Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Ngôi Sao Mới

Ngày 04 – Ngôi Sao Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục Truyền 2:1-25

1 “Sau đó chúng ta quay lại, đi vào hoang mạc về hướng Biển Đỏ như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi, và chúng ta đi lòng vòng khá lâu ngày chung quanh vùng đồi núi Sê-i-rơ. 2 Rồi Đức Giê-hô-va phán với tôi: 3 ‘Dân chúng đi lòng vòng núi nầy đã lâu rồi, bây giờ hãy quay về hướng bắc. 4 Con hãy truyền lệnh nầy cho dân chúng: Các ngươi sắp đi ngang qua địa phận của anh em mình là con cháu Ê-sau, đang sống tại Sê-i-rơ. Chúng sẽ sợ các ngươi, nhưng các ngươi phải cẩn thận. 5 Đừng khiêu chiến với chúng vì Ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng, dù chỉ là một miếng đất bằng bàn chân. Ta đã ban cho Ê-sau núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp rồi. 6 Các ngươi sẽ dùng tiền bạc mà mua lương thực của chúng để ăn, nước để uống. 7 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho mọi công việc của tay các ngươi. Ngài biết hành trình xuyên qua hoang mạc mênh mông nầy của các ngươi. Trong bốn mươi năm qua, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở với các ngươi; các ngươi không thiếu thốn gì cả.’8 Vậy chúng ta tránh đi ngang bờ cõi của anh em chúng ta là con cháu Ê-sau. Họ đang sống trong vùng đồi núi Sê-i-rơ. Chúng ta chuyển về hướng hoang mạc Mô-áp để tránh con đường xuyên qua vùng cao nguyên A-ra-ba, tránh xa con đường từ Ê-lát và Ê-xi-ôn Ghê-be đến Biển Chết. 9 Đức Giê-hô-va lại phán với tôi: ‘Đừng gây hấn hay khiêu chiến với dân Mô-áp là con cháu của Lót, vì Ta sẽ không cho con một phần nào trong đất của họ để làm sản nghiệp đâu. Ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp.’ 10 (Trước kia người Ê-mim ở tại đó. Họ là một dân lớn, đông, cao to như người A-na-kim vậy. 11 Như người A-na-kim, họ cũng được xem là người Rê-pha-im, nhưng dân Mô-áp gọi họ là Ê-mim. 12 Dân Hô-rít lúc trước cũng ở tại Sê-i-rơ nhưng con cháu Ê-sau trục xuất họ, tiêu diệt và chiếm đoạt xứ sở họ, như Y-sơ-ra-ên đã làm tại xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ làm sản nghiệp.) 13 ‘Bây giờ hãy đứng dậy và vượt qua khe Xê-rết.’ Vậy chúng ta đã vượt qua khe Xê-rết. 14 Thời gian từ khi chúng ta rời Ca-đe Ba-nê-a đến khi vượt qua khe Xê-rết là ba mươi tám năm. Trong thời gian đó, các chiến binh thuộc thế hệ ấy đã bị tiêu diệt khỏi trại quân, như Đức Giê-hô-va đã thề với họ. 15 Thật, tay của Đức Giê-hô-va đã chống lại họ để tiêu diệt họ khỏi trại quân, cho đến khi không còn một ai cả. 16 Khi tất cả các chiến sĩ trong dân chúng đã chết 17 thì Đức Giê-hô-va phán với tôi: 18 ‘Hôm nay con sẽ đi ngang qua lãnh thổ của dân Mô-áp, gần thành A-rơ. 19 Khi đến gần con cháu Am-môn, con chớ gây hấn hay tấn công chúng, vì Ta sẽ không ban đất của người Am-môn cho con làm sản nghiệp đâu. Ta đã ban đất đó cho con cháu Lót làm sản nghiệp rồi.’ 20 (Đất nầy cũng được xem là đất của người Rê-pha-im. Trước kia người Rê-pha-im ở đó, dù người Am-môn gọi họ là Xam-xu-mim. 21 Họ là một dân lớn, đông, cao to như người A-na-kim. Nhưng Đức Giê-hô-va đã tiêu diệt họ trước mặt người Am-môn. Người Am-môn trục xuất dân ấy rồi vào ở thế chỗ họ. 22 Ngài cũng làm như vậy cho con cháu Ê-sau tại Sê-i-rơ khi Ngài tiêu diệt dân Hô-rít trước mặt con cháu Ê-sau. Con cháu Ê-sau cũng trục xuất dân ấy rồi vào ở thế chỗ họ cho đến ngày nay. 23 Còn người A-vim, trước kia ở trong các làng mạc xa tận Ga-xa, cũng bị dân Cáp-tô-rim, từ Cáp-tô đến, tiêu diệt và vào ở thế chỗ họ.) 24 ‘Hãy đứng dậy, tiếp tục hành trình, vượt qua sông Ạt-nôn. Kìa, Ta đã phó Si-hôn, vua Hết-bôn là người A-mô-rít, và xứ sở người vào tay các con. Hãy bắt đầu chiếm đất và tranh chiến với vua ấy. 25 Chính hôm nay Ta bắt đầu làm cho các dân tộc trong thiên hạ kinh khiếp và sợ hãi các con. Khi nghe nói đến các con, các dân tộc đó sẽ run rẩy và khiếp đảm trước mặt các con.’”

