Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Quyền Phép Của Lời

Ngày 11 – Quyền Phép Của Lời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 4:43-54

43 Hai ngày sau, Đức Chúa Jêsus rời nơi ấy, đi đến miền Ga-li-lê. 44 (Vì chính Ngài đã xác nhận rằng, nhà tiên tri không được tôn trọng nơi quê hương mình.) 45 Khi đến miền Ga-li-lê, Ngài được dân Ga-li-lê tiếp đón, bởi họ đã chứng kiến tất cả những gì Ngài đã làm tại thành Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ, vì chính họ cũng đi dự lễ. 46 Vậy, Ngài trở lại Ca-na trong miền Ga-li-lê, nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Một viên quan trong hoàng gia tại Ca-bê-na-um có người con trai bị bệnh. 47 Khi viên quan nầy nghe Đức Chúa Jêsus đã từ Giu-đê đến Ga-li-lê thì tìm Ngài, và cầu xin Ngài đến chữa cho con mình vì nó sắp chết. 48 Đức Chúa Jêsus nói với viên quan rằng: “Nếu không thấy dấu lạ và phép mầu, thì hẳn các ngươi không tin!” 49 Viên quan thưa: “Lạy Chúa, xin đến trước khi con tôi chết!” 50 Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy đi, con ngươi sẽ sống.” Viên quan tin lời Đức Chúa Jêsus nói với mình và đi. 51 Khi ông đang đi, các đầy tớ của ông đến gặp ông và nói: “Con trai của chủ sống!” 52 Viên quan hỏi họ con ông đã bình phục vào giờ nào. Họ trả lời: “Hôm qua, vào khoảng một giờ chiều, cậu hết sốt.” 53 Người cha nhận biết đó chính là giờ Đức Chúa Jêsus đã bảo mình rằng: “Con của ngươi sẽ sống”; nên chính ông, và cả nhà đều tin. 54 Đây là dấu lạ thứ hai Đức Chúa Jêsus đã làm, sau khi Ngài từ Giu-đê về Ga-li-lê.

SUY GẪM

C.44 “vì… là một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính” nêu lên lý do Chúa Jêsus đi đến Ga-li-lê: Ngài sẽ phục vụ ở nơi Ngài chưa được tôn kính, để sau đó mọi người sẽ đến tin nhận Ngài. Câu nói này được diễn đạt nhiều cách khác nhau trong Ma-thi-ơ 13:57, Mác 6:4 và Lu-ca 4:24, và cách áp dụng cũng khác nhau.

C.49-50 “con của ngươi sống” cho thấy không phải Chúa Jêsus chỉ biết rằng có một phép lạ đã xảy ra, nhưng chính Chúa Jêsus đã chữa lành đứa con trai, Giăng gọi điều này là một phép lạ “Đức Chúa Jêsus đã làm” (c.54). Một sự việc tương tự khác được thuật lại trong Ma-thi-ơ 8:5-13 (xem Lu-ca 7:1-10).

C.43-54 Mọi người tiếp đón Chúa Jêsus tại Ga-li-lê vì những phép màu mà Ngài đã thực hiện; họ đã không tiếp đón Ngài bằng đức tin. Khi một cận vệ của vua đến với Chúa Jêsus và cầu xin Ngài chữa lành cho con trai của mình đang bị ốm và sắp chết, Chúa Jêsus đã quở trách ông chỉ tìm kiếm phép màu. Nhưng vì quan thị vệ sốt sắng khẩn nài, Chúa Jêsus đã chữa lành bệnh cho con trai ông qua một lời phán. Qua điều này, Chúa Ngài bày tỏ rằng Ngài ban sự sống mới cho những ai tin Ngài. Chính qua việc cứu con trai quan thị vệ mà Chúa Jêsus cũng đã cứu cả gia đình ông, là cận vệ của vua.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời có thể thực hiện những điều không thể giống như những phép màu. Nhưng để tin Đức Chúa Trời thì không phải tin một cách đơn sơ, Ngài có thể làm được điều đó (phép lạ). Làm thế nào để tôi tin Đức Chúa Trời bằng cách nhận biết Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời? Hãy là người tin nơi Chúa Jêsus, Lời của Đức Chúa Trời và theo Ngài.

Cầu nguyện: Hôm nay, xin hãy để con kinh nghiệm quyền năng của Lời Ngài và sống theo Lời ấy.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 34-36

Bình Luận:

You may also like