Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Chiến Thắng Hoàn Toàn

Ngày 21 – Chiến Thắng Hoàn Toàn

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 20:1-8

1 Vào mùa xuân, lúc các vua thường kéo quân đi chinh chiến, Giô-áp đem quân tàn phá đất Am-môn và đến bao vây thành Ráp-ba, còn Đa-vít ở tại Giê-ru-sa-lem. Giô-áp tấn công và phá hủy thành Ráp-ba. 2 Đa-vít lấy vương miện trên đầu của tượng thần Minh-côm; vương miện ấy cân nặng khoảng ba mươi ký vàng, có cẩn một viên đá quý. Vương miện nầy được đặt trên đầu Đa-vít. Ngoài ra, Đa-vít cũng thu được rất nhiều chiến lợi phẩm trong thành. 3 Còn dân trong thành, vua đem ra bắt phải lao dịch, sử dụng cưa, hoặc bừa sắt, hoặc rìu. Đa-vít xử như thế với tất cả các thành của dân Am-môn. Rồi Đa-vít và toàn quân trở về Giê-ru-sa-lem.

4 Sau đó, chiến tranh với người Phi-li-tin bùng nổ tại Ghê-xe. Lúc ấy, Si-bê-cai là người Hu-sa-tít đánh giết Síp-bai, thuộc dòng dõi người khổng lồ, và người Phi-li-tin phải chịu thần phục.

5 Trong một trận chiến khác với người Phi-li-tin, Ên-ha-nan, con của Giai-rơ, đánh giết Lác-mi, em của Gô-li-át, người Gát; cán giáo của hắn như cây trục cửi của thợ dệt.

6 Lại trong một trận chiến khác nữa tại Gát, có một người vóc dáng cao lớn, mỗi bàn tay có sáu ngón và mỗi bàn chân cũng có sáu ngón, tất cả là hai mươi bốn ngón; hắn cũng thuộc về dòng dõi khổng lồ. 7 Hắn nhục mạ Y-sơ-ra-ên nên Giô-na-than, con của Si-mê-a, em của Đa-vít, đánh giết hắn. 8 Những người nầy đều thuộc dòng dõi người khổng lồ tại Gát; chúng đều bị giết bởi tay Đa-vít và các thuộc hạ của vua.

SUY GẪM

Những nước hòa hảo với vương quốc của Đa-vít đều đầu hàng và thuận phục dưới sự cai trị của vua song những nước chống nghịch Đa-vít đều bị đánh bại và cuối cùng cũng phải thuận phục.Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-2:  Sách Sa-mu-ên đề cập chi tiết câu chuyện Đa-vít phạm tội tà dâm với Bát-sê-ba, và thể nào tiên tri Na-than quở trách Đa-vít và sau đó là sự ra đời của Sa-lô-môn (2 Sa 11:2-12:25). Tuy nhiên, sách Sử ký lại bỏ qua câu chuyện này. Điều này cho thấy vương quốc của Đa-vít không đơn thuần chỉ là một vương triều của lịch sử nhưng là vương quốc báo trước về vương quốc sẽ đến của Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời đã hứa và sẽ hoàn thành thông qua Đấng Christ.

Câu 2, 3:  Đa-vít đánh bại vua A-mô-rít và đội vương miện của vua A-mô-rít trên đầu mình. Ông cũng đánh bại tất cả các thành của dân Am-môn và chiếm chiến lợi phẩm và bắt các tù binh làm nô lệ. Điều này cho thấy sự chiến thắng hoàn toàn trên phần vương quốc của Đa-vít. Cũng giống như trong đời sống Cơ đốc nhân, thông qua Chúa Jêsus là lãnh đạo của chúng ta, mọi thẩm quyền và sức mạnh sa-tan bị hủy phá, tất kẻ những kẻ theo hắn sẽ bị bắt làm phu tù và chúng ta sẽ trở lại trong cuộc diễu hành chiến thắng (Côl 2:15). Nếu chúng ta thật sự kết hiệp với Đấng Christ thì sa-tan không thể làm được một điều gì trên chúng ta. Hãy kiểm tra xem liệu sa-tan có đang hành động như là vua của đời sống chúng ta và đi quanh kiểm soát trong sự chiến thắng.

Câu 4-8:  Đội quân của Đa-vít đánh bại dân Phi-li-tin vốn là chướng ngại lớn đối với dân Y-sơ-ra-ên kể từ chiến dịch của Giô-suê chinh phục Ca-na-an. Những gã khổng lồ Phi-li-tin gục ngã trước những chiến binh dũng cảm của Đa-vít. Qua chiến thắng này lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham rằng họ sẽ chinh phục miền đất hứa được thành tựu. Hãy ghi nhớ rằng khi chúng ta tin cậy Lời Chúa, đánh bại sự giả dối và thiết lập lẽ công chính tức là chúng ta đang dự phần trong việc hoàn thành lời hứa của vương quốc Đức Chúa Trời trong mỗi khoảng khắc của đời sống chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy nơi Ngài, Đấng ban cho con chiến thắng thậm chí trong những hoàn cảnh kinh khủng nhất.

Bình Luận:

You may also like