Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Người Chăn Chiên Tốt Lành

Ngày 14 – Người Chăn Chiên Tốt Lành

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 34:1-16

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri chống lại những người chăn của Y-sơ-ra-ên; hãy nói tiên tri và bảo những người chăn ấy rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Khốn cho những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên là những kẻ chỉ lo nuôi mình! Chẳng phải những người chăn phải nuôi bầy chiên sao? 3 Các ngươi ăn mỡ sữa, mặc lông chiên, giết những con chiên mập mà các ngươi không cho bầy chiên ăn! 4 Các ngươi chẳng làm cho những con chiên bệnh được mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương; chẳng đem những con bị đuổi trở về, chẳng tìm những con bị lạc mất, nhưng các ngươi lại lấy sự độc ác, gay gắt mà cai trị chúng. 5 Vì không có người chăn thì chúng tan lạc, và khi đã tan lạc thì chúng trở nên mồi cho tất cả loài thú ngoài đồng. 6 Chiên Ta tan lạc trên mọi núi và mọi đồi cao; chiên Ta bị phân tán khắp mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm.’ 7 Vậy nên, hỡi những người chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va: 8 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, vì không có người chăn nên bầy chiên Ta đã làm mồi và đã trở thành đồ ăn cho mọi loài thú đồng. Những người chăn của Ta cũng không tìm kiếm chiên Ta, nhưng chúng chỉ lo nuôi mình mà không nuôi chiên Ta.’ 9 Vì thế, hỡi những người chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va: 10 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy Ta chống lại những người chăn đó và Ta sẽ đòi lại chiên của Ta nơi tay chúng. Ta không để cho chúng chăn chiên của Ta nữa, và chúng cũng không thể tự chăn chính mình nữa. Ta sẽ giải cứu chiên Ta khỏi miệng chúng để chiên không làm đồ ăn cho chúng.’ 11 ‘Chúa Giê-hô-va phán: Nầy chính Ta sẽ tìm chiên Ta, Ta sẽ tìm kiếm chúng. 12 Như người chăn tìm kiếm bầy mình trong ngày nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì Ta cũng sẽ tìm kiếm chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. 13 Ta sẽ đem chúng ra khỏi giữa các dân; Ta sẽ tập hợp chúng lại từ các nước và đem chúng về trong đất riêng của chúng. Ta sẽ chăn chúng trên các núi của Y-sơ-ra-ên, kề khe nước và trong mọi khu dân cư trong xứ. 14 Ta sẽ nuôi chúng trong những đồng cỏ tốt và chuồng chúng sẽ ở trên các núi, nơi đất cao của Y-sơ-ra-ên. Ở đó, chúng sẽ nghỉ trong chuồng êm ấm và ăn cỏ trong đồng cỏ màu mỡ, tức là trên các núi của Y-sơ-ra-ên. 15 Chính Ta sẽ chăn chiên Ta và cho chúng an nghỉ,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy. 16 Ta sẽ tìm con chiên lạc mất, dắt con chiên bị đuổi trở về, rịt lành con chiên bị thương và làm cho con chiên yếu được mạnh. Nhưng Ta sẽ hủy diệt những con mập và mạnh. Ta sẽ dùng sự công chính để chăn chúng.

SUY GẪM:

C.7-10  Đức Chúa Trời hằng sống sẽ tự mình chăm sóc bầy chiên của Ngài. Bởi vì người chăn bầy của Y-sơ-ra-ên có quá nhiều tội lỗi, sự sửa phạt đã giáng trên dân sự. Do dân sự không có một người chăn bầy tốt, họ bị đủ loại thú hoang ăn nuốt. Tuy nhiên, bây giờ Đức Chúa Trời sẽ tự mình can thiệp và cất đi sức mạnh từ những giáo sư giả. Ngài sẽ bảo vệ dân Ngài để những giáo sư giả không thể hy sinh họ được nữa. Đừng thất vọng nếu bạn nghĩ rằng không ai quan tâm hoặc để ý đến bạn. Đức Chúa Trời, Đấng chăn chiên nhân từ, chính Ngài chăm sóc bạn.

C. 11-15  Đức Chúa Trời sẽ tìm tất cả những con chiên tản lạc của Ngài, ban cho họ đồ ăn tốt, và phục hồi họ lại. Dân Y-sơ-ra-ên bị tản lạc vì tội lỗi của những người lãnh đạo của họ, sẽ được mang trở về và sẽ được phục hồi hoàn toàn trên núi cao của Y-sơ-ra-ên. Nếu người lãnh đạo cộng đồng của bạn khiếm khuyết đôi chút, bạn cũng đừng nản lòng. Ngài để lại 99 con chiên ngoài đồng để tìm con chiên lạc mất, Ngài sẽ tìm kiếm bạn và ban cho bạn dư dật để bạn được đầy trọn (Lu-ca 15:4-6). Ngài là Đấng chăn chiên thực sự của bạn (Thi thiên 23:1). Ngài sẽ khiến bạn thỏa lòng.

C. 3-6  Người chăn bầy của Y-sơ-ra-ên đã không làm điều phải làm, và đã làm điều không được làm. Thậm chí hiện nay, Đức Chúa Trời vẫn để mắt đến những người lãnh đạo. Nếu Đức Chúa Trời thấy vị trí bạn đang đứng, thì điều gì sẽ được bộc lộ ra? Sứ điệp bạn phải thuận phục và phải lắng nghe, khi Đức Chúa Trời chỉ ra cho những người lãnh đạo, là gì?

Cầu nguyện Xin giúp con chỉ lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời, Đấng chăn chiên chân thần, và được vui hưởng cuộc sống sung mãn

Bình Luận:

You may also like