Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Sự Thờ Phượng Phải Duy Trì Liên Tục

Ngày 16 – Sự Thờ Phượng Phải Duy Trì Liên Tục

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 16:23-43

23 Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va;

Từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài!

24 Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước,

Công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân!

25 Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, đáng được ca ngợi,

Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần.

26 Vì tất cả thần của các dân tộc đều là hình tượng,

Còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời.

27 Uy nghiêm và rực rỡ ở trước mặt Ngài;

Sức mạnh và sự vui vẻ ở nơi ngự của Ngài.

28 Hỡi dòng giống các dân tộc, hãy chúc tôn Đức Giê-hô-va,

Hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va;

29 Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh Ngài,

Hãy đem lễ vật dâng lên trước mặt Ngài;

Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.

30 Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài!

Thế giới được thiết lập vững bền, không bao giờ rúng động. …

37 Vậy, Đa-vít chỉ định A-sáp và anh em ông ấy ở lại trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va để túc trực phục vụ Hòm Giao Ước hằng ngày. 38 Vua cũng chỉ định Ô-bết Ê-đôm và sáu mươi tám anh em ông ấy phục vụ tại đó. Ô-bết Ê-đôm, con trai của Giê-đu-thun, và Hô-sa làm người gác cổng. 39 Vua chỉ định thầy tế lễ Xa-đốc và các thầy tế lễ anh em ông ấy phục vụ trước Đền Tạm của Đức Giê-hô-va tại nơi cao ở Ga-ba-ôn; 40 mỗi buổi sáng và chiều, họ dâng tế lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ tế lễ thiêu, theo đúng mọi điều đã chép trong luật pháp mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. 41 Cùng với họ có Hê-man, Giê-đu-thun và những người đã được chọn đích danh khác để chúc tụng Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. 42 Hê-man và Giê-đu-thun sử dụng kèn, chập chõa và các nhạc cụ khác để ca tụng Đức Chúa Trời. Còn các con trai của Giê-đu-thun lo việc gác cổng.

43 Mọi người ai về nhà nấy; còn Đa-vít cũng trở về nhà để chúc phước cho gia đình mình.

SUY GẪM

Khi bàn thờ được đặt trong Đền tạm ở Giê-ru-sa-lem, Đa-vít lựa chọn người hầu việc trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời, là người sẽ dâng những của lễ và dâng lời ngợi khen thờ phượng.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?C. 24-43 Đức Chúa Trời sẽ luôn được hầu việc qua sự thờ phượng của chúng ta. Đó là lý do vì sao Đa-vít cắt đặt những người ở trước bàn thờ và luôn luôn tạ ơn và ngợi khen Chúa (c.4); giao cho họ việc dâng những của lễ vào thời gian cố định mỗi buổi sáng và chiều tại Ga-ba-ôn. Ông biết rằng vương quốc của mình được nhấc lên, nền tảng phải nương dựa vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được hầu việc như thế nào trong đời sống của bạn?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 24-43: Nhiều người có những nhiệm vụ đặc biệt khác nhau trong khi dâng lễ thờ phượng lên Đức Chúa Trời. Một số người chịu trách nhiệm ngợi khen, số người khác làm người gác cổng, có người lại được chỉ định dâng của lễ và có cả những người chơi nhạc cụ. Tất cả họ đều làm hết sức mình thực thi công việc mình được giao phó. Điều này cho thấy không chỉ những người này có tài năng đặc biệt, ân tứ và sự kêu gọi để ngợi khen Đức Chúa Trời, mà tất cả đều cùng nhau dự phần trong sự thờ phượng Chúa. Bạn đang hầu việc ra sao để khiến hội thánh dâng lên Chúa sự thờ phượng vinh hiển? Thậm chí nếu bạn không có công việc gì đặc biệt, bạn có thể hầu việc với tấm lòng tận hiến trong cách thờ phượng hay khích lệ những người khác trong sự thờ phượng.

Câu 37, 40: A-sáp và những người phụ giúp ông có nhiệm vụ hàng ngày ngợi khen trước bàn thờ. Xa-đốc và những người phụ giúp ông có nhiệm vụ dâng của lễ vào những giờ cố định vào buổi sáng và chiều nơi bàn thờ tại Ga-ba-ôn. Giờ đây, một công việc ưa thích là sự thờ phượng phải là một phần trong đời sống của tất cả những người tin kính Chúa. Bạn có đang dự phần trong việc thờ phượng và suy ngẫm Lời Chúa vào những thời gian cố định hay không?

Cầu nguyện:   Nguyện con không sao lãng, cẩu thả trong việc dâng lễ thờ phượng lên Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like