Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Ân Điển Vượt Qua Tội Lỗi

Ngày 22 – Ân Điển Vượt Qua Tội Lỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc


I Sử ký 21:1-17

1 Sa-tan nổi lên chống lại Y-sơ-ra-ên nên xúi giục Đa-vít kiểm tra dân số. 2 Đa-vít nói với Giô-áp và các viên chỉ huy quân đội rằng: “Hãy đi kiểm tra dân số, từ Bê-e Sê-ba cho đến Đan, rồi trình cho ta biết tổng số là bao nhiêu.” 3 Giô-áp tâu: “Nguyện Đức Giê-hô-va gia tăng dân số của Ngài nhiều gấp trăm lần! Tâu bệ hạ là chúa tôi, chẳng phải tất cả dân chúng đều là thần dân của chúa tôi sao? Tại sao chúa tôi lại bảo làm điều nầy? Tại sao chúa tôi làm cho Y-sơ-ra-ên phải mắc tội?” 4 Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Giô-áp. Vì vậy, Giô-áp đi khắp Y-sơ-ra-ên rồi trở về Giê-ru-sa-lem.

5 Giô-áp phúc trình cho vua Đa-vít tổng số dân như sau: Trong cả Y-sơ-ra-ên có một triệu một trăm nghìn người có thể cầm gươm; trong Giu-đa có bốn trăm bảy mươi nghìn người có thể cầm gươm. 6 Nhưng Giô-áp không kiểm tra số người Lê-vi và người Bên-gia-min vì lệnh của vua đáng ghê tởm đối với ông.

7 Việc kiểm tra dân số nầy là một điều ác dưới mắt Đức Chúa Trời nên Ngài trừng phạt Y-sơ-ra-ên. 8 Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời: “Con đã phạm tội nặng quá khi làm điều nầy. Nhưng bây giờ, xin Chúa bỏ qua tội ác của con là đầy tớ Ngài vì con đã hành động một cách rất dại dột.”

9 Đức Giê-hô-va phán với Gát là nhà tiên kiến của Đa-vít rằng: 10 “Hãy đi nói với Đa-vít: Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta đưa ra cho con ba tai họa; hãy chọn một để ta giáng tai họa đó trên con.’” 11 Gát đến gặp và nói với Đa-vít: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Hãy chọn cho con: 12 hoặc ba năm đói kém, hoặc ba tháng bị địch quân đánh bại và gươm của kẻ thù đuổi kịp, hoặc ba ngày chịu gươm của Đức Giê-hô-va trừng phạt, tức là ôn dịch trong xứ và thiên sứ của Đức Giê-hô-va hủy diệt toàn cõi Y-sơ-ra-ên.’ Vậy bây giờ, bệ hạ quyết định xem tôi phải thưa lại thế nào cùng Đấng đã sai tôi.” 13 Đa-vít nói với Gát: “Ta gặp hoạn nạn lớn. Thà ta sa vào tay Đức Giê-hô-va thì hơn, vì sự thương xót của Ngài rất lớn; đừng để ta sa vào tay loài người.”

14 Đức Giê-hô-va giáng ôn dịch xuống Y-sơ-ra-ên làm bảy mươi nghìn người Y-sơ-ra-ên ngã chết. 15 Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến để hủy diệt Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi thấy thiên sứ đang hủy diệt thì Đức Giê-hô-va liền đổi ý về tai họa nầy, và truyền cho thiên sứ đang hủy diệt: “Đủ rồi! Hãy dừng tay lại.” Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đập lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít.

16 Đa-vít ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa không trung, tay cầm gươm đưa ra trên Giê-ru-sa-lem. Đa-vít và các trưởng lão đang mặc áo vải sô, liền sấp mình xuống đất. 17 Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời: “Chẳng phải con đã truyền kiểm tra dân số sao? Vâng, chính con đã phạm tội và làm điều ác, nhưng bầy chiên nầy có làm gì nên tội? Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Xin tay Chúa đánh phạt con và nhà cha con, nhưng đừng giáng họa trên dân Ngài.

SUY GẪM

Vương quốc của Đa-vít là vương quốc được Chúa cai trị song Đa-vít muốn khẳng định vương quyền của mình nên tiến hành cuộc điều tra dân số, là một việc làm thách thức quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Phân đoạn hôm nay cho biết cách Đức Chúa Trời xử lý tội lỗi đó như thế nào.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 9-13:  Dù trong cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời vẫn đổ xuống lòng thương xót. Dẫu giận dữ trước tội lỗi Đa-vít đã phạm, Đức Chúa Trời vẫn cho phép ông chọn lựa một cách bị sửa phạt và bày tỏ lòng thương xót dồi dào. Đa-vít biết bổn tính của Chúa, ông biết rằng thà được sửa phạt trong tay Chúa hơn là bị phó vào tay con người, và ông đã ăn năn tội lỗi. Dù sự kỷ luật của Chúa có đau đớn, bạn vẫn chấp nhận với lòng biết ơn không (Hêb 12:5-8)?

Câu 14, 15:  Đức Chúa Trời thương tiếc khi giáng sự trừng phạt trên dân Ngài. Đức Chúa Trời thấy Đa-vít hết lòng ăn năn tội lỗi mình đã phạm và Chúa cũng hối tiếc về sự trừng phạt của mình. Nỗi đau của Chúa lớn làm sao, khi sai Con Trai độc nhất của Ngài để chuộc tội lỗi cho chúng ta. Hãy suy gẫm về sự thật rằng Đức Chúa Trời đau đớn hơn chúng ta khi Ngài kỷ luật chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì

Câu. 2-6:  Khi sa-tan đến trên Đa-vít, ông trở nên kiêu ngạo và không muốn nghe lời khuyên của người khác, đồng thời hành động theo lòng ích kỷ cá nhân. Bạn có đang bị dụ dỗ bởi những lời mời gọi tự khen của sa-tan và vấp ngã trong sự cám dỗ của nó để rồi không thèm quan tâm đến suy nghĩ cũng như lời khích lệ của người khác mà cứ hành động theo sự ương ngạnh bướng bỉnh của mình?

Câu 16, 17:  Đa-vít nhận trách nhiệm về những hành động của mình với sự ăn năn thật và tìm kiếm sự thương xót của Đức Chúa Trời. Hãy suy gẫm xem liệu có bất kể tội lỗi nào bạn không xưng ra và dám nhận trách nhiệm khiến ảnh hưởng trên cả hội chúng hay không.

Cầu nguyện:  Nguyện con không ghì mài tội lỗi; khi Chúa sửa phạt, nguyện con sẽ trông cậy vào ân điển của Ngài.

Bình Luận:

You may also like