Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Các Sự Dạy Dỗ Cho Thế Hệ Sau

Ngày 16 – Các Sự Dạy Dỗ Cho Thế Hệ Sau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 7:1-11

1 “Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã đưa anh em vào xứ mà anh em sắp tiếp nhận làm sản nghiệp, Ngài sẽ đuổi khỏi anh em nhiều dân tộc như người Hê-tít, Ghi-rê-ga-sít, A-mô-rít, Ca-na-an, Phê-rê-sít, Hê-vít và Giê-bu-sít, là bảy dân tộc mạnh hơn và đông hơn anh em. 2 Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phó các dân ấy cho anh em và anh em đã đánh bại chúng, thì phải tận diệt chúng, không được lập giao ước với chúng và cũng đừng thương xót chúng. 3 Không được kết thông gia với chúng, không gả con gái cho con trai chúng và cũng đừng cưới con gái chúng cho con trai anh em, 4 vì chúng sẽ làm cho con cái anh em lìa bỏ Chúa mà phục vụ các thần khác, làm cho Đức Giê-hô-va nổi thịnh nộ với anh em và nhanh chóng tiêu diệt anh em. 5 Nhưng với các dân tộc ấy anh em phải xử thế nầy: đập vỡ các bàn thờ, nghiền nát các trụ thờ, triệt hạ các tượng A-sê-ra, và đốt những hình chạm của chúng. 6 Vì anh em là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong muôn dân trên mặt đất, Ngài đã chọn anh em để làm dân Ngài, một sản nghiệp riêng của Ngài.

7 Đức Giê-hô-va tỏ lòng yêu mến và chọn lựa anh em không phải vì anh em đông hơn mọi dân khác, thật ra anh em là dân tộc ít nhất trong các dân tộc. 8 Nhưng vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với tổ phụ anh em mà Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền uy đưa anh em ra, cứu chuộc anh em khỏi nhà nô lệ và khỏi tay Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. 9 Vì vậy, anh em phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, Đấng gìn giữ giao ước và lòng nhân từ đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến Ngài và tuân giữ các điều răn Ngài. 10 Nhưng với những kẻ ghét Ngài, thì Ngài báo ứng nhãn tiền bằng cách tiêu diệt chúng. Ngài không trì hoãn nhưng báo ứng nhãn tiền những kẻ ghét Ngài. 11 Vậy, anh em hãy tuân giữ các điều răn, luật lệ và mệnh lệnh mà hôm nay tôi truyền cho anh em.

SUY GẪM:

C6-11. Đức Chúa Trời đã chọn dân Y-sơ-ra-ên một cách đặc biệt và khiến họ là dân thánh của Ngài. Điều lạ lùng là lý do Ngài chọn họ. Ngài đã chọn họ vì họ là dân ít nhất trong tất cả các dân tộc và vì Ngài yêu họ, Ngài đã giữ lời thề Ngài đã thề với tổ phụ họ. Ngày nay, những lý do lạ lùng này cũng áp dụng với chúng ta. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta và bày tỏ cho chúng ta rằng Ngài là vĩ đại, quyền năng và dư dật (I Cô 1:26,27), không phải vì chúng ta xứng đáng mà vì chúng ta là những kẻ ít nhất, nhỏ bé nhất, yếu đuối nhất và nghèo nhất. Bạn có dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời bằng cách sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi như là dân thánh và sản nghiệp thánh của Đức Chúa Trời không?

C1-5. Tình yêu lạ lùng của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên được mô tả một cách đối lập như cơn thịnh nộ kinh khiếp trên những kẻ chống nghịch Ngài. Khi Y-sơ-ra-ên chiếm Ca-na-an, Đức Chúa Trời phán bảo họ hãy tận diệt xứ đó. Đức Chúa Trời muốn đoán xét tội lỗi tràn lan của Ca-na-an và ngăn Y-sơ-ra-ên khỏi việc đồng hóa với thần tượng của họ. Là các cơ đốc nhân trong thế gian này, chúng ta phải phản đối kịch liệt và hủy diệt những kẻ kéo chúng ta khỏi đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Các nhân tố thế gian mà bạn không hủy phá và ảnh hưởng tới bạn như thế nào? Bạn vâng lời Chúa để phá hủy chúng như thế nào?

Cầu nguyện: Xin hãy để con sống một cách trung tín theo Lời Ngài hàng ngày và như một người được biệt riêng dưới sự cai trị của Đức Thánh Linh.

Bình Luận:

You may also like