Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Quyền Tể Trị Của Đức Chúa Trời Trên Đất Này

Ngày 13 – Quyền Tể Trị Của Đức Chúa Trời Trên Đất Này

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Sử ký 14:1-17

1 Hi-ram, vua Ty-rơ, sai sứ giả đem thợ nề, thợ mộc, cùng với nhiều gỗ bá hương đến để xây cất cho vua Đa-vít một cung điện. 2 Đa-vít nhận biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập ông vững vàng trên ngai vua Y-sơ-ra-ên. Vương quốc của vua được hưng thịnh là vì dân Y-sơ-ra-ên của Ngài.

 3 Tại Giê-ru-sa-lem, Đa-vít còn lấy thêm nhiều vợ, và sinh thêm con trai, con gái. 4 Đây là tên các con đã sinh cho vua tại Giê-ru-sa-lem: Sa-mua, Sô-báp, Na-than, Sa-lô-môn, 5 Díp-kha, Ê-li-sua, Ên-pê-lết, 6 Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia, 7 Ê-li-sa-ma, Bê-ên-gia-đa,và Ê-li-phê-lết.

8 Khi người Phi-li-tin nghe tin Đa-vít đã được xức dầu làm vua trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên, thì toàn quân Phi-li-tin kéo lên đánh Đa-vít. Nghe tin đó, Đa-vít kéo quân ra nghênh chiến với chúng. 9 Quân Phi-li-tin đã đến cướp phá trong thung lũng Rê-pha-im. 10 Đa-vít cầu hỏi Đức Chúa Trời: “Con có nên tiến đánh quân Phi-li-tin không? Chúa sẽ phó chúng vào tay con chăng?” Đức Giê-hô-va trả lời: “Hãy tiến đánh, Ta sẽ phó chúng vào tay con.” 11 Quân Phi-li-tin kéo lên Ba-anh Phê-rát-sim, và Đa-vít đánh bại chúng tại đó. Đa-vít nói: “Đức Chúa Trời đã dùng tay ta đánh tan kẻ thù như nước vỡ bờ!” Vì thế, người ta gọi chỗ đó là Ba-anh Phê-rát-sim. 12 Quân Phi-li-tin bỏ lại các tượng thần của chúng tại đó và Đa-vít truyền đem thiêu đốt hết.

13 Một lần nữa, quân Phi-li-tin lại cướp phá thung lũng. 14 Đa-vít lại cầu hỏi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời phán bảo vua: “Con đừng kéo lên đuổi theo chúng. Hãy đi vòng và tấn công chúng chỗ đối diện cây dâu. 15 Vừa khi nghe tiếng chân bước trên ngọn cây dâu thì con hãy kéo ra tấn công, vì Đức Chúa Trời sẽ đi ra trước mặt con để đánh quân Phi-li-tin.” 16 Đa-vít làm đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán, và họ đã đánh bại quân đội Phi-li-tin từ Ga-ba-ôn cho đến Ghê-xe. 17 Danh tiếng của Đa-vít đồn ra khắp nơi, và Đức Giê-hô-va khiến cho tất cả các dân tộc đều khiếp sợ Đa-vít.

SUY GẪM

Chúa ban cho Đa-vít được mở rộng vương quốc của mình và gia tăng dòng dõi. Chúa giúp ông đánh bại dân Phi-li-tin và chinh phục xứ Ca-na-an theo như lời đã hứa với Áp-ra-ham (Sáng 15).Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?C. 2, 17 Chúa làm cho Đa-vít trở thành vua Y-sơ-ra-ên và vương quyền của ông được vững mạnh. Tất cả mọi người đều kính sợ vua. Điều này cho thấy rằng nền tảng và sự thịnh vượng của vương quốc nhà Đa-vít là bởi Đức Chúa Trời, Đấng chủ tể của mọi lịch sử. Bạn có để Chúa, Đấng có thể thiết lập và phá bỏ một dân tộc (Thi thiên 127:1; Giê-rê-mi 45:4) làm Đấng Chủ Tể của cuộc đời mình không?

Câu 10-15: Khi Đa-vít dâng cuộc đời mình cho Chúa, Chúa phó dâng Phi-li-tin vào tay ông. Chính Chúa đã đến và chống lại dân Phi-li-tin, là dân cứ liên tục tấn công Y-sơ-ra-ên kể từ thời Các quan xét. Ngài đem đến chiến thắng cho dân sự và bảo họ phải đốt hết hình tượng của người Phi-li-tin. Ngài đem quyền tể trị của Ngài đến trên xứ Ca-na-an, là xứ vốn đầy hình tượng. Quyền tể trị của Chúa được bày tỏ như thế nào trên đời sống bạn?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 1, 2: Đa-vít hạ mình xuống xưng nhận rằng việc xây cất cung điện và sự thịnh vượng của dân tộc là do ân điển và sự quan phòng của Chúa. Đa-vít nhận biết rằng mình thành công là nhờ có Chúa ở cùng và không để ông rơi vào chỗ khoác lác và kiêu ngạo. Bạn có cám ơn Chúa vì có thể kinh nghiệm Ngài trong cuộc sống mình cũng như ân điển mà Ngài tuôn đổ xuống cho bạn không?

Câu 8-16: Khi Đa-vít đối diện nguy hiểm vì dân Phi-li-tin tấn công, thì trước hết ông đi đến với Chúa và tìm kiếm ý muốn Ngài. Cách sống của Đa-vít đó là luôn luôn tìm kiếm Chúa, nghe sự đáp lời của Ngài, làm y theo lời đó và đắc thắng. Đây chính là chìa khóa để chúng ta làm theo và đắc thắng trong chính đời sống mình.

Cầu nguyện:  Xin cho con luôn sống trong sự hiện diện của Ngài

Bình Luận:

You may also like