Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 19 – Mở Mang Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 19 – Mở Mang Vương Quốc Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 18:1-17

1 Sau việc ấy, Đa-vít đánh bại dân Phi-li-tin, bắt chúng phục tùng, chiếm thành Gát và các vùng phụ cận từ tay chúng.

 2 Vua cũng đánh bại dân Mô-áp; người Mô-áp phải phục dịch và triều cống Đa-vít.

3 Đa-vít đánh bại Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, về hướng Ha-mát, khi vua nầy đang giành quyền kiểm soát khu vực sông Ơ-phơ-rát. 4 Đa-vít bắt được của vua Xô-ba một nghìn cỗ xe, bảy nghìn kỵ binh, và hai mươi nghìn bộ binh. Đa-vít cắt nhượng của tất cả ngựa kéo xe, chỉ chừa lại một trăm con.

5 Khi dân A-ram ở Đa-mách đến tiếp viện cho Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, Đa-vít giết hai mươi hai nghìn người trong bọn chúng. 6 Đa-vít đặt quân đồn trú tại A-ram thuộc Đa-mách; dân A-ram phải phục dịch và triều cống Đa-vít. Đức Giê-hô-va giúp Đa-vít đi đến đâu thắng đến đó. 7 Đa-vít lấy những khiên bằng vàng của các đầy tớ Ha-đa-rê-xe, và đem về Giê-ru-sa-lem. 8 Từ hai thành Ti-bát và Cun của Ha-đa-rê-xe, Đa-vít lấy được rất nhiều đồng, mà sau nầy Sa-lô-môn dùng làm bể nước, các trụ và chậu bằng đồng.

9 Khi Tô-hu, vua Ha-mát, hay tin Đa-vít đã đánh bại toàn bộ quân đội của Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, 10 thì sai Ha-đô-ram, con trai vua, đến thăm hỏi và chúc mừng Đa-vít đã chiến đấu và đánh bại Ha-đa-rê-xe, vì Ha-đa-rê-xe và Tô-hu thường có chiến tranh với nhau. Tô-hu cũng gửi tặng Đa-vít đủ thứ vật dụng bằng vàng, bạc, và đồng. 11 Đa-vít biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va các vật dụng ấy cùng với bạc vàng mà vua đã lấy được của các dân tộc Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn, Phi-li-tin, và A-ma-léc.

12 A-bi-sai, con của Xê-ru-gia, đánh người Ê-đôm trong thung lũng Muối, và giết chết mười tám nghìn người. 13 Ông đặt quân đồn trú tại Ê-đôm, và tất cả người Ê-đôm đều phải phục dịch Đa-vít. Đức Giê-hô-va giúp Đa-vít đi đến đâu thắng đến đó.

14 Đa-vít làm vua trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên, thực thi công lý và sự công chính cho toàn dân. 15 Giô-áp, con của Xê-ru-gia, thống lĩnh quân đội; Giô-sa-phát, con của A-hi-lút, làm quan ngự sử; 16 Xa-đốc, con của A-hi-túp, và A-bi-mê-léc, con của A-bia-tha, làm thầy tế lễ; Sa-vê-sa làm thư ký. 17 Bê-na-gia, con của Giê-hô-gia-đa, cai quản người Kê-rê-thít và người Phê-lê-thít, còn các con trai Đa-vít đều làm cận thần của vua.

SUY GẪM

Triều đại vua Đa-vít đã có chiến thắng to lớn trước những quốc gia láng giềng và mở rộng bờ cõi, thịnh vượng vô cùng. Sự mở mang vương quốc của Đa-vít cho thấy đó cũng là sự mở mang của vương quốc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 6, 13: Đức Chúa Trời đồng hành cùng Đa-vít và giúp ông đi đến đâu thắng đến đó. Vương quốc của Đa-vít được thiết lập bởi Đức Chúa Trời và phải được mở mang trên toàn thế gian. Đa-vít đi theo lời hứa của Đức Chúa Trời và mang lại sự đoán phạt cho các nước láng giềng xung quanh. Nhưng thắng lợi của ông là sự ban cho của Chúa. Mỗi khi Đa-vít và các chiến binh bước vào trận chiến, thì Đức Chúa Trời cho phép họ chiến thắng. Chính vì thế, vương quốc của Đa-vít mang lại sự đoán phạt các nước láng giềng và mở rộng lãnh thổ thực sự cho thấy sự mở mang của vương quốc Chúa. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn đang mở mang vương quốc Ngài qua Chúa Jêsus Christ và qua những Cơ đốc nhân. Bạn đang góp phần như thế nào trong hành trình lịch sử vĩ đại này?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 9-11: Các nước láng giềng muốn kết thân với Vua Đa-vít nên đã gửi cho ông vô số quà tặng. Đa-vít dâng tất cả cống phẩm này lên cho Chúa. Điều này là bởi ông nhận biết và tin chắc rằng chính Chúa đã cho ông giành được thắng lợi và qua chiến thắng, Chúa ban tặng đất cho dân sự Ngài. Bạn có nghĩ rằng chiến thắng mà Chúa cho bạn đã xảy ra bởi chính sức mạnh của bạn và vì thế, đón nhận những tặng  phẩm dành cho chính mình chứ không phải dâng lên Chúa?

Câu 14-17: Đa-vít thiết lập triều đại mình. Nhìn chung, ông đã gây dựng một đội quân hùng mạnh, nhưng hơn thế, ông đã gây dựng sức mạnh thuộc linh và chính điều đó đã khiến vương quốc của Đức Chúa Trời trở nên hùng mạnh hơn. Những thành viên trong cộng đồng của bạn có khiêm nhường trong mọi lĩnh vực và tìm kiếm ý muốn Chúa không?

Cầu nguyện:  Xin giúp con kinh nghiệm được chiến thắng của Đức Chúa Trời mỗi ngày.


Bình Luận:

You may also like