Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Họ Đã Chiếm Phía Đông Sông Giô-đanh

Ngày 05 – Họ Đã Chiếm Phía Đông Sông Giô-đanh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 2:26-37

26 “Vậy, từ hoang mạc Kê-đê-mốt tôi phái sứ giả đến gặp Si-hôn, vua Hết-bôn, dùng lời hòa dịu nói với vua ấy: 27 ‘Xin cho tôi đi ngang qua đất của vua. Tôi sẽ chỉ đi trên đường cái, không quay qua bên phải hay bên trái. 28 Vua sẽ bán cho chúng tôi thức ăn, nước uống để đổi lấy bạc. Chỉ xin cho chúng tôi được đi ngang qua xứ của vua, 29 như con cháu Ê-sau ở Sê-i-rơ và dân Mô-áp ở A-rơ đã cho phép chúng tôi, cho đến khi chúng tôi vượt qua sông Giô-đanh để vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ban cho chúng tôi.’ 30 Nhưng Si-hôn, vua Hết-bôn, không muốn chúng ta đi ngang qua địa phận của vua ấy. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã khiến cho tâm tính vua ấy ương ngạnh, lòng dạ cứng cỏi để phó vua ấy vào tay anh em như hôm nay anh em đã thấy.

31 Đức Giê-hô-va lại phán với tôi: ‘Nầy, từ nay Ta phó Si-hôn và xứ sở nó cho con. Hãy bắt đầu tiến chiếm đất nó làm sản nghiệp.’ 32 Si-hôn đem toàn dân ra nghênh chiến với chúng ta tại Gia-hát. 33 Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó Si-hôn cho chúng ta, và chúng ta đã đánh bại vua ấy, cùng các con trai và tất cả dân chúng của vua. 34 Bấy giờ chúng ta chiếm tất cả các thành và tiêu diệt cả đàn ông, đàn bà lẫn con trẻ, không để một ai sống sót. 35 Chúng ta chỉ giữ lại cho mình gia súc và các chiến lợi phẩm cướp được từ các thành vừa chiếm đoạt. 36 Từ A-rô-e trên bờ sông Ạt-nôn, và từ thành trong thung lũng đến tận Ga-la-át không có một thành nào quá kiên cố đối với chúng ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó mọi thứ cho chúng ta rồi. 37 Tuy nhiên, chúng ta không được đụng đến đất đai của con cháu Am-môn nằm dọc suốt sông Gia-bốc và các thành trên vùng đồi núi hoặc những chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã cấm chúng ta.”

SUY GẪM:

C31-35. Đức Chúa Trời đã đánh bại Si-hôn và dân của nó là kẻ sẽ nghênh chiến với Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng trận này vì Đức Chúa Trời đã phó xứ này cho họ. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã phó cho chúng ta điều gì? Dù là Ngài đã hứa Ngài sẽ phó cho bạn, có phải bạn vẫn còn nghi ngờ và do dự không? Hãy nhìn vào lời hứa của Ngài, vâng lời Ngài và chiến thắng.

C26-30. Môi-se đã dùng lời hòa dịu để nói với vua Si-hôn. Tuy nhiên, vua này đã từ chối điều đó và muốn chiến đấu. Ông ta đã chọn sự tiêu diệt. Hãy nhớ có những kẻ cố tình chống nghịch lại những người tin trên đường đến nước thiên đàng.

C36. Sau khi dân Y-sơ-ra-ên chiếm xứ này, họ thừa nhận rằng không có nước nào là quá mạnh với họ. Khi họ nương cậy nơi Đức Chúa Trời và chiếm xứ, họ đã làm một sự thừa nhận tuyệt vời rằng họ không sợ bức tường cao nào (1:28). Có bức tường cao nào trước bạn không? Thời khắc sẽ đến cho những người vâng lời để nói trong vui mừng ‘tôi không sợ bức tường cao đó’. Đừng nhìn vào chướng ngại vật ở trước bạn, nhưng trước hết hãy tin cậy vào lời Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy để con nương cậy nơi Lời và quyền năng Ngài khi con gặp những kẻ cố tình chống nghịch lại con.

 

Bình Luận:

You may also like