Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Sự Mặc Khải, Lời Tiên Tri Và Bức Thư

Ngày 22 – Sự Mặc Khải, Lời Tiên Tri Và Bức Thư

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 1:1-8

1 Sự mặc khải của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những việc sắp phải xảy đến. Ngài sai thiên sứ đến tỏ cho Giăng, đầy tớ Ngài, 2 là người đã làm chứng cho lời của Đức Chúa Trời và cho lời chứng của Đức Chúa Jêsus Christ, tức là tất cả những gì ông đã thấy. 3 Phước cho người đọc cùng những người nghe lời tiên tri nầy và vâng giữ những điều đã ghi chép trong đó, vì thì giờ đã gần rồi.

4 Giăng gửi đến bảy Hội Thánh tại A-si-a:

Cầu chúc anh em nhận được ân điển và bình an từ ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ VÀ ĐANG ĐẾN, từ bảy LINH ở trước ngai của Ngài, 5 và từ Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng thành tín, Đấng sinh trước nhất từ cõi chết và Chúa của các vua trên đất! Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, 6 và làm cho chúng ta trở nên vương quốc, trở nên các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, là Cha Ngài, đáng được tôn vinh và uy quyền đời đời! A-men.

7 Kìa, Ngài đến với các đám mây! Mọi mắt sẽ thấy Ngài, cả những kẻ đã đâm Ngài; tất cả các bộ tộc trên mặt đất đều sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật đúng như vậy! A-men.

8 Chúa là Đức Chúa Trời, ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ VÀ ĐANG ĐẾN, là Đấng Toàn Năng phán rằng: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga.”

SUY GẪM:

C4a,8. Đức Chúa Trời là Cha là nguồn tồn tại của chúng ta. Chỉ mình Ngài là Đấng Chủ Tể của toàn lịch sử trong thời ác hiện tại này. Ngài là Đấng Quyền Năng, Đấng quyết định số phận của mọi nước, mọi dân. Chừng nào Ngài còn tồn tại thì đời sống của chúng ta trong thế gian này, hoặc quyền lực hữu hình và các chế độ chẳng là gì cả.

C4b. Đức Thánh Linh công nhận chiến thắng của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và Chiên Con trước ngai Đức Chúa Trời. Ngài sẽ khiến hội thánh là chứng nhân (14:11-14) và để nước thiên đàng được hoàn thành qua sự cứu chuộc của Đấng Christ được trồng trong dân Ngài.

C5a. Là một Đấng làm chứng thành tín, đã chứng nhận phúc âm của sự cứu rỗi đối với sự chết của Ngài và được công nhận bởi Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã chỉ ra một cách làm chứng mà hội thánh nên theo. Như là trái đầu mùa của sự phục sinh mà sự chết thứ hai không thể khuất phục, Ngài cũng ban hy vọng sống cho hội thánh bị bách hại. Là vua của các vua trên đất, Chúa Giê-xu thăng thiên sẽ cai trị nước trời cho đến khi các vua thế gian mang sự vinh quang của họ đến (21:24). Đây là lí do mà hội thánh phải tận hiến bản thân mình cho sự trung kiên không đổi dời, không phải cho Đế Quốc La-mã mà cho mình Chúa Giê-xu.

C6. Chúng ta, những người tin nơi Chúa Giê-xu là vương quốc và các thầy tế lễ. Chúng ta là người đại diện để hoàn thành sự cai trị của Chúa Giê-xu và các thầy tế lễ, người biến nước Đức Chúa Trời và tình yêu của Đấng Christ thành hành động trước thế gian để dẫn dắt họ đến với Đấng Christ. Chúng ta có thể duy trì địa vị cao quý này khi chúng ta sống không thỏa hiệp trong các hoạn nạn và những cám dỗ khác nhau.

Cầu nguyện: Xin hãy ban cho con quyền năng để sống như là người ở vương quốc và thầy tế lễ.

Bình Luận:

You may also like