Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Ai Có Thể Vào Được Đền Thờ

Ngày 26 – Ai Có Thể Vào Được Đền Thờ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 44:1-14

1 Người ấy đem tôi đến cổng ngoài của nơi thánh hướng về phía đông. Cổng ấy vẫn đóng. 2 Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Cổng nầy sẽ đóng luôn, không mở nữa. Chẳng ai được vào cổng nầy vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã vào bằng cổng ấy. Vì thế, cổng ấy phải đóng lại. 3 Chỉ có vua là người duy nhất có thể đến ngồi tại đó để ăn bánh trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua sẽ đi vào bởi tiền sảnh của cổng và cũng đi ra bởi đường ấy.”

4 Rồi người ấy dẫn tôi đến trước đền thờ bằng cổng phía bắc. Tôi nhìn xem, nầy, vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ Đức Giê-hô-va, và tôi sấp mặt xuống đất. 5 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hỡi con người, hãy chú tâm, lấy mắt nhìn kỹ và lắng tai nghe mọi điều Ta sẽ phán với con liên quan đến mọi quy định và mọi luật lệ về đền thờ của Đức Giê-hô-va. Hãy chú tâm đến lối vào đền thờ và mọi lối ra khỏi nơi thánh. 6 Con hãy nói với kẻ nổi loạn tức là nhà Y-sơ-ra-ên rằng, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, những điều ghê tởm của các người đã quá đủ rồi! 7 Các ngươi đã đem con cái dân ngoại là những kẻ không cắt bì trong lòng và trong xác thịt vào nơi thánh Ta để làm ô uế đền thờ Ta khi các ngươi dâng bánh, mỡ và huyết cho Ta. Như vậy, các ngươi đã phá bỏ giao ước Ta bằng mọi điều ghê tởm của các ngươi. 8 Chính các ngươi không giữ những vật thánh của Ta nhưng các ngươi đã lập kẻ khác coi giữ đền thánh Ta thay cho các ngươi.’

9 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Chẳng có một người ngoại nào không cắt bì trong lòng và trong xác thịt mà được vào nơi thánh Ta. Ngay cả một người ngoại quốc ở giữa con cái Y-sơ-ra-ên cũng không được vào đó. 10 Khi dân Y-sơ-ra-ên lầm lạc thì những người Lê-vi cũng đã xa cách Ta, bỏ Ta để phục vụ các thần tượng; họ sẽ mang tội lỗi mình. 11 Dù vậy, họ sẽ phục vụ trong nơi thánh Ta, làm người giữ cửa đền thờ và phục vụ Ta. Họ sẽ giết các sinh tế để làm tế lễ thiêu và các tế lễ khác cho dân chúng; họ sẽ đứng trước mặt dân chúng để phục vụ. 12 Vì họ đã phục vụ dân chúng trước mặt những thần tượng mình và làm cho nhà Y-sơ-ra-ên sa vào tội lỗi; vì thế, Ta đã giơ tay lên chống lại họ và họ sẽ mang tội lỗi mình, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 13 Họ sẽ không đến gần Ta để làm trọn các công việc của thầy tế lễ trước mặt Ta. Hoặc họ sẽ không đến gần vật thánh nào của Ta hay vật rất thánh, nhưng sẽ mang lấy sự hổ thẹn và những điều ghê tởm mà mình đã phạm. 14 Tuy nhiên, Ta sẽ lập họ chịu trách nhiệm canh giữ đền thờ để làm trọn chức vụ và mọi công việc cần trong đó.”

SUY GẪM:

C.1-3 Sau khi đóng cổng phía ngoài quay về hướng đông, Đức Chúa Trời bảo họ rằng họ không bao giờ được mở nó (c. 1, 2). Dường như thể bởi vì Đức Chúa Trời đã quay trở lại vào trong đền thờ, một lần nữa nó lại trở nên một nơi thánh, Ngài không muốn ai vào và sử dụng nó. Các vị vua được phép ăn trước mặt Đức Chúa Trời, và họ đến đền thờ khi họ thích. Vị vua trên đất được phép gặp gỡ vị Vua trên trời. Bây giờ tất cả những ai ở trong Chúa Jêsus Christ đều có thể có mối liên hệ với Đức Chúa Trời và đến với Ngài bao nhiêu họ muốn. Tất cả những người ở trong Đấng Christ không bị giới hạn nào khi đến với Đức Chúa Trời.

C. 4, 5  Đức Chúa Trời dạy các quy tắc và luật lệ liên quan đến đền thờ mà Ê-xê-chi-ên và dân sự phải tuân theo. Ngài khiến Ê-xê-chi-ên chú ý đến lối vào và lối ra. Đây là sứ điệp rằng nhà thánh khiết của Đức Chúa Trời sẽ được kiểm soát đúng cách. Thậm chí ngày nay, những người chú ý đến lời Chúa, có thể thực hiện công việc của Đức Chúa Trời cách trung tín trong khu vườn của Ngài.

C. 10, 12  Đức Chúa Trời đòi hỏi trách nhiệm họ phải có liên quan đến tội lỗi của họ và Ngài sẽ phán xét điều đó. Những người Lê-vi có danh tính không rõ rệt, và một số đã phải chịu trách nhiệm như các thầy tế lễ cả trong đền thờ và một số  khác thì là các thầy tế lễ ở những chỗ khác. Đó là lý do tại sao họ được gọi là “các thầy tế lễ ở nơi cao” (2 Các vua 23:9). Họ theo những người còn lại của Y-sơ-ra-ên và thờ lạy hình tượng. Cuối cùng họ đã dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến việc phạm tội. Bạn có đang thực hiện tốt công việc của mình ở những nơi Đức Chúa Trời kêu gọi bạn phục vụ hay không?

Cầu nguyệnX: Cám ơn Ngài đã cho con được đến với Ngài nhờ việc cứu chuộc của Đấng Christ.

Bình Luận:

You may also like