Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Lời Chứng Của Chúa Jêsus

Ngày 14 – Lời Chứng Của Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 5:30-47

30 Ta không thể tự mình làm điều gì; Ta phán xét theo điều Ta nghe, và sự phán xét của Ta là công minh, vì Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta. 31 Nếu Ta tự làm chứng cho mình thì lời chứng của Ta không đáng tin. 32 Có Đấng khác làm chứng cho Ta; Ta biết lời Đấng ấy làm chứng về Ta là thật. 33 Các ngươi phái người đến với Giăng, và Giăng đã làm chứng cho chân lý. 34 Không phải Ta cần nhờ vào lời chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều nầy để các ngươi được cứu. 35 Giăng là ngọn đèn thắp sáng, còn các ngươi thì muốn tạm vui hưởng trong ánh sáng của người. 36 Nhưng Ta có một lời chứng vĩ đại hơn của Giăng; vì những công việc Cha giao cho Ta hoàn tất, chính những công việc Ta đang thực hiện đây, làm chứng rằng Cha đã sai Ta. 37 Chính Cha, Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, hoặc thấy hình dạng Ngài, 38 và lời Ngài cũng không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng Ngài đã sai đến. 39 Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta, 40 vậy mà các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống đời đời. 41 Ta không cầu vinh quang nơi loài người, 42 nhưng Ta biết các ngươi không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong chính mình. 43 Ta đã nhân danh Cha Ta mà đến, nhưng các ngươi không tiếp nhận Ta, nếu có ai khác nhân danh chính mình mà đến thì các ngươi sẽ tiếp nhận. 44 Các ngươi vẫn nhận vinh quang của nhau, không tìm cầu vinh quang đến từ Đức Chúa Trời duy nhất thì làm sao các ngươi tin được? 45 Đừng nghĩ rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, người mà các ngươi đặt hi vọng. 46 Nếu các ngươi tin Môi-se thì cũng tin Ta, vì Môi-se viết về Ta. 47 Nhưng nếu các ngươi không tin những lời Môi-se viết thì làm thế nào các ngươi tin lời Ta được?”

SUY GẪM

C.31 Điều Chúa Jêsus tuyên bố là phù hợp với sự giảng dạy trong Cựu Ước về sự cần thiết có nhiều nhân chứng (Phục Truyền Luật Lệ Ký 17:6; 19:15; xem Dân Số Ký 35:30). “Ta tự mình “ nghĩa là bao hàm đại từ “cái tôi” trong tiếng Hy Lạp, điều này nhấn mạnh cho việc làm chứng; một nhân chứng như thế (tự làm chứng cho mình) không được xem là hợp lệ tại tòa án.

C.39 Việc nghiên cứu Thánh Kinh không tự nó truyền đạt sự sống. Kinh Thánh, chính xác hơn, là để làm chứng cho Đấng ban sự sống, là Chúa Jêsus (câu 46-47). Do đó, nghiên cứu Kinh Thánh nên dẫn đến đức tin thực sự trong Chúa Jêsus, theo sau bởi hành động vâng lời và đời sống biến đổi, chứ không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức Kinh Thánh.

C.30-39 Chúa Jêsus xác nhận sự thật rằng Ngài là Đấng Christ qua bốn bằng chứng: Thứ nhất là từ chứng nhân Giăng Báp-tít, thứ hai là từ các công việc mà Chúa Jêsus thực hiện, thứ ba là từ nhân chứng Đức Chúa Cha và thứ tư là đức tin của người Do Thái rằng Kinh Thánh sẽ ban cho họ sự sống đời đời – không kể đến bài viết của Môi-se về Chúa Jêsus.

C.40-47 Tất cả những điều này đưa ra bằng chứng rõ ràng rằng Chúa Jêsus là Đấng Christ, nhưng người Do thái đã không tin vào lời của Chúa Jêsus và cố giết Ngài. Cuối cùng, điều này đã chứng minh rằng người Do thái không tin vào Chúa Jêsus, cũng không yêu mến Lời và chân lý của Đức Chúa Trời mà là truyền thống của họ (c.40-47).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Một đời sống đức tin không phải là niềm tin cứng nhắc. Trên tất cả, đức tin thật là hướng về một phương hướng đúng đắn. Người Do thái là những người tin Đức Chúa Trời rất kiên định, nhưng đức tin kiên định của họ khiến họ khước từ và giết Chúa Jêsus, Đấng đã đến với tư cách là Con Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhận thức cách đúng đắn và vâng theo ý muốn của Chúa qua việc suy gẫm Lời Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 46-48

Bình Luận:

You may also like