cho thấy Chúa Jêsus đã hoàn thành biểu tượng liên quan đến việc Đức Chúa Trời cung cấp ma-na cho dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng thông qua Môi-se (xem 6:30-31).

C.7 Hai trăm đơ-ni-ê tương đương tiền lương khoảng tám tháng, vì một đơ-ni-ê là khoảng tiền lương một ngày (Ma-thi-ơ 20:2; xem Giăng 12:5). 6:10-11 Những người đàn ông số khoảng 5000, cộng với phụ nữ và trẻ em (xem Ma-thi-ơ 14:21), tổng cộng có lẽ khoảng 20.000 người.

C.9-13 Khi Chúa Jêsus hỏi họ có thể mua bánh ở đâu cho nhiều người như thế thì Phi-líp đã trả lời rằng để mua đủ bánh thì phải mất 200 đơ-ni-ê, bằng 8 tháng tiền lương. Đó là một câu trả lời rất thực tế. Sau đó, một môn đồ khác của Chúa Jêsus là Anh-rê đã mang đến cho Chúa Jêsus năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ từ một cậu bé. Chúa Jêsus đã cho hơn 5,000 người lớn ăn (cộng thêm nhiều phụ nữ và trẻ em) và thừa mười hai giỏ. Chúa Jêsus đã không dùng sự tính toán có vẻ hợp lý của Phi-líp, mà Ngài đã dùng đức tin của Anh-rê và sự dâng đồ ăn của một cậu bé.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời muốn chúng ta nương cậy một mình Chúa Jêsus mà thôi. Ngài không chỉ cung cấp thức ăn thuộc thể cho chúng ta mà cả thức ăn thuộc linh nữa. Nhưng trong sứ điệp hôm nay, đám đông mà Chúa Jêsus cho ăn đã hiểu Ngài như là một Đấng chỉ cung cấp cho nhu cầu thuộc thể và cố ép Ngài làm vua của thế gian. Hãy cầu hỏi Đức Chúa Trời để cung cấp những nhu cầu thuộc linh cũng như thuộc thể của bạn.

Cầu nguyện: Xin hãy để con nương cậy nơi mình Chúa Jêsus để chiến thắng tất cả những nan đề và khó khăn của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 49-50

Bình Luận:

You may also like