Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Luật Lệ Đối Với Thầy Tế Lễ

Ngày 27 – Luật Lệ Đối Với Thầy Tế Lễ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên  44:15-31

15 “Còn các thầy tế lễ họ Lê-vi, con cháu của Xa-đốc, vẫn coi giữ nơi thánh Ta trong khi con cái Y-sơ-ra-ên lầm lạc cách xa Ta. Những người đó sẽ đến gần Ta để phục vụ Ta. Họ sẽ đứng trước mặt Ta để dâng mỡ và huyết, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 16 Đó là những người sẽ vào nơi thánh Ta, đến gần nơi bàn Ta để phục vụ Ta và thi hành công việc của Ta. 17 Khi họ vào các cổng của hành lang trong thì họ sẽ mặc áo bằng vải gai; họ sẽ không mặc đồ bằng lông chiên trong khi phục vụ nơi các cổng của hành lang hoặc trong đền thờ. 18 Họ sẽ đội khăn bằng vải gai trên đầu và mặc quần đùi bằng vải gai đến ngang lưng; họ sẽ không được mặc thứ vải nào làm đổ mồ hôi. 19 Nhưng khi đi qua hành lang ngoài là nơi có dân chúng thì họ phải cởi y phục đã mặc trong lúc phục vụ ra và để trong các phòng thánh, rồi mặc áo khác, không để cho áo mình làm cho dân chúng nên thánh. 20 Họ sẽ không cạo đầu, cũng không để tóc dài nhưng sẽ cắt tóc ngắn. 21 Chẳng có thầy tế lễ nào được uống rượu khi bước vào hành lang trong. 22 Họ không được lấy đàn bà góa hoặc bị để làm vợ nhưng phải lấy một trinh nữ thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hay là lấy vợ góa của một thầy tế lễ khác.

23 Họ sẽ dạy dân Ta phân biệt giữa điều thánh khiết với điều phàm tục, chỉ cho dân Ta biết phân biệt điều tinh sạch với điều ô uế. 24 Khi có sự tranh tụng, họ phải đứng ra làm quan tòa, và phải xét xử theo phán quyết của Ta. Họ phải vâng giữ các luật pháp và các quy luật Ta trong mọi kỳ lễ của Ta và biệt ra thánh các ngày sa-bát của Ta. 25 Họ sẽ không được đến gần xác chết kẻo bị ô uế. Tuy nhiên, nếu người chết là cha hoặc mẹ mình, con trai hay con gái mình, anh em hay chị em chưa có chồng, thì thầy tế lễ có thể bị ô uế. 26 Sau khi được tẩy sạch, thầy tế lễ phải đợi bảy ngày nữa. 27 Vào ngày mà thầy tế lễ ấy vào nơi thánh trong hành lang trong để phục vụ tại đó, thì ông phải dâng một tế lễ chuộc tội cho chính mình, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

28 Còn về gia tài để dành cho họ thì chính Ta là gia tài của họ. Các ngươi chớ cho họ sản nghiệp nào trong Y-sơ-ra-ên cả vì chính Ta là sản nghiệp của họ. 29 Họ sẽ nuôi mình bằng những tế lễ chay, tế lễ chuộc sự mắc lỗi và tế lễ chuộc tội. Bất cứ vật gì mà dân Y-sơ-ra-ên hiến dâng sẽ thuộc về họ. 30 Tất cả hoa quả đầu mùa tốt nhất trong mọi sản vật cùng tất cả tế lễ chay mà các ngươi dâng, đều sẽ thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi cũng sẽ dâng cho các thầy tế lễ bột nhồi tốt nhất của mình để phước hạnh sẽ tuôn đổ trên gia đình các ngươi. 31 Các thầy tế lễ không được ăn thịt của một con vật nào, dù là chim hay thú tự nhiên chết hay là bị thú xé.”

SUY GẪM:

C. 15, 16  Đức Chúa Trời công nhận là các thầy tế lễ dòng dõi Xa-đốc trung tín thực hiện công việc của mình, và Ngài khiến họ đến gần và phục vụ Ngài. Đây là một đặc quyền họ nhận được, vì họ không theo những người còn lại của dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy hình tượng trên những  nơi cao và trung tín với sự kêu gọi Đức Chúa Trời ban cho. Những người không trung tín với Đức Chúa Trời, cho dù họ là người Lê-vi, vị vua, hay là dân sự, sẽ bị gạt bỏ xa hơn nữa khỏi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Nhưng những hậu duệ của Xa-đốc, những người luôn trung tín, sẽ có thể phục vụ Đức Chúa Trời ở vị trí gần nhất có thể và vui hưởng những quyền lợi đặc biệt. Con cháu của Xa-đốc, các thầy tế lễ, vật lộn một mình trong thời kỳ lưu đày và thời kỳ đất nước chia cắt. Họ nhận lãnh sự kêu gọi một cách nghiêm túc. Chúng ta cũng cần loại kiên trì này. Trên thế giới ngày nay sự cám dỗ thậm chí mạnh mẽ hơn đối với sự thờ lạy hình tượng so với thời của Ê-xê-chi-ên. Bạn có thể lùi xa thế giới này để giữ sự trung tín và giữ lời Chúa được không?

C.17-27  Các thầy tế lễ dòng dõi Xa-đốc có thể đến gần nơi chí thánh, vì thế họ có trách nhiệm lớn hơn và chịu nhiều giới hạn hơn về hành động của họ. Bởi vì họ phải quan tâm đặc biệt đến công việc của mình, đó  là họ có những luật lệ để tuân theo và giữ mình thanh sạch. Chúng ta có thể nghĩ về Na-đáp và A-bi-hu, những người đã bị hại chết bởi vì họ đã không chú ý đến công việc của mình và đã làm bất cứ điều gì mình muốn trong khi phục vụ Đức Chúa Trời thánh khiết (Lê-vi ký 10:1-3). Bạn đang quan tâm sát sao như thế nào đối với các hành động của bạn để phân biệt điều gì là thánh khiết và điều gì không (1 Phi-e-rơ 2:9; Khải huyền 5:10)?

Cầu nguyện: Xin giúp con trung tín với công việc phục vụ Ngài, lạy Đức Chúa Trời thánh khiết.

Bình Luận:

You may also like