Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Sự Hủy Phá Thành Giê-ru-sa-lem

Ngày 13 – Sự Hủy Phá Thành Giê-ru-sa-lem

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-xê-chi-ên 33:17-33

17 Nhưng dân tộc con nói rằng: ‘Đường lối của Chúa không ngay thẳng’ trong khi chính đường lối của chúng mới không ngay thẳng. 18 Nếu người công chính từ bỏ sự công chính của mình mà phạm điều gian ác thì nó sẽ chết trong đó. 19 Nếu kẻ dữ từ bỏ điều dữ của mình và làm điều công bình, chính trực, thì nhờ đó nó sẽ sống. 20 Nhưng các ngươi nói rằng: ‘Đường lối của Chúa không ngay thẳng!’ Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ phán xét các ngươi, mỗi người theo việc mình làm.” 21 Vào ngày mồng năm, tháng mười, năm thứ mười hai, sau khi chúng tôi bị bắt đi lưu đày, có một người đã trốn khỏi Giê-ru-sa-lem đến nói với tôi rằng: “Thành đã bị thất thủ rồi!” 22 Bấy giờ, vào buổi chiều trước khi người trốn thoát ấy đến, tay Đức Giê-hô-va ở trên tôi và Ngài đã mở miệng tôi trước khi người trốn thoát ấy đến vào buổi sáng. Vậy miệng tôi được mở ra và tôi không còn bị câm nữa. 23 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 24 “Hỡi con người, những kẻ ở trong nơi đổ nát trên đất Y-sơ-ra-ên nói rằng: ‘Áp-ra-ham chỉ có một mình mà đã hưởng được đất nầy. Còn chúng ta đông người thì chắc chắn đất nầy sẽ được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp.’ 25 Vì thế, hãy bảo chúng rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Các ngươi ăn huyết của thú vật, mắt hướng về thần tượng mình và làm đổ máu, các ngươi sẽ được hưởng đất nầy sao? 26 Các ngươi cậy gươm mình phạm những điều kinh tởm; mỗi người trong các ngươi làm nhục vợ của kẻ lân cận mình. Các ngươi sẽ được hưởng đất nầy sao?’ 27 Vậy con hãy nói với chúng rằng: Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, những người ở nơi đổ nát sẽ ngã chết bởi gươm, và Ta sẽ phó những kẻ ở ngoài đồng cho thú vật cắn nuốt; còn những kẻ ở trong các đồn lũy, hang hố thì sẽ chết vì dịch bệnh. 28 Ta sẽ làm đất nầy trở nên hoang vu, điêu tàn, quyền thế mà nó tự hào sẽ bị diệt đi; các núi của Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên hoang vu đến nỗi chẳng có ai qua lại nữa. 29 Bấy giờ, chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va khi Ta làm cho đất nầy trở nên hoang vu, điêu tàn vì mọi điều kinh tởm mà chúng đã làm.’ 30 Hỡi con người, dân tộc con ở dọc tường thành và trước cửa nhà bàn tán về con; chúng nói với nhau, người nầy bảo người kia: ‘Xin hãy đến nghe sứ điệp từ Đức Giê-hô-va.’ 31 Chúng kéo cả đoàn mà đến với con; dân Ta ngồi trước mặt con và lắng nghe con nhưng chúng không làm theo. Miệng chúng nói những lời đầy yêu thương nhưng lòng chúng chỉ tìm lợi bất chính. 32 Nầy, chúng coi con như là kẻ hát hay, có giọng tốt và đàn giỏi; chúng nghe lời con nói nhưng không làm theo. 33 Vì vậy, khi tai nạn nầy xảy đến, và kìa, nó đang đến, thì chúng biết rằng có một nhà tiên tri đang ở giữa chúng.”

SUY GẪM:

C.17-20  Cách của Đức Chúa Trời là công bình. Đức Chúa Trời tiếp tục mở ra một con đường cho dân nổi loạn. Nan đề là dân sự không có sự công bình. Họ đang đi theo con đường không công chính và chọn con đường dẫn đến cái chết. Bạn có thể xem xét sự phán xét của Đức Chúa Trời và nói rằng Ngài không công bằng được hay không? Trước tiên hãy kiểm tra đời sống của bạn trước. Đối với những người sống trong sự ác, thì tin tức về sự phán xét thật kinh khủng. Nhưng người công bình thì sẽ chào đón nó, quay trở lại, và có được sự sống.

C.23-25  Những người còn ở lại quê hương của họ ở Giu-đa, tiếp tục lặp lại đủ mọi loại tội lỗi. Tuy nhiên, họ còn ở trong đất mình, họ cảm thấy họ được sự thừa kế lời hứa với Áp-ra-ham. Nhưng những ai chỉ dựa vào sự công bình của Áp-ra-ham, sẽ không có phần trong phước hạnh Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham. Chỉ có những người đi con đường công chính như Áp-ra-ham, mới có thể thừa kế phước hạnh của Đức Chúa Trời. Những người đi nhà thờ sẽ không được phước chỉ bởi điều đó. Họ phải vâng lời Đức Chúa Trời và đi theo con đường công chính.

C.30-33  Những người sống như những phu tù ở Ba-by-lôn sẽ không có điều gì tốt hơn những người ở lại Giu-đa. Dân sự nghe thấy sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem và tụ tập lại để nghe sứ điệp của Ê-xê-chi-ên. Nhưng họ không hề hối hận về tội lỗi và không thay đổi trong cuộc sống của mình. Bạn có phản ứng như thế nào sau khi bạn nghe một bài giảng hay suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện Hãy giúp con không ngu dại và chỉ nghe lời Chúa mà không sống bằng lời đó

Bình Luận:

You may also like