Ngày 10 – Hôn Nhân Và Con Cái Của Ô-Sê

634

Ô-sê 1:1-11

1 Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, dưới thời các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia của Giu-đa, và vua Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, của Y-sơ-ra-ên. 2 Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán với Ô-sê, Đức Giê-hô-va bảo ông: “Hãy đi cưới một người đàn bà ngoại tình và sinh con cái ngoại tình, vì đất nước nầy phạm tội ngoại tình khi lìa bỏ Đức Giê-hô-va.”

3 Vậy, Ô-sê cưới Gô-me, con gái của Đíp-la-im. Bà mang thai và sinh cho ông một người con trai. 4 Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán với ông: “Hãy đặt tên nó là Gít-rê-ên, vì chẳng bao lâu nữa Ta sẽ trừng phạt nhà Giê-hu về tội đổ máu tại Gít-rê-ên, và chấm dứt vương quốc của nhà Y-sơ-ra-ên. 5 Trong ngày đó Ta sẽ bẻ cung của Y-sơ-ra-ên trong thung lũng Gít-rê-ên.” 6 Nàng lại mang thai và sinh một người con gái. Đức Giê-hô-va phán với Ô-sê: “Hãy đặt tên nó là Lô Ru-ha-ma, vì Ta không còn thương xót nhà Y-sơ-ra-ên, cũng không tha thứ cho chúng nữa. 7 Nhưng Ta sẽ thương xót nhà Giu-đa và sẽ giải cứu chúng, vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng. Ta sẽ không cần dùng đến cung tên, gươm đao hay chiến tranh, cũng không dùng ngựa hay kỵ binh mà giải cứu chúng.” 8 Sau khi cai sữa Lô Ru-ha-ma, Gô-me lại mang thai và sinh một con trai. 9 Đức Giê-hô-va phán: “Hãy đặt tên nó là Lô Am-mi, vì các ngươi không còn là dân của Ta nữa và Ta cũng không còn là Đức Chúa Trời của các ngươi nữa.” 10 “Nhưng dân số Y-sơ-ra-ên sẽ đông như cát biển, không thể lường, cũng không thể đếm được. Tại chính nơi chúng nghe phán: ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’ sẽ lại nghe: ‘Các ngươi là con Đức Chúa Trời hằng sống.’ 11 Dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên sẽ tụ họp lại và chọn cho mình một thủ lĩnh chung; chúng sẽ vươn lên từ đất nầy, vì đó là ngày trọng đại của Gít-rê-ên.”

SUY GẪM

Ô-sê là một tiên tri khi Giê-rô-am cai trị vương quốc phía bắc là Y-sơ-ra-ên với sự giàu có lớn và hùng mạnh. Ông rao truyền sứ điệp của Đức Chúa Trời đến dân sự là những người đã bị băng hoại trong sự giàu có bằng lời phán truyền đến cùng ông và qua hôn nhân cùng con cái của ông. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 3-5: Ông công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ phát xét tội lỗi của Y-sơ-ra-ên và họ sẽ bị sụp đổ. Đứa con đầu lòng sanh bởi Ô-sê và Gô-me là Gít-rê-ên, ám chỉ đến một nơi trong Y-sơ- ra-ên và cũng là một tên gắn liền một cách sâu sắc với nguồn gốc lịch sử đó (2 Các Vua 9,10). Nói gợi ý rằng sự hủy diệt đến cho Y-sơ-ra-ên là sự phán xét chống lại Giê-hu. Đức Chúa Trời dùng Giê-hu để phán xét nhà A-háp nhưng Giê-hu cũng không hết lòng đi theo Đức Chúa Trời và cũng không dẹp bỏ các hình tượng (2 Các Vua 10:28-31) dẫn đến kết cuộc của ông. Trước khi Đức Chúa Trời lấy lại sức mạnh Ngài đã ban cho bạn, thì bạn có chắc rằng bạn đang sử dụng nó một cách đúng không?

Câu 6, 7: Ngài rút lại sự thương xót nhưng cũng đổ ra lòng thương xót. Đứa con thứ hai mà Gô-me sinh ra được đặt tên là Lô Hu-ra-ma, nghĩa là một người phụ nữ sẽ không nhận được lòng thương xót. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ không tuôn đổ tình yêu của Ngài trên vương quốc phía bắc là Y-sơ-ra-ên và hủy diệt họ. Nhưng Ngài hứa bày tỏ lòng thương xót đối với Giu-đa và giải cứu họ. Chúng hãy nhận biết lòng thương xót đến từ Đức Chúa Trời mà thôi và cầu nguyện để Đức Chúa Trời không cất đi lòng thương xót của Ngài trên đời sống chúng ta.

Câu 8, 9: Ngài công bố tiêu diệt Y-sơ-ra-ên, họ sẽ không còn là dân sự của Ngài và Ngài sẽ không làm Đức Chúa Trời của họ nữa. Lý do mà Đức Chúa Trời đã chọn Y-sơ-ra-ên làm dân sự của Ngài là để họ có thể bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời. Vì vậy, những người đã đánh mất sự vinh hiển của mình không còn được gọi là dân sự của Đức Chúa Trời. Người ta nhìn thấy bạn thể hiện mình là con của Đức Chúa Trời qua đời sống bạn không?

Cầu nguyện:  Nguyện hôm nay sẽ là ngày mà con kiểm tra để thấy rằng không có một điều gớm ghiếc nào trong lòng con và ăn năn.

Bình Luận: