Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Khi Bạn Sống Trong Miền Đất Hứa

Ngày 15 – Khi Bạn Sống Trong Miền Đất Hứa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 6:10-25

10 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đưa anh em vào xứ mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, để ban cho anh em những thành lớn và tốt đẹp mà anh em đã không xây cất, 11 những căn nhà đầy đủ mọi vật tốt mà anh em không sắm sửa, những giếng nước mà anh em không phải đào, cây nho và cây ô-liu mà anh em không trồng; khi anh em được ăn uống no nê, 12 thì phải cẩn thận kẻo anh em quên Đức Giê-hô-va là Đấng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. 13 Anh em phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, phụng sự Ngài và nhân danh Ngài mà thề nguyện. 14 Không được theo các thần khác, bất cứ thần nào trong các thần của những dân tộc ở chung quanh anh em, 15 vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng ngự giữa anh em, là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hãy cẩn thận kẻo Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ nổi thịnh nộ với anh em và tiêu diệt anh em khỏi mặt đất.

16 Anh em đừng thách thức Giê-hô-va Đức Chúa Trời như anh em đã thách thức Ngài tại Ma-sa. 17 Phải cẩn thận tuân giữ những điều răn, chứng cớ và luật lệ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho anh em. 18 Anh em phải làm điều ngay thẳng và tốt đẹp dưới mắt Đức Giê-hô-va để anh em được phước và vào nhận làm sản nghiệp vùng đất tốt tươi mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa với tổ phụ anh em.19 Đức Giê-hô-va cũng sẽ đánh đuổi mọi kẻ thù khỏi anh em như Ngài đã phán.

20 Sau nầy, khi con cái anh em hỏi: ‘Các quy tắc, luật lệ và mệnh lệnh nầy là gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời lại truyền dạy cho cha?’ 21 thì anh em hãy trả lời: ‘Ngày xưa chúng ta là nô lệ của Pha-ra-ôn tại Ai Cập, nhưng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền uy đem chúng ta ra khỏi xứ ấy. 22 Đức Giê-hô-va đã làm trước mắt chúng ta những dấu lạ phép mầu rất lớn lao và đáng sợ để trừng phạt xứ Ai Cập, Pha-ra-ôn và cả hoàng tộc. 23 Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy, dẫn chúng ta vào và ban cho chúng ta xứ mà Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng ta. 24 Đức Giê-hô-va đã truyền dạy chúng ta phải tuân giữ các luật lệ nầy và kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời để chúng ta luôn luôn được phước và được Ngài bảo tồn sự sống, như ngày nay chúng ta đang có. 25 Nếu chúng ta cẩn thận tuân giữ mọi điều răn nầy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, như Ngài đã truyền dạy, thì chúng ta sẽ được kể là công chính.’”

SUY GẪM:

C12,13. Khi dân của Đức Chúa Trời, những người được cứu bởi ân điển Ngài sống trong xứ, lẽ ra phải hầu việc Ngài hăng hái hơn thì họ, vì sự dư dật của mình lại quên đi sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Giống như Y-sơ-ra-ên không quên Đức Chúa Trời trong sự dư dật mình ở Ca-na-an, chúng ta cũng không nên quên ân điển cứu rỗi qua Đấng Christ. Chúa đã thiết lập lễ Tiệc Thánh và bảo chúng ta hãy tưởng nhớ sự khổ hình và sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá cho đến khi Ngài quay trở lại (I Cô 11:26). Bạn có quên ân điển của Chúa vì bạn không thiếu thốn gì trong đời sống bạn không? Hãy nhớ lại bạn đã được cứu như thế nào.

C14,15. Trong đời sống dư dật tại Ca-na-an, Y-sơ-ra-ên lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm của việc theo các thần của Ca-na-an. Vì thế, Môi-se cảnh báo nghiêm túc họ đừng phản bội Đức Chúa Trời hay ghen tương. Ngày nay, trong thế hệ này, bạn có được bao nhiêu thứ tốt? Mọi người trong thế gian đang theo đuổi và chạy theo những điều này, nhưng dân Chúa không thuộc về thế gian và sẽ nhận được sản nghiệp vinh hiển của trời mới và đất mới với thân thể vinh hiển. Giá trị thật mà bạn đang nắm giữ ngày hôm nay là gì?

C16-19. Môi-se nhắc nhở dân Y-sơ-ra-ên rằng họ đã thử Chúa trong quá khứ (Xuất 17:1-7) và cảnh báo họ đừng lặp lại điều đó nữa. Thử Chúa là nghi ngờ và đổ lỗi cho Đức Chúa Trời khi họ đối mặt với nan đề trong đời sống. Khi bạn có những khó khăn hoặc nan đề trong đời sống, bạn có hoàn toàn nương cậy Đức Chúa Trời và hành động để làm đẹp lòng Ngài không?

Cầu nguyện: Xin hãy đừng để cho con quên Ngài khi con có dư dật bông trái trong đời sống mình mà hãy cho con yêu mến Ngài nhiều hơn trước.

Bình Luận:

You may also like