Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Đất Thánh

Ngày 28 – Đất Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên45:1-17

1 “Khi các ngươi bắt thăm để chia xứ làm sản nghiệp, hãy lấy trước một phần đất mà dâng cho Đức Giê-hô-va; đó là phần đất thánh. Nó có chiều dài là mười hai nghìn năm trăm mét và chiều ngang là năm nghìn mét. Toàn khu vực sẽ là thánh. 2 Trên phần đất ấy, các ngươi hãy lấy một mảnh đất vuông để làm nơi thánh, chiều dài hai trăm năm mươi mét, chiều ngang cũng hai trăm năm mươi mét. Chung quanh mảnh đất ấy sẽ có một khoảng đất trống là hai mươi lăm mét. 3 Trong khu vực đất thánh đó, các ngươi hãy để riêng một khu đất có chiều dài mười hai nghìn năm trăm mét và chiều rộng năm nghìn mét để làm nơi thánh, là nơi rất thánh tại đó. 4 Đó sẽ là phần đất thánh của khu vực dành cho các thầy tế lễ là người phục vụ nơi thánh và đến gần Đức Giê-hô-va để phục vụ Ngài. Đó sẽ là chỗ để xây nhà cho họ và một chỗ thánh cho nơi thánh. 5 Một khu đất khác có chiều dài mười hai nghìn năm trăm mét, chiều ngang năm nghìn mét, sẽ thuộc về người Lê-vi. Những người nầy phục vụ trong đền thờ và được hai mươi thành.

6 Bên cạnh phần đất thánh, các ngươi hãy lấy một phần đất có chiều ngang hai nghìn năm trăm mét và chiều dài là mười hai nghìn năm trăm mét, để xây thành. Nó sẽ thuộc về cả nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Vua được phần đất giới hạn bởi một bên là đất thánh và một bên là đất xây thành. Đất đó chạy về phía tây đến ranh giới phía tây của đất nước, phía đông đến ranh giới phía đông của đất nước. Chiều dài từ ranh giới phía đông đến ranh giới phía tây cũng bằng từ bộ tộc nầy đến bộ tộc kia. 8 Đó sẽ là phần đất thuộc sở hữu của vua Y-sơ-ra-ên. Các vua của Ta sẽ không áp bức dân Ta nữa, nhưng sẽ chia phần đất còn lại cho các bộ tộc Y-sơ-ra-ên. 9 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi các vua Y-sơ-ra-ên, các ngươi làm như thế là đủ rồi! Hãy bỏ sự bạo hành và áp bức, hãy làm điều công minh, chính trực. Hãy ngừng cướp bóc tài sản của dân Ta, Chúa Giê-hô-va phán vậy.’” 10 “Hãy dùng những cái cân chính xác, cái ê-pha chính xác, cái bát chính xác. 11 Cái ê-pha và cái bát phải có sức chứa bằng nhau; cái bát chứa được một phần mười của hô-me; hô-me là tiêu chuẩn để đo lường. 12 Một siếc-lơ bằng hai mươi ghê-ra; hai mươi siếc-lơ cộng với hai mươi lăm siếc-lơ, cộng với mười lăm siếc-lơ là một min. 13 Nầy là lễ vật mà các ngươi phải dâng: Mỗi một hô-me lúa mì lấy một phần sáu ê-pha, mỗi một hô-me mạch nha lấy một phần sáu ê-pha. 14 Còn về dầu, được đong bằng bát, thì mỗi cô-rơ lấy ra một phần mười (một cô-rơ bằng một hô-me hay mười bát, vì mười bát là một hô-me.) 15 Trong những đồng cỏ tươi xanh của Y-sơ-ra-ên, cứ hai trăm con chiên thì sẽ lấy một chiên con để làm tế lễ chay, tế lễ thiêu, và tế lễ bình an mà chuộc tội cho dân chúng, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 16 Tất cả dân trong xứ sẽ phải góp phần vào lễ vật dâng cho vua của Y-sơ-ra-ên. 17 Nhưng vua có bổn phận chuẩn bị những tế lễ thiêu, tế lễ chay và lễ quán trong các lễ hội, ngày trăng mới, ngày sa-bát cùng mọi ngày lễ của nhà Y-sơ-ra-ên. Vua sẽ dâng tế lễ chuộc tội, tế lễ chay, tế lễ thiêu và tế lễ bình an để chuộc tội cho nhà Y-sơ-ra-ên.

SUY GẪM:

C. 1-3  Khi xứ được chia, một phần sẽ để riêng cho Đức Chúa Trời. Đất đó sẽ là đất thánh và được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Còn nữa, Đức Chúa Trời khiến họ xây dựng đền thờ ở giữa và nhấn mạnh quyền tối cao của Ngài. Đức Chúa Trời chủ tể trên toàn thế giới và sẽ chịu trách nhiệm về trời mới và đất mới là điều sẽ đến. Đức Chúa Trời muốn ở giữa các con cái Ngài. Ai đang ở trong giữa tấm lòng của bạn?

 C. 4-6  Một vùng thánh được lập cho các thấy tế lễ làm việc trong đền thờ. Nơi đó gần đền thờ nhất, vì thế các thầy tế lễ có thể đến gần Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài. Đó là lý do tại sao họ được phép xây nhà mình ở đó. Sau đó, một vùng cho người Lê-vi cũng được phân ra, tiếp theo là thành cho dân sự sinh sống, và sau việc này, xứ sẽ được dành cho vua được quyền quyết định. Luật lệ của Đức Chúa Trời cho việc phân chia xứ là sự thánh khiết. Như chúng ta thấy, đất của dân sự được phân chia với đền thờ ở giữa, chúng ta hãy xem xét nó và so sánh như thế nào với cuộc đời của chúng ta.

C. 13-17  Vua của Y-sơ-ra-ên nhận được các của lễ chay, của lễ thiêu, và của lễ thù ân dâng lên cho Đức Chúa Trời mỗi ngày làm sự chuộc tội cho họ. Nhưng Đấng Christ, Vua của chúng ta,  chính Ngài đã trở thành của lễ hy sinh cho chúng ta và đã hoàn toàn tha thứ các tội lỗi cho chúng ta một lần đủ cả. Chúa Jêsus không chỉ trở thành của lễ chuộc tội; Ngài đã trở thành con đường mang lại sự hòa bình để những ai nhận sự tha thứ có thể đến bàn của Vua bất cứ lúc nào họ muốn và vui hưởng đồ ăn tại đó. Vì thế luật pháp không còn trói buộc chúng ta được nữa, nhưng qua ân điển của Đấng Christ, chúng ta có thể dâng lên sự thờ phượng đắc thắng. Sự thờ phượng của bạn như thế nào?

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con làm tất cả mọi điều tập trung vào Ngài. 

Bình Luận:

You may also like