Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Chối Bỏ Ân Điển

Ngày 20 – Chối Bỏ Ân Điển

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 19:1-19

1 Sau các việc đó, vua dân Am-môn là Na-hách băng hà, và con trai vua lên kế vị. 2 Đa-vít nói: “Ta muốn bày tỏ tình thân thiện với Ha-nun, con của Na-hách, như cha vua ấy đã đối xử với ta.” Đa-vít sai sứ giả đến an ủi Ha-nun về việc thân phụ vua ấy băng hà. Vậy, các đầy tớ của Đa-vít đến gặp Ha-nun trong xứ dân Am-môn để phân ưu. 3 Nhưng các quan trưởng dân Am-môn tâu với Ha-nun: “Vua tưởng rằng Đa-vít sai sứ giả đến an ủi vua là vì tôn kính thân phụ vua sao? Các đầy tớ hắn đến với vua chẳng phải là để xem xét và do thám xứ để hủy diệt đó sao?” 4 Ha-nun bắt các sứ giả của Đa-vít cạo râu và cắt một nửa áo của họ cho đến mông, rồi đuổi về. 5 Vậy họ ra đi. Có người đến trình cho Đa-vít biết mọi việc. Vua sai người đi đón họ, vì họ rất xấu hổ. Vua bảo: “Hãy ở tại Giê-ri-cô cho đến khi râu các ngươi mọc lại rồi hãy trở về.”

6 Khi dân Am-môn thấy Đa-vít ghê tởm chúng thì Ha-nun và dân Am-môn sai người đem ba mươi tấn bạc đi đến Mê-sô-pô-ta-mi, A-ram Ma-a-ca, và Xô-ba, để thuê chiến xa và kỵ binh. 7 Chúng thuê ba mươi hai nghìn cỗ xe và thuê cả vua xứ Ma-a-ca cùng với quân lính của vua nữa. Chúng kéo đến đóng tại trước Mê-đê-ba. Dân Am-môn từ các thành của chúng tập hợp lại để ra trận. 8 Hay tin đó, Đa-vít sai Giô-áp ra trận cùng với một đạo quân toàn là những dũng sĩ. 9 Dân Am-môn kéo ra, dàn trận nơi cổng thành; còn các vua đồng minh thì đóng ở ngoài cánh đồng.

10 Khi Giô-áp thấy quân thù đã dàn trận phía trước và phía sau mình, ông chọn một số dũng sĩ trong đạo quân Y-sơ-ra-ên và dàn trận đối diện quân A-ram. 11 Số quân còn lại, ông giao cho em của ông là A-bi-sai; họ dàn trận đối diện với dân Am-môn. 12 Ông nói: “Nếu quân A-ram mạnh hơn anh, em sẽ tiếp viện anh; còn nếu quân Am-môn mạnh hơn em, anh sẽ tiếp viện em. 13 Hãy mạnh dạn, can đảm lên! Hãy vì dân tộc chúng ta, vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta mà chiến đấu. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt.” 14 Vậy, Giô-áp và quân lính theo ông đều đến gần đối đầu với quân A-ram để giao chiến; quân A-ram chạy trốn khỏi ông. 15 Khi quân Am-môn thấy quân A-ram đã chạy trốn thì cũng chạy trốn khỏi A-bi-sai, em Giô-áp, mà trở vào thành. Sau đó, Giô-áp trở về Giê-ru-sa-lem.

16 Khi quân A-ram thấy mình bị quân Y-sơ-ra-ên đánh bại thì sai sứ giả đến cầu viện với quân Sy-ri ở bên kia Sông do Sô-phác, quan tướng của đạo binh Ha-đa-rê-xe, chỉ huy. 17 Đa-vít hay tin đó, liền tập hợp toàn quân Y-sơ-ra-ên vượt sông Giô-đanh, đến dàn trận và đánh quân A-ram. Khi Đa-vít đã dàn trận đối diện quân A-ram thì chúng giao chiến với vua. 18 Quân A-ram chạy trốn trước mặt Y-sơ-ra-ên. Đa-vít giết bảy nghìn kỵ binh, bốn mươi nghìn bộ binh của quân A-ram, và cũng giết Sô-phác, tướng chỉ huy quân đội. 19 Khi các đầy tớ của Ha-đa-rê-xe thấy chúng bị quân Y-sơ-ra-ên đánh bại thì cầu hòa với Đa-vít và phục dịch vua. Về sau, dân A-ram không còn muốn tiếp viện dân Am-môn nữa.

SUY GẪM

Vương quốc của Đa-vít được mở rộng mỗi ngày và vì thế, có những nước đến cầu hòa với ông nhưng cũng có những nước chống lại ông. Vua Am-môn không thích vua Đa-vít là người được dấy lên cai trị trong thần quyền, vì thế ông ta từ chối ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, ông ta đã phải đón nhận sự đoán phạt rất lớn. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1, 2: Đức Chúa Trời ưa thích tuôn đổ phước hạnh qua những tôi tớ của Ngài. Đức Chúa Trời lập Đa-vít làm vua trong vương quốc mình và muốn ông trở thành một phương cách để cho tất cả các nước khác có thể đến được với Chúa. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời cũng muốn tuôn đổ ân điển của Ngài cho những người khác thông qua những tôi tớ của Ngài (Ru-tơ 2:20). Ai là người mà Đức Chúa Trời muốn bạn tuôn đổ những phước hạnh?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 10-15: Các chiến binh của Đa-vít, Giô-áp và A-bi-sai, tin cậy Đức Chúa Trời, liều mạng sống mình và bước vào trận chiến, còn những chiến binh A-ram được thuê bằng tiền đã bước vào trận chiến với suy nghĩ sẽ trốn chạy nếu điều tệ hại xảy ra. Bạn có thái độ như thế nào khi bước vào những trận chiến thuộc linh? Nếu đó là bởi ý định riêng thì bạn sẽ luôn thất bại. Nếu chúng ta liều mạng sống mình thì kẻ thù sẽ mất đi sức mạnh chiến đấu và trốn chạy.

Câu 16-19: Những chiến binh A-ram bị đánh bại bởi quân đội của Đa-vít đã tập hợp đồng minh và trở lại biên giới tấn công Y-sơ-ra-ên nhưng vẫn không thể đánh bại được họ. Dù cho chúng có bao nhiêu binh lính và vũ khí chăng nữa, chúng vẫn bị thua Đa-vít, người có Đức Chúa Trời đứng đằng sau. Bạn có suy nghĩ rằng, bạn đang bị tấn công từ mọi phía với những nan đề và không thể giải quyết được nếu chỉ với sức riêng của mình? Cho dù nếu có một kẻ thù thuộc linh hùng mạnh cố gắng lung lạc bạn bằng cách tấn công bằng mọi loại vũ khí và con người, thì bạn cũng đừng sợ hãi. Nếu bạn đánh trận giống như quân đội của Đa-vít và chỉ nương dựa vào Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ chống trả được và giành chiến thắng trọn vẹn.

Cầu nguyện:  Xin giúp con biết cảm tạ ân điển lạ lùng mà Đức Chúa Trời đang tuôn đổ trên con ngày hôm nay và cho con được trở nên một cánh cửa của ân điển.

Bình Luận:

You may also like