Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Đa – Vít Và Những Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

Ngày 17 – Đa – Vít Và Những Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 17:1-15

1 Khi đã ở yên ổn trong cung điện, Đa-vít nói với nhà tiên tri Na-than: “Nầy, ta ở trong nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va lại ở dưới những bức màn trại.” 2 Na-than tâu với Đa-vít: “Xin vua cứ làm những gì lòng mình muốn, vì Đức Chúa Trời ở với vua.”

3 Nhưng ngay trong đêm ấy, có lời của Đức Chúa Trời phán với Na-than: 4 “Hãy đi nói với đầy tớ Ta là Đa-vít rằng, Đức Giê-hô-va phán: ‘Con không phải là người xây cất đền thờ cho Ta ngự đâu!’ 5 Vì từ khi Ta đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay, Ta không ngự trong đền thờ nào cả, nhưng Ta ở từ lều nầy đến lều kia, từ nơi nầy đến nơi nọ. 6 Bất cứ nơi nào Ta đi cùng toàn thể Y-sơ-ra-ên, có bao giờ Ta bảo một người nào trong các nhà lãnh đạo  Y-sơ-ra-ên, tức người mà Ta truyền bảo chăn dân Ta, rằng: ‘Sao các ngươi không xây cất cho Ta một đền thờ bằng gỗ bá hương?’ 7 Bây giờ, con hãy nói với đầy tớ Ta là Đa-vít rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Ta đã bắt con từ đồng cỏ, từ một kẻ chăn chiên, lập con lên làm nhà lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên Ta. 8 Bất cứ nơi nào con đi, Ta vẫn ở với con, tiêu diệt các kẻ thù khỏi mặt con; Ta sẽ làm cho con được nổi danh như các vĩ nhân trên đất. 9 Ta sẽ lập một chỗ ở cho dân Y-sơ-ra-ên Ta và trồng họ để họ an cư lạc nghiệp tại đó, và họ sẽ không còn bị khuấy rối. Những kẻ gian ác sẽ không còn tiếp tục áp bức họ như trước nữa, 10 như thời Ta lập các quan xét trên dân Y-sơ-ra-ên Ta. Ta sẽ khiến tất cả kẻ thù của con phục dưới con.

Ta cũng báo cho con biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ xây dựng cho con một triều đại. 11 Rồi khi con được mãn phần để trở về cùng tổ phụ mình, hẳn Ta sẽ lập dòng dõi con, là một trong số các con trai của con, lên kế vị con; Ta sẽ làm cho vương quốc nó vững chắc. 12 Chính nó sẽ xây cất cho Ta một đền thờ, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền đến đời đời. 13 Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con Ta; sự nhân từ Ta sẽ chẳng cất khỏi nó như Ta đã cất khỏi kẻ tiền nhiệm con. 14 Ta sẽ lập nó đời đời trong nhà Ta và trong vương quốc Ta; ngôi nước nó sẽ được vững lập mãi mãi.’” 15 Na-than trình tất cả các lời và sự mặc khải nầy lên vua Đa-vít.

SUY GẪM

Đức Chúa Trời xây dựng một triều đại cho Đa-vít và phán bảo cho ông biết về những kế hoạch của Ngài để con trai của Đa-vít sẽ xây cất đền thờ cho Ngài.Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 5, 6: Sau hành trình xuất Ai Cập, khi dân Y-sơ-ra-ên vẫn còn lang thang trong sa mạc từ chỗ này đến chỗ khác thì Đức Chúa Trời cũng đồng hành cùng với họ. Hãy tra xét liệu bạn có đang cố gắng giữ Chúa trong một tòa nhà hay trong nhà mình dẫu rằng Chúa muốn đi cùng chúng ta trong mọi nơi chúng ta đi.

Câu 7-10a: Ngài dấy lên vương quyền của Đa-vít và ban cho dân sự Ngài sự an nghỉ thật. Lời hứa của Đức Chúa Trời hứa sẽ đánh trận cùng họ và ban cho họ sự an nghỉ thật, thoát khỏi sự vây hãm của mọi kẻ thù, nay đã trở thành hiện thực (Phục Truyền 12:10; 25:19). Hãy cùng ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng cho đến ngày hôm nay vẫn tuôn đổ ân điển của Ngài và ban sự an nghỉ thật cho những ai có đức tin nơi Lời hứa của Ngài (Ê-sai 62:7).

Câu 10b: Ngài hứa sẽ xây dựng một triều đại cho Đa-vít. Chính Đa-vít là người đầu tiên nói rằng ông muốn xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời, nhưng Chúa bảo Đa-vít rằng trước hết Ngài sẽ xây dựng cho ông một triều đại. Đây chính là một mạng lệnh ân điển. Trước khi quyết định làm một điều gì đó vì cớ Chúa, trước hết chúng ta hãy cùng nhau kinh nghiệm được hành động của ân điển mà Chúa ban cho đường lối mình.

Câu 11-14: Ngài lập dòng dõi của Đa-vít trở nên người kế vị ông và hứa rằng qua người đó, Chúa sẽ xây cất một đền thờ và ngôi nước người đó sẽ vững bền. Lời hứa này được làm trọn trong suốt quãng thời gian triều đại của Sa-lô-môn, nhưng sẽ thực sự được làm trọn vẹn qua Chúa Jêsus Christ, hậu duệ của Đa-vít (Lu-ca 1:32, 33). Chỉ qua Tin lành, Đức Chúa Trời mới cho phép chúng ta trở nên con cái của Ngài. Hãy cùng nhau ngợi khen Đức Chúa Trời vì cớ Ngài cho chúng ta được dự phần trong lời hứa này (Ê-phê-sô 3:6).

Cầu nguyện: Kỳ diệu thay ân điển của Đức Chúa Trời, con muốn ngợi khen Ngài không thôi về những điều Ngài đã làm cho con.

Bình Luận:

You may also like