Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Sự Vui Mừng Đến Với Vua

Ngày 15 – Sự Vui Mừng Đến Với Vua

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 16:1-22

1 Họ đem Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời vào đặt giữa lều mà Đa-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an trước mặt Đức Chúa Trời. 2 Khi đã dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an xong, Đa-vít nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho dân chúng. 3 Vua phân phát cho tất cả người Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt, và một cái bánh nho khô. 4 Vua cử một số người Lê-vi phục vụ trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va để cầu khẩn, cảm tạ, và ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: 5 Đứng đầu là A-sáp, thứ đến là Xa-cha-ri, rồi Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên; họ sử dụng các nhạc khí như đàn lia và đàn hạc, còn A-sáp thì đánh chập chõa vang lên. 6 Các thầy tế lễ Bê-na-gia và Gia-ha-xi-ên thường xuyên thổi kèn trước Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời. 7 Trong ngày đó, lần đầu tiên, Đa-vít trao vào tay A-sáp và các anh em ông ấy bài hát ca ngợi Đức Giê-hô-va: 8 Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, và cầu khẩn danh Ngài, Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân! 9 Hãy hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài! Hãy suy ngẫm tất cả công việc kỳ diệu của Ngài! 10 Hãy tôn vinh danh thánh Ngài; Hỡi tấm lòng của những ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy vui mừng! 11 Hãy tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn! 12 Hãy nhớ lại những việc kỳ diệu Ngài đã làm, Các phép lạ và phán quyết từ miệng Ngài, 13 Hỡi dòng dõi Y-sơ-ra-ên là đầy tớ Ngài! Hỡi con cháu Gia-cốp là những người Ngài tuyển chọn! 14 Chính Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta; Sự phán xét của Ngài thực thi cho toàn thế gian. 15 Hãy nhớ giao ước Ngài mãi mãi, Nghìn đời chớ quên lời Ngài truyền dạy; 16 Tức là giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, Đã thề cùng Y-sác, 17 Đã định cho Gia-cốp làm luật lệ, Và cho Y-sơ-ra-ên làm giao ước đời đời, 18 Khi Ngài phán rằng: “Ta sẽ ban cho con đất Ca-na-an, Làm phần sản nghiệp.” 19 Lúc ấy, anh em chỉ là một số ít người, Là những khách lạ trong xứ; 20 Lưu lạc từ quốc gia nầy đến quốc gia khác, Từ vương quốc nọ sang dân tộc kia. 21 Ngài không cho ai áp bức họ; Vì cớ họ, Ngài quở trách các vua:22 “Đừng đụng đến những người được xức dầu của Ta, Chớ làm hại các nhà tiên tri Ta.”

SUY GẪM

Việc rước Hòm Giao Ước vào Giê-ru-sa-lem khẳng định rằng Chúa cai trị vương quốc của Đa-vít. Đây là lý do Đa-vít tổ chức một buổi tiệc vui mừng lớn cho vị Vua thật sự của Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 16-22: Giao ước mà Đức Chúa Trời lập với Áp-ha-ham về hậu tự và xứ sở của ông được trở thành hiện thực qua thế hệ của Đa-vít (Sáng 13:15; 15:18). Giao ước này cuối cùng được hoàn tất qua Chúa Jêsus Christ, nhưng qua vương quốc của Đa-vít chúng ta nếm trải được sự ứng nghiệm của lời hứa này. Để giữ lời hứa Ngài, Chúa đã bảo vệ Áp-ra-ham và các gia trưởng, là những người đã lang thang trong xứ Ca-na-an và Ngài bảo tồn con cháu của họ. Chúng ta hãy cám ơn Chúa đã ban lời hứa và bảo vệ chúng ta để lời hứa của Ngài được thực hiện.Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1-6: Cộng đồng nào vui mừng khi được cai trị bởi Lời Chúa, thì cộng đồng đó sẽ được đầy dẫy sự hân hoan Chúa ban cho. Khi người Lê-vi khiêng Hòm Giao Ước, những người lãnh đạo dâng của tế lễ và những người chịu trách nhiệm ngợi khen cất tiếng hát, thì cả Y-sơ-ra-ên nhóm lại với nhau để vui mừng. Đa-vít cũng chẳng quan tâm mình là vua nên ông nhảy múa hết sức đến nỗi quần áo không còn chỉnh tề nữa (2Sa 6:20).  Khi Chúa đến trong cuộc đời bạn, bạn đáp ứng lại nồng nhiệt như thế nào? Khi Chúa đến với bạn trong Lời Ngài, bạn có ước ao được mặc lấy sự ngợi khen, nhảy múa mà ca tụng Ngài không? (Lu-ca 1:44; 6:23)

Câu 8-15: Ngợi khen là nói cho người khác biết những điều Chúa đã làm. Bạn có nhớ những điều Chúa làm cho bạn không? Hôm nay bạn muốn nói cho ai biết điều Chúa đã làm cho mình? Khi bạn nói cho người khác về điều này, đó là lúc Chúa được ngợi khen.

Cầu nguyện:  Xin giúp con coi việc được Lời Chúa kiểm soát là niềm vui lớn nhất.

Bình Luận:

You may also like