SUY GẪM:

C1-3. Khi thời gian đến gần, Đức Chúa Trời bắt đầu dẫn dắt dân Ngài đến vùng Đất Hứa. Đời sống trong đồng vắng không phải là điểm đến cuối cùng của chúng ta. Đúng thời điểm của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta đến trời mới và đất mới. Hãy đặt niềm hy vọng, sự trông cậy, và vâng lời của chúng ta nơi Đức Chúa Trời thành tín.

C6-7. Trong 40 năm, dân Y-sơ-ra-ên đã không thiếu thốn thứ gì trong đồng vắng. Khi họ đi qua xứ Ê-đôm, họ đã có đủ tiền để mua thức ăn, đồ uống và chưa bao giờ thiếu thốn gì (8:4) vì Đức Chúa Trời đã ở cùng và chăm sóc họ (8:2-6; 29:5). Trong gian truân và hoạn nạn trong đồng vắng của họ, Đức Chúa Trời đã ở với họ, bảo vệ họ. Bạn có tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng ở với bạn trong đời sống của bạn và cung ứng cho bạn các nhu cầu hàng ngày không?

C14-15. Như Đứa Chúa Trời đã hứa, trong khoảng 38 năm, mọi người trong thế hệ đầu tiên từ trên 20 tuổi đã chết trong đồng vắng. Sự giải thích ‘Tay của Đức Chúa Trời đã chống lại họ’ nghĩa là cái chết của họ không phải là cái chết bình thường. Họ đã bị bởi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời hủy diệt trong đồng vắng. Đức Chúa Trời hình phạt họ như Ngài đã thề.

C24-25. Đức Chúa Trời kiểm soát và cai trị tất cả các nước. Qua Y-sơ-ra-ên, Ngài đã đặt sự kinh hoàng và khiếp đảm trong mọi nước chạm trán với họ. Nhưng Ngài ban ân điển và bình an cho những người khiêm nhường vâng lời Ngài. Giờ đây, qua Đấng Christ, Ngài cung ứng cả phước hạnh và sự rủa sả cho mọi nước. Những người khiêm nhường vâng lời Đấng Christ sẽ nhận được ân điển, sự bình an, và nước Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ kiêu ngạo và bất tuân sẽ nhận được sự kinh hoàng, khiếp đảm và sự rủa sả đời đời.

Cầu nguyện: Xin hãy để con kinh nghiệm sự bảo vệ và dẫn dắt hàng ngày của Ngài trong đồng vắng của đời sống con.

Bình Luận:

You may also like